Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie oktober-november 2022

15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Onze fractieleden zijn opnieuw gekozen om de lijst aan te voeren op 1, 2 en 3! Ze voelen zich zeer vereerd en willen graag samen met de rest van de top 10 (Rik, Ajla, Jille, Suzanne, Paul, Joop en Tjeerd) aan de slag in de campagne. Op de provinciale ledenvergadering van 29 oktober 2022 is een lijst met 50 kandidaten vastgesteld die zich willen inzetten voor een groen en links Fryslân. Ook is het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld (in deze versie worden zo snel mogelijk de vastgestelde amendementen verwerkt). Meer lezen?

Iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen en: wie mee wil doen…. meld je aan! Doe mee! Er is zóveel te doen.

Verder hieronder berichten over de Statenvergaderingen op 26 oktober (over busvervoer, stikstofaanpak, de afvalverbrander REC, mestverwerking, de wolf en woningisolatie) en 9 november 2022 (over de begroting voor 2023).

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Urgente problemen vragen om daadkracht provincie – begroting 2023

De GrienLinks-fractie stemde op woensdag 9 november 2022 uiteindelijk tégen de begroting van de provincie voor 2023. Charda Kuipers: “Dit is de laatste begroting van het college in deze bestuursperiode. We hebben sinds de start in 2019 vaak, lang en hard, gehamerd op ambitieuzere doelen en serieuze aanpak van de urgente problemen die telkens weer terugkomen: de klimaatverandering, natuurontwikkeling, de waterhuishouding, veenweide en CO2 problematiek, stikstof, de woonproblematiek en de energietransitie om er een paar concrete zaken uit te lichten. Helaas! De begroting 2023 biedt niet afdoende antwoord op het aanpakken van deze provinciale opgaven.” Toch kreeg de fractie in de Staten een meerderheid voor twee voorstellen: er werd 600.000 euro beschikbaar gesteld voor het verminderen van het gebruik van pesticiden én er werd 50.000 euro vrijgegeven voor het ondersteunen van ‘warme huiskamers’.

Meer lezen?

Extra geld nodig voor busvervoer op het platteland

“GrienLinks is zeker geen voorstander van het rijden met lege bussen, maar we zouden graag meer inspanning zien om de bereikbaarheid van Fryslan te vergroten en niet te verder verschralen. We willen dan ook dat de bezuiniging van 1,7 miljoen per jaar wordt geschrapt. Zet dit geld liever in voor de bereikbaarheid van onze Provincie en dan met name voor het platteland”, pleitte Elsa van der Hoek in het debat over de nieuwe busconcessie (2024-2034) op 26 oktober 2022. Helaas stemde de meerderheid tegen dit voorstel voor meer geld voor busvervoer.

Meer lezen?

Kritiek op uitbreiding vergunning REC Harlingen

“Wij vragen ons af of het een te verdedigen keuze is om een bedrijf als de REC in Harlingen toe te staan om méér (en zeker niet minder) stoffen uit te stoten dan voorheen”, zegt Charda Kuipers namens de fracties van GrienLinks, PvdD en SP. “Want wij zijn als provincie namelijk verantwoordelijk voor een schoon milieu en hebben het Schone Lucht Akkoord getekend. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor behoud en herstel van de natuur in het Natura-2000 gebied de Waddenzee. En tenslotte heeft de provincie de opdracht de stikstofuitstoot te verminderen in onze provincie”. Ze stellen daarom vragen aan het Friese college over de verruiming van de milieuvergunning die de REC heeft aangevraagd.

Meer lezen?

GrienLinks wil Friese natuur/stikstofaanpak versnellen

“Het rapport Remkes van 5 oktober 2022: ‘Wat wel kan’ willen we in de Staten bespreken. Om te kijken hoe we de aanpak van natuurherstel en perspectief voor de landbouw in Fryslân kunnen versnellen”, zeggen de fracties van GrienLinks, PvdD, SP en D66. Jochem Knol: “Voor de natuur én de boeren is duidelijkheid nodig. ” Dit debat is gepland op woensdagavond 23 november.

Lees verder

Vragen over lening provincie aan mestverwerkingsfabriek Wâlterswâld

GrienLinks maakt zich zorgen over de risico’s van een lening van 7,5 miljoen die het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) heeft verleend aan de nieuwe eigenaar van de inmiddels failliete Mestverwerking Fryslân B.V. in Wâlterswâld. Jochem Knol stelt vragen aan het college.

De vergunning voor dit bedrijf is in juni door de Raad van State vernietigd omdat deze niet voldeed aan de regels van het provinciale geurbeleid. De provincie heeft vier dagen voor de uitspraak van de Raad van State geprobeerd het geurbeleid aan te passen. De Raad van State ging hier niet mee akkoord omdat de provincie een illegale situatie als uitgangspunt had genomen voor de vergunning.

Lees meer

Wolf of vee in de wei

Op 26 oktober 2022 werden er – alweer – twee moties vreemd over de wolf in de Statenvergadering ingediend. Een van het CDA/VVD die pleitte voor afzwakking van de beschermde status van de wolf en vervolgens het toestaan van het doden van het dier, en een van de FNP, die pleitte voor hetzelfde, maar dan wel alleen als de staat van instandhouding van de wolf als beschermde diersoort niet in gevaar komt. Over beide moties was Jochem Knol niet te spreken. GrienLinks stemde tegen. De motie van het CDA/VVD werd echter wél aangenomen.

Lees meer

Voorstel subsidie voor isoleren woningen SP en GL niet aangenomen

In de Statenvergadering van 26 oktober 2022 werd een motie ‘woningisolatie’ ingediend door de SP, GL en PvdD. De partijen pleitten voor het subsidiëren van het isoleren van koopwoningen waarbij de eigena(a)r(en) binnen de 130% van het minimuminkomen vallen. Helaas werd deze motie niet aangenomen.

Lees meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl