Visie op mobiliteit in Fryslân verder aanscherpen

Tijdens laatste Statenvergadering van het jaar, op 21 december 2022, werd het Regionale Mobiliteitsprogramma besproken. Daarin staat de visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Statenlid Elsa van der Hoek vroeg onder andere om meer acties om lopen en elektrisch varen te stimuleren.

Het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) vloeit voort uit de afspraken in het Klimaatakkoord en moet meehelpen de CO2 uitstoot omlaag te krijgen met 49% in 2030.

In het RMP is de volgende ambitie gedefinieerd: Iedereen kan zich veilig verplaatsen in, van en naar Fryslân. Belangrijke bestemmingen beschikken over een betrouwbare en toekomstbestendige bereikbaarheid over land en/of water en/of door de lucht. Dit alles vindt plaats op een schone, duurzame, en betaalbare wijze, rekening houdend met de leefbaarheid en de omgeving van onze provincie.

Het college wil dit bereiken met maatregelen en activiteiten op vijf gebieden: :
• We zijn goed bereikbaar en onze netwerken zijn betrouwbaar, efficiënt en toekomstbestendig;
• We verplaatsen ons duurzaam;
• We zetten in op mobiliteit voor iedereen;
• We verplaatsen ons veilig;
• We zetten in op slimme technieken en gedrag.

Meer CO2-reductie en aandacht voor veiligheid
Elsa van der Hoek gaf het college complimenten voor het veelomvattende plan. “Onze GrienLinks ambities voor schoon en duurzaam vervoer, veiligheid en bereikbaarheid staan beschreven. Wel vinden we dat het plan in de verdere uitwerking uit zou moeten gaan van minstens 55% CO2-reductie. Daar dienen we een amendement voor mee in met de Partij voor de Dieren”, sprak Elsa van der Hoek tijdens het debat. “Ook veiligheid zal extra aandacht moeten krijgen, gezien de cijfers uit de OV-monitor die laten zien dat er minder, maar zeker nog te veel incidenten plaatsvinden in het openbaar vervoer. We hopen dat de gedeputeerde dat mee wil nemen. Maar veel mooie doelen! Of we de beschreven doelen gaan halen is een tweede. We hebben niet alles zelf in de hand, omdat bijvoorbeeld gemeenten of het Rijk (deels) voor de uitwerking van maatregelen verantwoordelijk zijn of over de financiering gaan, zoals bijvoorbeeld bij de Lelylijn of spoorbruggen. Of omdat de consument een gedragsverandering moet laten zien zoals elektrisch gaan rijden, meer gebruik maken van het OV, vaker de fiets pakken of gaan lopen.”

Meer concrete acties om lopen te stimuleren
Op een aantal onderwerpen zouden we nog graag een aanscherping of aanvulling op de maatregelen in de uitwerking zien. Bij maatregel 1.2 “verbetering loop- en fietsnetwerk” en maatregel 2.3 “wij stimuleren fietsgebruik en lopen”, staan wel concrete acties benoemd om fietsen te stimuleren maar geen acties om lopen te stimuleren. Terwijl het juist belangrijk is om te zorgen voor goede en comfortabele loopverbindingen binnen de bebouwde kom, naar bijvoorbeeld OV haltes en naar het buitengebied. Lopen is gratis en gezond en dit zouden we naast het fietsen zeker willen stimuleren. Ook hiervoor dienen we een motie in, mee ingediend door D66 en de PvdD.

Lopen en Fietsen is naast dat het gezond is, ook een goedkope en schone manier van vervoer. Wij zijn dan ook zeker enthousiast over het betoog van de Fietserbond om in te zetten op veilige en toegankelijke hubs. Zo kunnen mensen makkelijk met de fiets overstappen op het openbaar vervoer.” Ze diende een motie mee in van de VVD, voor meer fietsfaciliteiten bij hubs, zoals fietskluizen, fietsstallingen, etc.

Meer fossielvrije en fossielarme vaarroutes
“In het RMP is een van de doelstellingen in maatregel 2.6 het terugdringen van fossiele brandstoffen in het vaarverkeer. Op 27 februari 2019 is een motie van GrienLinks, FNP, D66 en 50PLUS aangenomen, waarbij de provincie elektrisch varen meer moet stimuleren. Wij zouden dan ook graag zien dat zeer geleidelijk en stapsgewijs meer fossielvrije en fossielarme vaarroutes komen, beginnend met de meest kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Alde Feanen. We dienen hiervoor een motie in. Daarnaast dienen we nog een motie van de VVD over meer laadpalen mee in.

Lelylijn en natuur
Tot slot heb ik nog wel een vraag aan gedeputeerde: De Lelylijn staat als een van de maatregelen genoemd. “Wij zetten in op realisatie Lelylijn”. Komt er op een later tijdstip nog ruimte om onze zorgen over de aanleg in natuurgebieden en het in kaart brengen daarvan aan de orde te stellen? Anders zullen we hiervoor ook nog een motie indienen.”

Gedeputeerde Avine Fokkens gaf aan dat die mogelijkheid zeker nog komt bij het tracébesluit.

Uitslag stemming
-De motie voor meer maatregelen om lopen te stimuleren werd aangenomen.
-De motie voor meer fossielarme vaarwegen kreeg stakende stemmen: 20 voor en 20 tegen. Bij de eerstvolgende PS wordt daarover opnieuw gestemd.
-De motie die GrienLinks mee indiende met de PvdD over het verhogen van de CO2-doelstelling werd aangenomen.
-De motie die GrienLInks mee indiende met de VVD over meer fietsfaciliteiten bij hubs werd ook aangenomen.
-Tot slot werd ook de motie die GrienLinks mee indiende met de VVD over meer laadpalen voor elektrisch varen aangenomen.

GrienLinks stemde voor het RMP.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *