Vragen over de stikstofrechten en het afwegen van het natuurbelang

De rechtbank van Zwolle heeft op 26 januari 2022 een streep gehaald door de stikstof-gedoogconstructies rondom PAS-melders. “Rijk en provincies wegen de natuurbelangen onvoldoende mee bij het gedogen van illegale stikstofemissies”, zo oordeelt de rechtbank. Jochem Knol: “Wij zijn benieuwd hoe er in Fryslân wordt omgegaan met de stikstofrechten en wat de provincie wil ondernemen om meer zekerheid aan natuur- en bedrijfsbelangen te kunnen geven.” Hij stelt vragen aan het Friese college.

Lees hier de antwoorden van het college

Vergunningen alleen bij forse daadwerkelijke stikstofreductie
Jochem Knol: “Deze uitspraak ging o.a. over een biomassacentrale, maar kan ook gelden voor boeren, zo is te lezen in een artikel in de Nieuwe Oogst. Het is heel duidelijk dat de rechter het stikstofbeleid, zoals dat op dit moment wordt gemaakt, niet concreet genoeg vindt. Het huidige kabinetsbeleid van het kabinet is daarom juridisch kwetsbaar waardoor de onzekerheid voor de natuur en (agrarische) bedrijven blijft bestaan. Het argument dat gedogen aanvaardbaar is, omdat de bedrijven op korte termijn gelegaliseerd zullen worden telt voor de rechters niet. De rechters wijzen de provincies erop dat er pas vergunningen afgegeven kunnen worden als het stikstofreductiebeleid ook echt leidt tot forse stikstofreductie. Het huidige Kabinet is aan zet om bronmaatregelen te nemen.

De bijna 3500 bedrijven met een kleine stikstofuitstoot, de zogenoemde PAS-melders, mogen in verband met de belangen voor de natuur niet zomaar worden gedoogd vinden deze rechters. Wij willen daarom van ons college weten hoeveel van de PAS-melders in Fryslân hun bedrijf hebben staan en hoe de provincie daarmee omgaat.”

Uitspraken minister over niet handhaven bij PAS-melders
Intussen heeft minster van der Wal op maandag 21 januari 2022 uitgesproken dat er niet gehandhaafd zal gaan worden bij PAS-melders omdat er zicht zou zijn op legalisatie. Jochem Knol: “De vraag is of dat kan, gezien deze uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Tenslotte moet de stikstofuitstoot toch echt naar beneden om de natuur te herstellen. En zowel het Rijk als de provincies moeten daarvoor actie ondernemen.”

Het duurt te lang
“We vinden het ook heel frustrerend dat de PAS-uitspraak door de Raad van State al bijna drie jaar geleden is. En nog zijn we, ook in Fryslân, zoekende. Een uitvoeringsprogramma moet nog steeds behandeld worden in de Staten en staat pas op de agenda in mei. We hebben ondertussen géén idee. Ondertussen neemt de stikstofuitstoot nog steeds niet af, zitten de boeren in onzekerheid én herstelt de natuur niet.”

IPO voorstel nog actueel?
De GrienLinks-fractie vraagt ook aan het college of het IPO voorstel over de stikstofaanpak aan het kabinet nog wel actueel is en of het college denkt het IPO advies te moeten herzien naar aanleiding van deze uitspraken van de rechter.