Weidevogelland, afkoop of compenseren?

We zetten alles op alles om de grutto te beschermen, maar in de huidige situatie is goed weidevogelland in feite vogelvrij. Zo stelt Jochem Knol in zijn Te Gast: Weidevogelland, afkopen of compenseren?

Te Gast van Jochem Knol
De grutto, de kening fan ‘e greide. Meer dan welk dier dan ook zijn ze welkom in Fryslân en we zetten alles op alles ze te beschermen. Ze horen immers bij onze provincie en meer dan voor welk dier dan ook zijn we bereid onze nek er voor uit te steken. Met een ‘aanvalsplan’ voor het inrichten van weidevogelgebieden hopen we de teruggang in het aantal grutto’s tegen te gaan. Meer geschikt leefgebied zorgt er immers voor dat we ook in de toekomst de grutto hier kunnen verwelkomen.
Soms spelen er grote belangen en wordt er een beroep gedaan op waardevol weidevogelland en moeten er bijvoorbeeld huizen worden gebouwd.

In de huidige situatie is dergelijk weidevogelland daardoor min of meer vogelvrij. Vrijwel iedere aanspraak kan worden gehonoreerd, want van bescherming is er nauwelijks sprake. De provincie heeft in haar Omgevingsverordening opgenomen dat er een kleine financiële vergoeding moet worden betaald om een elders een paar jaar weidevogelbeheer te financieren. Na een paar jaar is dat geld op en de zekerheid dat er nog goed weidevogelland overblijft is weg. Is het niet vreemd dat er enerzijds alles op alles wordt gezet weidevogels te beschermen en anderzijds leefgebied verdwijnt voor wat recreatiewoningen of een recreatief fietspad? In hoeverre is een aanvalsplan dan nog geloofwaardig?

Binnenkort komt in Provinciale Staten de provinciale Omgevingsverordening aan de orde. Daarin kan geregeld worden dat de noodzaak om leefgebied voor weidevogels te laten verdwijnen veel beter moet worden onderbouwd: er moet sprake zijn van groot openbaar belang. Dat klinkt misschien erg vaag maar het betekent dat we alleen meewerken als het echt niet anders kan en als het om heel belangrijke plannen gaat we meewerken. En dat kan nooit een vakantiepark voor welgestelden zijn. Daarnaast moet elders een goed leefgebied worden aangelegd dat tenminste even groot is en tenminste dezelfde kwaliteit heeft. Maar vooral waar het beheer voor een heel lange tijd goed is geregeld en waar de grutto zich vele jaren goed voelt. Daar moet je dus moeite voor doen en je kan het niet even afkopen voor een paar jaar beheer. Weidevogels horen in onze provincie thuis en ieder jaar genieten duizenden Friezen ervan. Als we daaraan echt wat willen doen moeten we daarin durven investeren. Een provincie op slot zetten kan niet, ruimte maken voor vogels wel.