Geld van windpark Fryslân naar IJsselmeerkust

Op 21 september bespraken de Staten het aanbiedingsdocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied‘. Hierin wordt bepaald op welke manier een deel van de opbrengsten van Windpark Fryslan aan de mienskip aan de IJsselmeerkust wordt uitgegeven. De mienskip die in meer of mindere mate overlast ervaart van het Windpark Fryslan. “Hierbij is het wel van belang dat deze mienskip zich ook gehoord voelt en de prachtige natuur en het historische landschap behouden blijven”, zei Elsa van der Hoek. Ze diende samen met de PvdA een motie in om woningen te verduurzamen. Deze werd aangenomen.

“Dat het niet blijft bij meedenken en plannen aandragen, maar dat er ook echt serieus naar de uitvoerbaarheid van de plannen wordt gekeken. Onze vraag hierbij is dan ook, wie bepaalt welke ideeën er als eerste worden uitgevoerd? En hoe voorkomen we dat bijvoorbeeld dure projecten prioriteit krijgen en de kleine projecten hier door ondersneeuwen.

Daarbij is het ook van belang dat er goed wordt gekeken of er initiatieven zijn die elders kunnen worden ondergebracht. Denk aan parkeerterreinen bij de gemeente en bewegwijzeringen, afvalbakken en bankjes onderweg bijvoorbeeld bij de Marrekrite.
En vergeet niet goed terug te koppelen aan de Mienskip om verwachtingen bij te stellen en teleurstelling te voorkomen. Als provincie moeten we transparant en betrouwbaar zijn.
GrienLinks ziet het IJsselmeerkustgebied als een prachtig natuur en historisch cultuurlandschap, wil dit graag zo behouden en zo mogelijk in ere herstellen. Tijdens ons bezoek aan dit gebied hebben we hier mooie voorbeelden van gezien en enthousiaste verhalen en plannen van de inwoners van dit IJsselmeerkustgebied gehoord en gezien. Deze plannen zien we dan ook graag in uitvoering terugkomen.

Het gebied is naast aantrekkelijk voor de inwoners en bezoeker (toerisme) ook een belangrijk natuurgebied en biedt een veilige plek voor vele watervogels.

Tot slot. De energie is schreeuwend duur op dit moment en door de hoge energieprijzen, zal de winst voor de provincie Fryslan ook toenemen. We willen graag zien dat het budget dat is vrijgemaakt voor verduurzaming, verhoogd wordt met een deel van deze extra winst, zonder dat dit ten koste gaat van de andere initiatieven. Dus niet laten terugvloeien in de algemene middelen, maar extra inzetten op het verduurzamen van woningen.

Daarom dienen wij een motie van de PvdA mee in om opnieuw budget vrij te maken voor de Friese plusregeling voor het isoleren van woningen.

Wij gaan akkoord met de begrotingswijziging, met de aantekening dat extra winst wordt ingezet voor verduurzaming en de Mienskip zich gehoord voelt.”

Het voorstel lag ter kennisname voor. Daar heeft de meerderheid van de Staten (inclusief GrienLinks) mee ingestemd. Alleen de PVV stemde tegen.