Aanvullende schriftelijke vragen over gevolgen uitspraak Raad van State emissiearme vloeren

De fracties van GrienLinks, PvdD en SP stellen aanvullende vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State, waarbij twee types ‘emissiearme stalvloeren’ als ongeschikt aangemerkt zijn voor het beperken van de stikstofemissie.

Lees hier de antwoordbrief van het college
Lees hier over de eerdere vragen over emissiearme vloeren

Jochem Knol, Statenlid van GrienLinks: ”Dit type stalvloeren is, ondanks dat er al eerder berichten waren over het onvoldoende functioneren van de stalvloeren, nota bene door de provincie en de rijksoverheid gesubsidieerd. We zijn benieuwd hoeveel geld hieraan door de provincie is uitgegeven. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen, hebben geïnvesteerd en kunnen nu in de problemen komen, terwijl subsidie niet heeft bijgedragen aan het oplossen van de stikstofemissie en het herstel van de natuur.”

De partijen vinden verder: “Emissiearme vloeren lijken vooral ingezet te zijn om het aantal te houden dieren te verhogen. Grotere aantallen dieren dragen niet bij aan de omslag naar natuurinclusieve landbouw. De kans bestaat dat deze bedrijven door het aanleggen van emissiearme vloeren niet (meer) grondgebonden werken. De provincie wil wel die omslag maken maar In hoeverre past het verlenen van subsidies voor dergelijke vloeren bij de ambities van de provincie voor natuurinclusieve landbouw?

Individuele boeren bedrijven hebben geïnvesteerd en lijken de klos te worden van de onjuiste of onvolledige informatie die de bedrijven die de stalvloeren hebben aangelegd. Wij willen weten of die bedrijven daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden”