Keuze voor toekomst Hegewarren nog onzeker

Elsa van der Hoek pleitte op 20 april 2022 voor het uitwerken van de Open en Natuurlijk variant voor de toekomst van de polder Hegewarren bij Oudega. Het gebied ligt vlak naast de Alde Feanen, een Natura-2000 gebied. Ze gaf daarom een aantal voorwaarden mee: beperking recreatiewoningen, CO2-neutraal uitgraven van het veen, het behoud van het unieke blauwgrasland en beheer van het gebied dat gericht is op het behouden van de kwaliteiten donkerte, stilte en rust. Een motie met die voorwaarden werd positief ontvangen door de gedeputeerde, maar helaas niet aangenomen door de meerderheid in de Staten.

Keuze maken voor Polderaquarel of Open en Natuurlijk?
Elsa van der Hoek: “Voor ons is het duidelijk: Bij Open en Natuurlijk worden de meeste doelstellingen behaald: robuust water systeem, (99%) Co2 reductie, minder bodemdaling, klimaatadaptatie, stikstof en het tegen gaan van de verdere verdroging van de Alde Feanen, plus een enorme reductie van de kosten van het waterbeheer. De Hegewarren is een ontbrekend puzzel stuk in het gebied de Alde Feanen en het zou een mooi aansluitend natuurgebied kunnen worden. Daarnaast is Open en Natuurlijk ook voor de toekomst bestendiger dan de Polderaquarel. Zwaarwegende argumenten, die ook raken aan de klimaatafspraken die zijn gemaakt in het akkoord van Parijs. Als GrienLinks juichen we dit toe.”

Bezwaren
“Maar de uitstoot van CO2 die bij de afgravingen vrij komt zijn hierin niet mee berekend en de techniek van afgraven en waar het afgegraven veen naar toe wordt verplaatst, is nog onduidelijk. Zo zouden de positieve effecten wel eens flink kunnen tegenvallen. De verdwijning van het unieke blauwgrasland, de plannen voor de woonarken, recreatiewoningen en uitbreiding water-sport gebied, waardoor de rust, donkerte en stilte, die als zo uniek wordt ervaren in de gebied in gevaar komt. Ook de eventuele vaarweg Drachten die vele ecologische voordelen van dit plan te niet zal doen, maakt dat we niet vol overtuiging ja kunnen zeggen tegen de verdere uitwerking van Open en Natuurlijk. Daarnaast missen we een tijdslijn in de ontwikkeling. Door de gaswinning wordt er gesproken over 2040/2050, maar welke stappen op de korte termijn al gezet kunnen worden is niet duidelijk, maar wel noodzakelijk. Er ontbreekt nog te veel informatie die zeer van belang is.
Daarom dienen we een amendement in waarin wij vragen om genoemde punten beter uit te werken. Aangezien deze gebiedsontwikkeling ook als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere kansrijke veenweide gebieden, is een zorgvuldige uitwerking zeker wenselijk

Uitstel van besluit tot na het besluit over de vaarweg naar Drachten
De PvdA deed, samen met het CDA, FNP en D66 het voorstel om de keus uit te stellen tot na de beslissing in september 2022 over de vaarweg naar Drachten en beide varianten tot die tijd beter te onderbouwen. Dit voorstel werd uiteindelijk met 23 stemmen voor (PvdA, CDA, FNP, VVD, D66, SP, 50 plus) en 20 stemmen tegen (GL, PvdD, CU, van Swol, Goudzwaard, Wymenga, PVV, Forum) aangenomen.

Stemming
Het amendement van GrienLinks (voorwaarden Open en Natuurlijk) werd niet aangenomen, met alleen de stemmen van GrienLinks en PvdD voor.

De motie van GrienLinks met de voorwaarden voor de uitwerking (aanvullend op het amendement van de PvdA) werd niet aangenomen met 9 stemmen voor (GL, PvdD, SP, D66, 50plus) en 34 tegen.

Verder werden nog moties ingediend om zaken verder te onderzoeken:
PvdA motie om te onderzoeken in hoeverre permanente en recreatieve bebouwing passen in het gebied (aangenomen)
CDA motie: Hegewarren geen Natura-2000 gebied (aangenomen)
FNP motie om het blauwgrasland te behouden (ingetrokken na toezegging en omdat ook in het Wetterskip en in Smallingerland eenzelfde motie is aangenomen)
CU: onderzoeken of kleine windmolens ipv zonnepanelenparken kunnen bijdragen aan het verdienmodel (niet aangenomen)
D66 motie: invloed van aanleg natuur(moeras)gebied op weidevogelland onderzoeken (aangenomen).

Het finale besluit werd vervolgens aangenomen met 28 stemmen voor (CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, SP, 50plus, Wymenga) en 15 tegen (GrienLinks, PvdD, CU, Goudzwaard, van Swol, PVV, Forum).