Vragen over weidevogelcompensatie fietspad Súd Ie

“Een toeristisch fietspad aanleggen door weidevogelland en daarmee ruim 12 hectare weidevogelland verstoren en deels weghalen, is dat niet het kind met het badwater weggooien?” vragen de Statenleden Jochem Knol (GrienLinks), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP) zich af. Zij stellen vragen over de weidevogelcompensatie bij het fietspad Súd Ie.

Klik hjir foar de Fryske tekst

Lees hier de antwoorden van het college

Toeristen of weidevogels?
Het fietspad, dat langs de oever van de Súd Ie tussen Dokkum en Oostmahorn loopt, maakt deel uit van een plan om meer toeristen naar het gebied te trekken. “In de verordening Romte van de provincie staat dat weidevogelland niet aangetast mag worden, tenzij het een zaak van openbaar belang betreft. Wij vragen ons echt af hoe 12 hectare weidevogelland aantasten onbelangrijker gevonden kan worden dan een toeristisch fietspad. Daarom vragen we het college hoe zij de keuze van de gemeente hebben kunnen goedkeuren. En hoe de gemeente die keuze überhaupt heeft kunnen onderbouwen.” zeggen de drie woordvoerders.

Uitspraak Staten en de nieuwe omgevingsverordening
Op 24 november 2021 hebben de Staten uitgesproken dat voorkomen moet worden dat er nog meer weidevogelland verloren gaat. En dat in de uitzonderlijke gevallen dat aantasting van weidevogelland onontkoombaar is, er daadwerkelijke compensatie plaatsvindt waardoor gelijkwaardig weidevogelland (met langdurig beheer) elders mogelijk wordt gemaakt. Ook hebben de Staten gezegd dit opgenomen te willen zien in de nieuwe omgevingsverordening. Deze wordt in april 2022 vastgesteld. Helaas geldt op dit moment nog de oude Verordening Romte waarin financiële compensatie bij aantasting van weidevogelland vrij gemakkelijk is. Jochem Knol, Menno Brouwer en Hanneke Goede: “De gemeente NOF heeft dan ook een ‘factuur’ van de provincie gekregen á ruim 89.000 euro voor het aantasten van 12,85 ha weidevogelland. In de ecologische beoordeling stond dat er ‘goed ontwikkeld weidevogelland’ aangetast werd. Wij vragen ons af hoe de provincie met dit geld gelijkwaardig weidevogelland terug denkt te krijgen.”

FRYSKE TEKST

Fragen oer greidefûgelkompensaasje fytspaad Súd Ie

“In toeristysk fytspaad oanlizze troch greidefûgellân en dêrmei goed 12 bunder greidefûgellân fersteure en foar in part fuorthelje, is dat net it bern mei it waskwetter fuortspiele?” freegje steateleden Jochem Knol (GrienLinks ), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP) harren ôf. Sy stelle fragen oer de greidefûgelkompensaasje by it over de weidevogelcompensatie bij it fytspaad Súd Ie.

Lês hjir de antwurden fan it kolleezje

Toeristen of greidefûgels?
It fytspaad, dat by de igge fan de Súd Ie tusken Dokkum en De Skâns del rint, makket diel út fan in plan om mear toeristen nei it gebiet te lûken. “Yn de feroardering Romte fan de provinsje stiet dat greidefûgellân net oantaast wurde mei, of it moat in saak fan iepenbier belang wêze. Wy freegje ús echt ôf hoe’t it oantaasten fan 12 bunder greidefûgellân ûnbelangriker fûn wurde kin as in toeristysk fytspaad. Dêrom freegje wy it kolleezje hoe’t sy de kar fan de gemeente goedkarre kinne. En hoe’t de gemeente dy kar überhaupt ûnderbouwe kinnen hat,” sizze de trije wurdfierders.

Utspraak Steaten en de nije omjouwingsferoardering
Op 24 novimber 2021 hawwe de Steaten útsprutsen dat foarkaam wurde moat dat der noch mear greidefûgellân ferlern giet. En dat yn de útsûnderlike gefallen dat oantaasting fan greidefûgellân ûnûntkomber is, der feitlike kompensaasje wêze sil dêr’t lykweardich greidefûgellân (mei langduorjend behear) earne oars troch mooglik makke wurdt. De Steaten hawwe ek sein dat se dit opnaam hawwe wolle yn de nije omjouwingsferoardening. Dy wurdt yn april 2022 fêststeld. Spitigernôch jildt op dit stuit noch de âlde Feroardering Romte dêr’t finansjele kompensaasje by oantaasting fan greidefûgellân frij maklik yn is. Jochem Knol, Menno Brouwer en Hanneke Goede: “De gemeente NOF hat dan ek in ‘faktuer’ fan de provinsje krigen fan goed 89.000 euro foar it oantaasten fan 12,85 bunder greidefûgellân. Yn de ekologyske beoardieling stie dat der ‘goed ûntwikkele greidefûgellân’ oantaast waard. Wy freegje ús ôf hoe’t de provinsje mei dit jild lykweardich greidefûgellân werom tinkt te krijen.”