Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie april 2022

In april maakten de Statenleden van GrienLinks zich in de Staten druk over het afmaken van het Natuurnetwerk (grondbeleid), de Hegewarren (een pilot in het veenweidegebied) en hoe je schade kunt voorkomen door ganzen. Verder zijn er vragen gesteld over de vos, de Friese stikstofuitstoot en het Russische gas (energie besparen!). Kijk voor meer op onze sociale media.

Het dilemma van de komende maand staat in de column van Jochem Knol (woordvoerder stikstof/natuur) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water): maatregelen opleggen of van onderen op?

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Zelf doen of is regie uit Den Haag nodig?

Column Jochem Knol (woordvoerder stikstof) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water)

Het Rijk heeft de afgelopen jaren met de provincies afspraken gemaakt om problemen op het gebied van water, biodiversiteit, natuur, klimaat en stikstof met concrete maatregelen op te lossen. Daarvoor worden doelstellingen vastgelegd en een planning afgesproken. De provincies krijgen geld, gaan aan de slag en maken zogenaamde uitvoeringsprogramma’s. Het idee is dat de provincies die problemen lokaal beter kunnen oplossen.

Meer lezen?

Meer aandacht voor het voorkomen van schade door ganzen

“Voorzitter, zoals gezegd is elke gans die afgeschoten wordt er ons inziens een te veel. Dat de ganzen schade veroorzaken ziet GrienLinks ook. Maar alleen een beleid waarin preventie voorop staat kan rekenen op een breder draagvlak en is juridisch houdbaar’, zei Statenlid Jochem Knol in het debat over ganzenbeleid (op 20 april 2022). Hij diende moties in voor onderzoek naar beleidsmaatregelen, meer aandacht voor preventieve maatregelen en voor logischer grenzen van rustgebieden voor ganzen.

Meer lezen?

Kans dat natuurnetwerk niet afkomt is levensgroot

Jochem Knol pleitte in de Statenvergadering op 20 april 2022 voor het afmaken van het hele Natuurnetwerk en wel met álle mogelijke instrumenten die er zijn. Dus óók onteigenen van (landbouw)grond voor natuur. Het onteigenen van grond ligt echter erg gevoelig bij de agrarische sector en stuit op serieuze weerstand in de Staten. Toch is er een klein stapje verder gezet om het onteigenen voor natuur mogelijk te maken. “Maar niet ver genoeg om het natuurnetwerk af te maken. De aanleg van natuur is zeker zo belangrijk als de bouw van huizen en de aanleg van wegen. Waarom mogen we voor huizen en wegen wel grond onteigenen en voor natuur niet?”, zegt Jochem Knol.

Meer lezen?

Keuze voor toekomst Hegewarren nog onzeker

Elsa van der Hoek pleitte op 20 april 2022 voor het uitwerken van de Open en Natuurlijk variant voor de toekomst van de polder Hegewarren bij Oudega. Het gebied ligt vlak naast de Alde Feanen, een Natura-2000 gebied. Ze gaf daarom een aantal voorwaarden mee: beperking recreatiewoningen, CO2-neutraal uitgraven van het veen, het behoud van het unieke blauwgrasland en beheer van het gebied dat gericht is op het behouden van de kwaliteiten donkerte, stilte en rust. Een motie met die voorwaarden werd positief ontvangen door de gedeputeerde, maar helaas niet aangenomen door de meerderheid in de Staten.

Lees meer?

Vragen over versnelling energie- en klimaatbeleid

Charda Kuipers stelde op 30 maart 2022 vragen aan het college over de mogelijkheid om het klimaat- en energiebeleid te versnellen: “Ruim 270 wetenschappers hebben meegewerkt aan het nieuwe IPCC rapport dat eind februari verscheen en waarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer, mislukte oogsten en overstromingen. Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zeker nu – door de oorlog in Oekraïne – blijkt dat we ook onafhankelijk moeten zijn van het Russische gas, willen we dat het college een versnelling van het klimaat- en energiebeleid van de provincie inzet.”

Meer lezen?

Vragen over vossenjacht

De Statenfracties van de PvdD, SP en GrienLinks vragen samen aan het Friese college waarom er niet gestopt wordt met de vossenjacht.

Medio februari oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat landelijke regelgeving voor de vossenjacht juridisch niet in de haak is. Verschillende provincies, waaronder Friesland, legden daarop de vossenjacht stil. Deze jachtstop heeft in Friesland maar een week geduurd. Andere provincies houden zich wel aan de jachtstop, in afwachting van nieuwe landelijke regelgeving. De fracties verbazen zich daarover.

Lees hier meer?

Vragen over Friese stikstofuitstoot

De GrienLinks Statenfractie wil van het provinciebestuur weten welke stikstofuitstoot er in de vergunningen staat voor de Friese bedrijven die in de landelijke top 100 met stikstofuitstoters genoemd staan. De fractie vraagt om een Friese top 25 stikstofuitstoters.

Lees verder?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl