Kritiek op uitbreiding vergunning REC Harlingen

“Wij vragen ons af of het een te verdedigen keuze is om een bedrijf als de REC in Harlingen toe te staan om méér (en zeker niet minder) stoffen uit te stoten dan voorheen”, zegt Charda Kuipers namens de fracties van GrienLinks, PvdD en SP. Ze stellen daarom vragen aan het Friese college over de verruiming van de milieuvergunning die de REC heeft aangevraagd.

Lees hier de antwoorden van het college

Charda Kuipers (GrienLinks), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP): “Want wij zijn als provincie namelijk verantwoordelijk voor een schoon milieu en hebben het Schone Lucht Akkoord getekend. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor behoud en herstel van de natuur in het Natura-2000 gebied de Waddenzee. En tenslotte heeft de provincie de opdracht de stikstofuitstoot te verminderen in onze provincie”.

Handhaving
De REC vraagt uitbreiding van de vergunning in de vorm van het ophogen van de zoutzuurnorm en het rookgasdebiet. Uit de toelichting op de aanvraag blijkt nu dat de REC vanaf het begin (2011) de aangevraagde zoutzuurnorm en rookgasdebietnorm niet heeft kunnen waarmaken. Charda Kuipers namens de drie partijen: “En nu vraagt Omrin dus een verruiming van de normen aan. Wij vragen ons af hoe het zit met de handhaving tussen toen en nu. Heeft de REC dan tot nu toe illegaal meer uitgestoten dan vergund was? ”

Europese normen voor zoutzuur
Al eerder was de norm voor zoutzuur een probleem voor de REC (lees hier meer). Dit is ook de reden dat de REC nu om ophoging van de norm vraagt. De partijen vragen zich af of met deze hogere norm voor zoutzuur de REC nog voldoet aan de Europese normen voor Best Beschikbare Technieken (BBT). Ook willen ze weten of het college dit heeft laten toetsen door een instantie als de ILT (Inspectie voor Leefomgeving en Transport).

Schone Lucht Akkoord
De provincie heeft op 2 september 2020 het Schone Lucht Akkoord getekend. De fracties van GrienLinks, PvdD en SP vragen het college daarom: “Vindt u het als bevoegd gezag een te verdedigen keuze om een bedrijf toe te staan om méér (en zeker niet minder) stoffen uit te stoten dan voorheen? Bent u het met ons eens dat op een overheidsbedrijf als de REC de bijzondere plicht rust om zelf al aan het Schone Lucht Akkoord bij te dragen? Bent u op de hoogte van de standpunten van de diverse aandeelhouders (de gemeenten) hierover?”

Stikstof
De provincie heeft daarnaast als opdracht de stikstofuitstoot in de provincie te verminderen. De REC staat als een van de twee Friese bedrijven in de landelijke lijst van de top 100 (NOx) stikstofuitstoters op plek 73 (Sonac Burgum staat op plek 70). De REC is in Fryslân dus een grote stikstofuitstoter. Bij de bespreking van de Friese stikstofaanpak in februari 2019 is in de Staten ook gevraagd naar maatregelen voor de industrie en verkeer. Charda Kuipers namens de drie partijen: “Hoe verhoudt de uitbreiding van de vergunning van de REC zich tot de maatregelen die het college zou nemen voor beperking van de Friese stikstofuitstoot? Zijn er gesprekken gevoerd met de REC over de mogelijkheid tot vermindering van de stikstofuitstoot? Is daar onderzoek naar gedaan? Wat was daarvan de uitkomst? Dit soort dingen willen we graag weten van het college. Alle sectoren moeten bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Fryslân, dus ook de REC.”

Emissiegegevens openbaar
De partijen vragen om openbaarmaking van de ruwe emissiegegevens van de laatste jaren. Ook in 2018 hebben de partijen op verzoek inzicht gekregen in deze cijfers.

Natuurbeschermingswetvergunning ontbreekt
In het MER-beoordelingsbesluit (dat bij de vergunningsaanvraag is toegevoegd) staat dat er een Natuurbeschermingswetvergunning is aangevraagd. De partijen wijzen erop dat de vergunning zelf ontbreekt en willen die toegestuurd krijgen.