Hegewarren wordt open en natuurlijk en zonder vaarweg naar Drachten

Op 21 september 2022 stemden Provinciale Staten (PS), inclusief GrienLinks, voor de variant ‘Open en Natuurlijk’ voor de gebiedsontwikkeling Hegewarren. Elsa van der Hoek: “We vinden dit de beste uitwerkrichting omdat de meeste doelstellingen voor natuur en klimaat worden gehaald. We hebben wel moeite met de hoeveelheid recreatiehuisjes en -arken in het scenario. Ook vragen we ons af of het (af)graven van het veen wel CO2-neutraal lukt. Dat moet nog goed uitgezocht worden in de uitwerking van de plannen. EN we willen dat bij de uitwerking van de plannen rust, donkerte en stilte als belangrijk criterium worden genomen.” Die motie is aangenomen.

Lees hier de hele bijdrage van Elsa

Hegewarren
De polder de Hegewarren is een veenpolder omzoomd door dijken. In de loop van de tijd is de bodem echter zodanig gedaald door inklinking en verdroging, dat het beheer van de polder te duur wordt. Ook komt er CO2 vrij door de inklinking van het veen. Er is geld binnengehaald voor een gebiedsontwikkeling in dit veenweidegebiedje. In een ‘cocreatieproces’ zijn er verschillende scenario’s met alle betrokkenen uitgewerkt. Twee scenario’s werden aan de Staten voorgelegd: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en Natuurlijk’. Zie voor meer informatie over dit proces deze website van de provincie.

Rust, donkerte en stilte
Elsa van der Hoek: “De rust, stilte en donkerte, die als zo als uniek wordt ervaren in dit gebied en in het introductiefilmpje werd geroemd, komt hierdoor in gevaar. Wij zouden graag zien dat stilte, rust en donkerte als belangrijk criterium terugkomen in de uitwerking. We vinden dat rust, stilte en donkerte een uitgangspunt moet zijn en niet iets tussen haakjes. Hier dienen we een motie voor in.” De gedeputeerde (Douwe Hoogland) vond deze motie sympathiek en de motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten.

Welke zaken worden er nog meer uitgewerkt in de volgende fase?
In een memorie van toelichting van Gedeputeerde Staten werd nog een keer kort en duidelijk aangegeven welke dingen nog extra uitgezocht gaan worden in de volgende fase. Elsa van der Hoek: “We zijn blij met deze verduidelijking van wat er allemaal onderzocht gaat worden. We vragen de gedeputeerde of deze memorie van toelichting onderdeel uitmaakt van het besluit, want dan is het ook voor de toekomst duidelijk wat we gaan doen.” De gedeputeerde antwoordde bevestigend.

Geen vaarweg naar Drachten
In ‘Open en Natuurlijk’ was er in eerste instantie ook nog plek voor een vaarweg naar Drachten. Na meer onderzoek kwamen de Staten tot de conclusie dat de voordelen van een vaarweg naar Drachten voor klasse V schepen niet opwegen tegen de nadelen voor natuur en recreatie (o.a. het knelpunt bij Eernewoude). GrienLinks was zeer tevreden met dit besluit. Het bedrijfsleven in Smallingerland protesteerde tegen deze beslissing.

Zie voor meer discussie het bericht van de bespreking over de Hegewarren van 25 april 2022.