Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie september 2022

Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe politieke jaar. Er is veel aan de hand in de wereld. In de Staten zijn de drie Statenleden Charda Kuipers, Elsa van der Hoek en Jochem Knol hard aan het werk voor een linkse en groene samenleving. We doen voorstellen voor het bestrijden van de energiearmoede, de gevolgen van de funderingsschade in het veenweidegebied, voor het aanpassen aan de klimaatverandering en het isoleren van woningen. Ook goed busvervoer en betaalbare woningen zijn belangrijk. En als ‘groene draad’ overal doorheen strijden we volop voor schoon (drink) water voor iedereen, meer natuur en een natuurvriendelijke landbouw.

In maart 2023 zijn er provinciale verkiezingen. Op zaterdag 29 oktober 2022 gaan we in het Tromp theater in Leeuwarden (van 13.00-18.00 uur) op de provinciale ledenvergadering het programma en de kieslijst vaststellen. Ook de campagneplannen worden dan besproken. Kom je ook? Doe je mee?

Lijkt het je ook wat om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld: Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Overleg Friese raadsleden, wethouders en Statenleden

Op vrijdag 30 september zijn we gezamenlijk het nieuwe jaar gestart. Bijpraten met bekenden, nieuwe leden leren kennen en… discussie! Over boeren, stikstof, natuur en hoe we daar beweging in kunnen krijgen. Over de armoede die toeneemt, de energiecrisis die dat verergert, de oorlog in Oekraïne, het wantrouwen in de samenleving. En wat we daar als GroenLinksers aan kunnen doen. Inspirerend om elkaar op deze manier te zien. Dat geeft moed. Wil je ook meedenken?

Meer lezen?

Uitstelgedrag

Column van Jochem Knol

Afgelopen zaterdag luisterde ik in de auto naar het programma “De Taalstaat”. In dit programma is een rubriek “Het vergeetwoord” opgenomen. Een luisteraar noemt een woord, waarvan hij of zij vindt dat dit in de vergetelheid is geraakt maar weer nieuw leven ingeblazen zou moeten worden. Terwijl ik langs een groot aantal omgekeerde vlaggen reed noemde de luisteraar het woord “procrastinatie”. De presentatrice vroeg om nadere uitleg. Het betekent (met dank aan Wikepedia): het uitstellen van taken die men eigenlijk wil of moet doen en waarbij men weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is en tot moeilijkheden of extra stress zal leiden. In mijn woorden: dom uitstelgedrag.

Meer lezen?

Fryslân verdient beter

“Fryslân verdient beter”, zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Omgevingsverordening op 21 september 2022. “Ondanks de grote woorden in het coalitieakkoord; ondanks de mooie vergezichten in de omgevingsvisie; en ondanks de urgentie. De urgentie van de grote opgaven op gebied van water, natuur en gezondheid, energie en wonen. Nee, vandaag moet alles beleidsarm en voorál bij het oude blijven.” De GrienLinks-fractie stemde daarom tegen de verordening. Wel werden twee van de zeven voorstellen van GrienLinks aangenomen. Een voorstel om de aanvoer van mestvergisters te beperken tot lokale aanvoer en een voorstel om de definitie van grondgebondenheid in de landbouw aan te scherpen.

Meer lezen?

Meer aanplant en bescherming van bomen en bos in Fryslân

In september 2019 diende fractievoorzitter Charda Kuipers met succes een motie in voor een Fryske bosvisie. Voor meer aanplant en bescherming van bomen. Die ligt er nu, in de vorm van een Friese bomen- en bossenstrategie, afgeleid van de landelijke bossenstrategie. Charda was tevreden over de vele mooie plannen, vertelde ze in het debat op 21 september 2022. Wel pleitte ze onder meer voor méér bomen en bossen, het borgen van langdurig beheer en een belangrijker plek voor biodiversiteit in de ambitie. Deze laatste twee voorstellen werden aangenomen!

Meer lezen?

Zorgen over betaalbaarheid 17.500 nieuwe woningen

Elsa van der Hoek heeft mondelinge vragen gesteld tijdens de Statenvergadering op 21 september over de betaalbaarheid van 17.500 nieuwe woningen. Dat is het bod dat Fryslân aan het Rijk heeft gedaan vanwege de woningcrisis. De afspraken zijn dat het grootste deel van deze woningen voor minder dan 355.000 euro (de NHG grens) te koop zullen zijn. Maar kunnen Friese starters dat wel betalen? Zeker nu de hypotheekrentes de afgelopen maanden enorm gestegen zijn? Lees hier de vragen en inleiding.

Lees verder

Vragen over drinkwatervoorziening

GrienLinks en de PvdD stellen vragen aan Gedeputeerde Staten over de drinkwatervoorziening. Elsa van der Hoek: “We willen weten hoe Fryslân gaat zorgen voor voldoende en gezond drinkwater in de toekomst. Dat begint bij het grondwater en de bescherming daarvan.”

Meer lezen?

Hegewarren wordt natuurlijk en zonder vaarweg naar Drachten

Op 21 september 2022 stemden Provinciale Staten (PS), inclusief GrienLinks, voor de variant ‘Open en Natuurlijk’ voor de gebiedsontwikkeling Hegewarren. Elsa van der Hoek: “We vinden dit de beste uitwerkrichting omdat de meeste doelstellingen voor natuur en klimaat worden gehaald. We hebben wel moeite met de hoeveelheid recreatiehuisjes en -arken in het scenario. Ook vragen we ons af of het (af)graven van het veen wel CO2-neutraal lukt. Dat moet nog goed uitgezocht worden in de uitwerking van de plannen. EN we willen dat bij de uitwerking van de plannen rust, donkerte en stilte als belangrijk criterium worden genomen.” Die motie is aangenomen.

Lees meer

Vragen over verkoop gasvelden door NAM

Zes Friese Statenfracties GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond de NAM, de verkoop van de gasvelden, de gaswinning en de Waddenzee. Ze stellen vragen aan het college. Jochem Knol namens de zes partijen: “We vragen ons af wat de NAM allemaal uitspookt. Ze onderzoeken de discussie rond gaswinning: waarom eigenlijk? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Daarnaast zetten Shell en ExxonMobil gasvelden te koop: wat is daar de bedoeling van? En: wie koopt die gasvelden (en de vergunningen daarvoor)? Hoe voorkomen we straks schade bij aardgaswinningen in Fryslân en onder de Waddenzee?”

Lees meer

Inzet voor duurzame woningen, natuur en mienskip bij IJsselmeerkust

Op 21 september bespraken de Staten het aanbiedingsdocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’. Hierin wordt bepaald op welke manier een deel van de opbrengsten van Windpark Fryslan aan de mienskip aan de IJsselmeerkust wordt uitgegeven. Omdat aan de IJsselmeerkust in meer of mindere mate overlast ervaren wordt van het windpark in het IJsselmeer. “Hierbij is het wel van belang dat deze mienskip zich ook gehoord voelt en de prachtige natuur en het historische landschap behouden blijven”, zei Elsa van der Hoek. Ze diende samen met de PvdA een motie in om woningen te verduurzamen. Deze werd aangenomen.

Lees meer

Nog een keer vragen over emissiearme vloeren in stallen

De fracties van GrienLinks, PvdD en SP stellen aanvullende vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State, waarbij twee types ‘emissiearme stalvloeren’ als ongeschikt aangemerkt zijn voor het beperken van de stikstofemissie. Jochem Knol, Statenlid van GrienLinks: ”Dit type stalvloeren is, ondanks dat er al eerder berichten waren over het onvoldoende functioneren van de stalvloeren, nota bene door de provincie en de rijksoverheid gesubsidieerd. We zijn benieuwd hoeveel geld hieraan door de provincie is uitgegeven. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen, hebben geïnvesteerd en kunnen nu in de problemen komen, terwijl subsidie niet heeft bijgedragen aan het oplossen van de stikstofemissie en het herstel van de natuur.”

Lees verder

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl