Vragen over stop op geitenhouderij in Fryslân

De provinciale Statenfracties van de PvdA, GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, ChristenUnie en 50PLUS stellen vragen aan gedeputeerde Fokkinga over het bericht dat de minister van landbouw aan Fryslân heeft gevraagd om een geitenstop te overwegen. Het aantal geiten in de provincie neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren zijn er 3500 geiten bij gekomen en er liggen nog aanvragen voor 4500 extra geiten. Geitenhouderijen vormen een risico op longproblemen voor de omgeving. Daarom willen de partijen van de gedeputeerde weten of hij contact heeft gehad met de minister over een geitenstop.

Lees hier de antwoorden van het college

Klik hjir foar de Fryske tekst

Vertraging onderzoek
Volgens een artikel van de Nieuwe Oogst heeft minister Staghouwer de provincies Fryslân, Groningen, Zeeland en Drenthe verzocht om een geitenstop te overwegen zolang het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO III) nog geen resultaten heeft opgeleverd. De VGO III onderzoekt waarom mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben. Doordat het coronavirus voor veel meer longproblemen heeft gezorgd, loopt dat onderzoek ernstige vertraging op. Er lopen nog aanvragen voor 4500 extra geiten, en zolang het onderzoek nog niet is afgerond bestaat de kans dat er nog meer geitenhouderijen zich in Fryslân gaan vestigen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid. De partijen maken zich daar zorgen over en vragen daarom aan de gedeputeerde om uit voorzorg aan Provinciale Staten een voorstel te doen voor een geitenstop.

FRYSKE TEKST

Fragen oer stop op geitehâlderij yn Fryslân

De provinsjale Steatefraksjes fan de PvdA, GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D 66, ChristenUnie en 50 PLUS stelle fragen oan deputearre Fokkinga oer it berjocht dat de minister fan lânbou oan Fryslân frege hat om nei te tinken oer in geitestop. It tal geiten yn de provinsje nimt noch hieltyd ta. De ôfrûne jierren binne der 3500 geiten bykaam en der lizze noch oanfragen foar 4500 ekstra geiten. Geitehâlderijen jouwe in risiko op longproblemen foar de omjouwing. Dêrom wolle de partijen fan de deputearre witte oft er kontakt hân hat mei de minister oer in geitestop.

Fertraging ûndersyk
Neffens in artikel yn Nieuwe Oogst hat minister Staghouwer de provinsjes Fryslân, Grinslân, Seelân en Drinte fersocht om in geitestop te oerwagen salang’t it ûndersyksprogramma ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO III) noch gjin resultaten opsmiten hat. VGO III ûndersiket wêrom’t minsken dy’t yn de buert fan geitehâlderijen wenje faker in longûntstekking hawwe. Trochdat it coronafirus foar folle mear longproblemen soarge hat, rint dat ûndersyk slimme fertraging op. Der rinne noch oanfragen foar 4500 ekstra geiten, en salang’t it ûndersyk noch net klear is, bestiet de kâns dat der noch mear geitehâlderijen harren yn Fryslân fêstigje sille. Dat hat mooglik gefolgen foar de folkssûnens. De partijen meitsje har dêr soargen oer en freegje dêrom oan de deputearre om út foarsoarch oan Provinsjale Steaten in foarstel te dwaan foar in geitestop.