GrienLinks, FNP en PvdA willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade

Klik hjir foar de Fryske tekst

Bij de Statenvergadering op 21 december 2022 zullen Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) een voorstel indienen voor een subsidieregeling voor mensen in het veenweidegebied met funderingsschade. De drie woordvoerders reageren: “Er zijn veel inwoners in het veenweidegebied die in een huis wonen met funderingsschade. Wij vinden het belangrijk dat die huizen hersteld en verduurzaamd worden. Nu hebben onze partijen een plan waarmee we dat mogelijk willen maken.” Het voorstel wordt in de Staten mede ingediend door in ieder geval het CDA en de VVD, die het plan voor een subsidieregeling steunen.

Plan van de partijen
Het voorstel houdt in dat gedupeerden via een subsidie 40% van de kosten voor herstel en verduurzaming vergoed kunnen krijgen tot een maximum van €40.000. Dat geld komt uit een subsidiepot gevuld met één miljoen euro. Deze pot wordt gedurende vijf jaar aan het eind van het jaar weer aangevuld. De partijen hopen ook dat het Wetterskip en veenweidegemeenten een extra bijdrage leveren aan het fonds.

Belangrijke aanvulling
Het plan van de partijen is een belangrijke aanvulling op het voorstel van Gedeputeerde Staten en het advies van de funderingstafel. De funderingstafel is een onafhankelijke commissie die in opdracht van de Staten is ingesteld na een motie van GrienLinks. Naast de voorstellen voor een Fries funderingsloket, het aanbieden van een funderingsonderzoek en het opzetten van een leenfaciliteit, brengt deze subsidie bewoners een flinke stap dichterbij het herstellen van de schade.

FRYSKE TEKST

GrienLinks, FNP en PvdA wolle subsydzjeregeling foar húseigeners mei fundearringsskea

By de steategearkomste op 21 desimber 2022 sille Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) in foarstel
yntsjinje foar in subsydzjeregeling foar minsken yn it feangreidegebiet mei fundearringsskea. De trije wurdfierders reagearje: “Der binne in soad ynwenners yn it feangreidegebiet dy’t yn in hûs wenje mei fundearringsskea. Wy fine it wichtich dat dy huzen wersteld en ferduorsume wurde. No hawwe ús partijen in plan dêr’t wy dat mei mooglik meitsje wolle.” It foarstel wurdt yn de Steaten mei yntsjinne troch yn alle gefallen it CDA en de VVD, dy’t it plan foar in subsydzjeregeling stypje.

Plan fan de partijen
It foarstel hâldt yn dat dupearre minsken fia in subsydzje 40% fan de kosten foar werstel en ferduorsuming fergoede krije kinne ta in maksimum fan € 40.000. Dat jild komt út in subsydzjepot dêr’t ien miljoen euro yn sit. Dizze pot wurdt fiif jier lang oan de ein fan it jier wer oanfolle. De partijen hoopje ek dat it Wetterskip en feangreidegemeenten in ekstra bydrage leverje oan it fûns.

Wichtige oanfolling
It plan fan de partijen is in wichtige oanfolling op it foarstel fan Deputearre Steaten en it advys fan de fundearringstafel. De fundearringstafel is in ûnôfhinklike kommisje dy’t yn opdracht fan de Steaten ynsteld is nei in moasje fan GrienLinks. Njonken de foarstellen foar in Frysk fundearringsloket, it oanbieden fan in fundearringsûndersyk en it opsetten fan in lienfasiliteit, bringt dizze subsydzje bewenners in flinke stap tichterby it werstellen fan de skea.