Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juni 2022

Juni was een maand vol reuring. Allereerst vanwege plotselinge bezuinigingen die het college had aangekondigd. Zonder inhoudelijke onderbouwing wil het college fiks bezuinigen op o.a. Doarpswurk, de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, IVN en de cultuursector. Charda Kuipers gaf duidelijk aan het hier niet mee eens te zijn: eerst moeten de Staten met elkaar beslissen wat we willen behouden.

Tegelijkertijd werden bij de bespreking van de kadernota verschillende GrienLinks-moties over water en klimaat zelfs aangenomen. Komt onze boodschap langzaam aan? Lees hieronder meer over de Statenvergaderingen en oordeel zelf.

Daarnaast was er natuurlijk de stikstofcrisis. Bij beide Statenvergaderingen in juni stonden toeterende trekkers voor de deur, boze boeren buiten en in het pand, waren er pittige discussies in de Statenzaal, voor de deur en in de wandelgangen.

De Friese GL raads- en Statenleden hebben een gezamenlijk standpunt geschreven over het natuur/stikstof probleem. Dat kun je hier lezen

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Wil je ook Statenlid worden?

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft GrienLinks Fryslân als oppositiepartij hard gewerkt aan het duurzamer, groener en socialer maken van de provincie. We zoeken kandidaat-Statenleden die de komende vier jaar verder willen bouwen aan een nog duurzamer, groener en socialer Fryslân.

WIE ZOEKEN WIJ?

Meer lezen?

De natuur is niet onze vijand

Tijdens de Statenvergadering van 22 juni 2022 kwam de natuur op verschillende momenten aan de orde. Eerst tijdens het vragenuur bij mondelinge vragen van GL/PvdD/SP/D66/van Swol over de stikstof/natuurproblematiek, daarna bij de motie vreemd van CDA/VVD/CU over protest tegen extra Natura-2000 gebieden. Beide keren pleitte Jochem Knol voor het beschermen van de natuur: “De natuur is niet onze vijand, het lijkt wel of sommige partijen bang zijn voor de natuur.” En buiten stonden de trekkers van protesterende boeren voor de deur.

Meer lezen?

Statenfracties spreken zich uit tegen coalitieplan stikstof in brief aan Ministers

De Friese provinciale fracties van GrienLinks, PvdD, SP, D66 en Statenlid Van Swol nemen afstand van de reactie van het college op de landelijke stikstofaanpak. Het college heeft in een brief aan de ministers Van der Wal en Staghouwer aangegeven onaangenaam verrast te zijn door de stikstofmaatregelen. De maatregelen van de ministers in de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied deden vorige week veel stof opwaaien. Daarin staat dat de stikstofuitstoot in Fryslân flink omlaag moet. In plaats daarvan wil het Friese college een eigen aanpak volgen en de stikstofuitstoot minder ver naar beneden brengen. De fracties daarentegen vinden dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom hebben zij nu zelf een brief aan beide ministers gestuurd.

Meer lezen?

Maar het klimaat wacht niet … GL wil een versnelling in watermaatregelen

“Wij willen dat de plannen en de uitvoering van de plannen voor het waterbeheer naar voren worden gehaald. Met name over vernatting, verdroging, verzilting en de afhankelijkheid van het IJsselmeer water.” Elsa van der Hoek overtuigde op 22 juni 2022 de meerderheid van de Friese Staten om een versnelling aan te brengen in de maatregelen om het watersysteem aan te passen aan de steeds snellere klimaatverandering. Haar motie werd – aangepast – aangenomen. D66, SP, PvdD en Statenlid van Swol dienden deze mee in.

Meer lezen?

Algemene beschouwingen GrienLinks: meer aandacht voor mienskip, water, veenweide en klimaat

Op 29 juni 2022 bespraken de Staten de Kadernota . De bedoeling is dat de Staten hiermee politieke keuzes maken voor hoe het Friese geld volgend jaar wordt besteed. Dat wordt dan uitgewerkt vastgesteld in november bij de begroting. Twee zaken vielen de fractie van GrienLinks op: het politieke debat over de bezuinigingen werd níet gevoerd en bij de urgente opgaven ontbraken de watercrisis, de veenweideproblematiek en de klimaatverandering. Voor beide kwesties diende Charda Kuipers een motie in met een voorstel en beide moties werden aangenomen.

Lees meer

Vragen over ontwikkelingen Thialf – moet er meer geld bij?

Elsa van der Hoek stelde op 29 juni 2022 vragen in het vragenuurtje aan gedeputeerde Douwstra over een brief met de ontwikkelingen rond Thialf. Elsa: “Is deze brief een aankondiging dat we weer een extra financiële injectie moeten gaan toekennen aan Thialf? Of blijft u als GS bij het standpunt dat de 542.000 euro jaarlijks en de eenmalige 400.000 euro het laatste is wat we bijdragen. Ook als dit betekent dat Thialf moet sluiten?”

Meer lezen?

Erkenning voor nulmeting van gevolgen zoutwinning bij Harlingen

Woensdag 29 juni 2022 werd in de Friese Staten op initiatief van GrienLinks’er Jochem Knol unaniem een oproep gedaan aan het college om bij de commissie Mijnbouwschade te pleiten voor erkenning van de nulmeting die in Harlingen gedaan wordt. Deze nulmeting moet de gevolgen van de zoutwinning in de Waddenzee op de stad Harlingen in kaart brengen.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl