Vragen over gaswinning Ternaard Waddenzee

GrienLinks, FNP, D66, PvdA, SP, PvdD stelden woensdag 13 juli 2022 samen vragen aan het Friese college over de gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee. De partijen willen dat de provincie, samen met de gemeenten en andere Waddenprovincies, in actie komt om de vergunning tegen te houden. Jochem Knol: “Zeker nu blijkt dat de minister in zijn ‘ontwerpbesluit’ een advies over het gevaar van bodemdaling en twijfel over het ‘hand-aan-de-kraan’ principe van het Staatstoezicht op de Mijnen (het Sodm) niet heeft overgenomen’.

Actie gevraagd van het college
Jochem Knol namens de partijen: “De provincie heeft zich altijd erg kritisch opgesteld over de gaswinning onder de Waddenzee. Wij vragen of het college bereid is om bij de ministeries aan te dringen op het wél betrekken van het Sodm-advies bij de vergunningverlening. En ook vragen we of het college een procedure – met gemeenten en andere Waddenprovincies – willen starten tegen de vergunning voor de gaswinning. De argumenten (en adviezen) stapelen zich op. Het is tijd om tot inkeer te komen.”

Reactie college
De gedeputeerde Poepjes antwoordde: “Vanzelf, daar zijn we absoluut toe bereid. Wel spijtig om te weten dat deze vergunning voor de gaswinning onder de crisis- en herstelwet vallen. Daardoor is er geen beroep mogelijk door lagere overheden. Maar er zijn wel mogelijkheden op beïnvloeding op bestuurlijk gebied. En dat gaan we absoluut doen.”

Waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noordholland motie tegen gaswinning onder het Wad
Al in 2021 spraken alle drie de Waddenprovincies (Groningen, Fryslân en Noord-Holland) zich uit tegen de gaswinning onder het Wad en tegen verdere aantasting van de natuur in de Waddenzee.

Advies Sodm: vraagtekens bij ‘hand-op-de-kraan’ principe
Uit berichtgeving op Eenvandaag op 8 juli 2022 blijkt dat de minister van Economische Zaken Mijnbouw en Klimaat een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over mogelijke bodemdaling bij de voorgenomen gaswinning bij Ternaard niet wil overnemen en zelfs negeert. Het advies is niet overgenomen in het ontwerp instemmingsbesluit. Het advies van het SodM houdt in dat de druk in het gasveld niet onder een bepaald niveau mag komen. Als dat gebeurt bestaat de kans dat de bodemdaling onherstelbare schade aan het wad en de landbouw kan veroorzaken. Ook stelt het SodM grote vraagtekens bij het zogenaamde “hand-op-de-kraanprincipe” omdat er pas ingegrepen kan worden als het te laat is.

Advies Waddenacademie: wetenschappelijke twijfel dus vergunning intrekken
Daarnaast is in het ontwerp besluit de door LNV afgegeven Wnb vergunning als onderbouwing van dit besluit aangehaald, deze vergunning is op 11 maart 2021 verleend. In oktober van dat jaar(2021) heeft de Waddenacademie op verzoek van de vaste commissie voor EZK onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Wnb vergunning. Dit onderzoek concludeert: “onvoldoende overtuigend aantonen dat redelijke wetenschappelijke twijfel over het ontstaan van nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken en doelen van de Waddenzee ontbreekt. Het Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning wordt verleend.”

Lees hier meer over onze standpunten over Ternaard en gaswinning onder de Waddenzee
https://www.grienlinks.nl/2022/05/23/wacht-nederland-de-strafbank-van-unesco-over-de-gaswinning-in-de-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2022/02/25/vragen-over-vergunning-gaswinning-ternaard-knmi-rapport-betrekken/
https://www.grienlinks.nl/2022/01/31/staten-vragen-opheldering-over-gaswinning-waddenzee-bij-ternaard/
https://www.grienlinks.nl/2022/01/10/aandeelhouders-nam-moeten-verantwoordelijkheid-nemen-voor-de-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2021/10/07/grienlinks-en-pvda-statenfracties-dienen-zienswijze-in-bij-minister-over-gaswinning-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2021/08/30/grienlinks-en-pvda-trek-het-besluit-voor-nieuwe-gaswinning-bij-ternaard-onder-de-waddenzee-weer-in/
https://www.grienlinks.nl/2021/06/25/moties-aangenomen-oproep-rijk_geen-verdere-aantasting-van-de-natuur-in-de-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2021/03/29/alles-op-alles-zetten-bij-gaswinning-ternaard/
https://www.grienlinks.nl/2020/09/24/als-het-kalf-verdronken-is-staten-spreken-zich-opnieuw-uit-tegen-gaswinning-en-hand-aan-de-kraanprincipe/
https://www.grienlinks.nl/2021/09/02/statenpartijen-verontwaardigd-over-vergunning-voor-gaswinning-onder-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2019/07/15/geen-gaswinning-onder-de-waddenzee/
https://www.grienlinks.nl/2017/11/09/noordelijke-oproep-tot-afbouw-van-gaswinning/
https://www.grienlinks.nl/2017/03/30/oproep-gl-raads-en-statenleden-geen-gas-winnen-onder-wad-bij-ternaard/
https://www.grienlinks.nl/2007/04/24/nam-houdt-rapport-over-bodemdaling-achter/