Vragen over biovergister Holwerd

Klik hjir foar de Fryske tekst

Al langer is er onrust over de vergunning voor de biovergister van GreenCreate in Holwerd. De D66, GrienLinks, SP en PvdD-Statenfracties vroegen op 12 oktober 2022 aan het college: “Welke argumenten ziet het college om de bestaande illegale situatie bij de biovergister te laten bestaan, terwijl de vergunbaarheid onzeker is omdat de effectiviteit van de innovaties niet is aangetoond?”

Lees hier de antwoorden van het college.

Jochem Knol: “Gezien de teleurstellende resultaten van innovaties die stikstofuitstoot zouden moeten verminderen, vinden wij dat er veel risico wordt genomen door de provincie.”

Handhavingsverzoeken van Mobilisation for the Environment (MOB) zijn door de provincie afgewezen. MOB heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Over vier weken krijgen Gedeputeerde Staten een advies over het bezwaar.

Update: november 2022: Lees hier meer over de ommezwaai van de provincie na de uitspraak van de bezwarencommissie: ‘Provincie gaat toch handhaven bij de biovergister in Holwerd: binnen twee maanden stoppen met de uitstoot van stikstof op Natura-2000-gebied of anders 30.000 euro betalen (FD)’.

FRYSKE TEKST

Fragen oer biofergister Holwert

Al langer is der ûnrêst oer de fergunning foar de biofergister fan GreenCreate yn Holwert.
De Steatefraksjes fan D66, GrienLinks, SP en PvdD fregen op 12 oktober 2022 oan it kolleezje: “Hokker arguminten sjocht it kolleezje om de besteande yllegale situaasje by de biofergister bestean te litten, wylst de fergeunberheid ûnwis is omdat de effektiviteit fan de ynnovaasjes net oantoand is?”

Lês hjir de antwurden fan it kolleezje.

Jochem Knol: “Sjoen de teloarstellende resultaten fan ynnovaasjes dy’t stikstofútstjit ferminderje moatte soene, fine wy dat der in soad risiko naam wurdt troch de provinsje.”
Hanthaveningsfersiken fan Mobilisation for the Environment (MOB) binne troch de provinsje ôfwiisd. MOB hat hjir beswier tsjin makke. Oer fjouwer wiken krije Deputearre Steaten in advys oer it beswier.

Update: novimber 2022: Lês hjir mear oer de ommeswaai fan de provinsje nei de útspraak fan de beswierkommisje: ‘Provinsje sil dochs hanthavenje by de biofergister yn Holwert: binnen twa moannen ophâlde mei de útstjit fan stikstof op Natura 2000-gebiet of oars 30.000 euro betelje (FD)’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *