Statenfracties PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol spreken zich uit tegen coalitieplan stikstof in brief aan Ministers

De provinciale fracties van de PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol nemen afstand van de reactie van het college op de landelijke stikstofaanpak. Het college heeft in een brief aan de ministers Van der Wal en Staghouwer aangegeven onaangenaam verrast te zijn door de stikstofmaatregelen. De maatregelen van de ministers in de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied deden vorige week veel stof opwaaien. Daarin staat dat de stikstofuitstoot in Fryslân flink omlaag moet. In plaats daarvan wil het Friese college een eigen aanpak volgen en de stikstofuitstoot minder ver naar beneden brengen. De fracties daarentegen vinden dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom hebben zij nu zelf een brief aan beide ministers gestuurd.

De provinciale fracties van de PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol: “Het college heeft deze brief op eigen initiatief gestuurd en hierover niet overlegd met de Staten. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door deze brief. Wij vinden net als de minister dat een landbouwtransitie onontkoombaar is. Bijna nergens anders in de wereld worden zo veel dieren op zo weinig grond gehouden. Daarom kan het niet anders dat we de veestapel flink moeten inkrimpen. Sommige natuurgebieden in ons land zijn nu al extreem overbelast door stikstof. Daardoor zit alles op slot en kunnen er bijvoorbeeld geen vergunningen kunnen worden verleend. Terwijl we op korte termijn aan de slag moeten kunnen met enorme opgaven waar ons land voor staat, zoals de energietransitie, voldoende en schoon water, de woningbouw en de landbouwtransitie. Die opgaven moeten in samenhang met elkaar aangepakt worden. In onze ogen kan de landbouw op een toekomstbestendige manier door, maar dan moet wel de omslag gemaakt worden naar een extensievere, natuurinclusieve kringlooplandbouw.” Bij natuurinclusieve landbouw gaat er minder voedsel naar dieren, wordt de mest van dieren gebruikt voor het verbouwen van gewassen en komt veevoer vooral uit restproducten van gewassen.

Naast het sturen van de brief zullen PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol tijdens de komende Statenvergadering mondelinge vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.