Voorstel GrienLinks FNP PvdA voor subsidie woningen met funderingsschade aangenomen

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Ruim twee jaar geleden is op initiatief van GrienLinks in onze Staten de motie ‘Funderingstafel’ aangenomen. Daarin werd opgeroepen om met de mensen die het aangaat te gaan praten. Niet praten óver mensen maar mét mensen. GrienLinks is van mening dat de problematiek te lang vanuit de overheid en niet vanuit onze inwoners is benaderd. De mensen in de funderingstafel hebben een helder advies gegeven. Samen met de FNP en PvdA komen we vandaag met een motie voor een subsidieregeling om mensen met funderingsschade te helpen de schade te herstellen.” De motie werd tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 aangenomen.

Lees hier de hele bijdrage van Jochem

Subsidie tot 40% van de schade, met een maximum van 40.000 euro
Jochem Knol: “De funderingstafel gaf het advies om 50% van de schade met een maximum van 50.000 euro uit te keren. We hebben met verschillende partijen om tafel gezeten in het voortraject, maar politiek kwamen we uit op 40% en 40.000 euro, met een pot van 1 miljoen euro maximaal per jaar voor 5 jaar. Tot onze vreugde is die vandaag ook echt aangenomen. Dat is een mooie eerste stap. Het taboe is doorbroken.” Jochem werd in het debat bevraagd waarom hij niet het advies van de funderingstafel volgde. Hij antwoordde: “We hebben in de motie rekening gehouden met het advies, maar de uitkomst ervan is een compromis tussen wat haalbaar is en wenselijk. Als u het mij persoonlijk vraagt heel eerlijk, dan hadden we verder kunnen gaan. Maar de tijd zal het leren, want we weten nog niet hoe het uitpakt.” GrienLinks stemde wel voor een motie van PvdD, SP en D66 om het advies van de funderingstafel als leidraad te nemen, maar die werd niet aangenomen.

Voorstel zoals het voorlag
Het college had in reactie op het advies van de funderingstafel het voorstel funderingsaanpak aan de Staten voorgelegd. Daarin werd de vraag van de funderingstafel om een loket en steun van onderzoek naar de funderingsschade gehonoreerd. Weliswaar werd door het college maar 80 % vergoeding van de kosten van onderzoek naar de funderingsschade voorgesteld. Dit werd gerepareerd tijdens het debat door een motie van PvdA SP en GL. Deze motie vraagt om kwijtschelding van de kosten voor diegenen die het niet kunnen opbrengen. Deze motie werd aangenomen.
Het derde spoor waar de funderingstafel om ondersteuning vroeg, was hulp bij het daadwerkelijk herstellen van de schade. Het voorstel van de funderingstafel was 50 % van de schade tot een maximum van 50.000 euro. Het college deed hier alleen het voorstel een garantieregeling te gaan ontwikkelen. Dat was een teleurstelling voor de mensen van de funderingstafel én voor een aantal partijen in de Staten. Jochem Knol: “Zodoende zijn we om de tafel gegaan, met bewoners, met andere partijen, met partijen uit het Wetterskip, met juristen, met ambtenaren. En we zijn uitgekomen op het voorstel zoals we in de motie hebben verwoord.”

Geen schadevergoeding maar subsidieregeling
Jarenlang is het onderwerp funderingsschade gemeden in de politieke arena. De angst als overheid aansprakelijk te zijn voor de schade en miljoenen te moeten betalen, weerhield partijen ervan voorstellen te doen. Zie hier voor eerdere pogingen. Tot nu. De oplossing ligt, hopen de indieners van de motie, in het verstrekken van een subsidie om te helpen bij het herstellen van de schade in plaats van een schadevergoeding. Een aantal andere Statenleden (van Forum voor Democratie en afgesplitste leden van FvD) hadden hun twijfels of dat juridisch mogelijk is. Jochem Knol: “Het is dan ook een motie, een verzoek aan het college, om een goede subsidieregeling te ontwerpen.”

Code rood woningen
Ook werden verschillende moties over de zogenaamde ‘code rood woningen’ ingediend. Dit zijn woningen die binnen 0-5 jaar op instorten staan. GrienLinks steunde een motie van het CDA voor een leenfaciliteit bovenop de subsidieregeling voor deze code rood woningeigenaren. Hij vroeg aan Maaike Prins van het CDA: “Is het mogelijk om lenig te kijken naar die financieringsmogelijkheden die u noemt in de lijn van de leenfaciliteit in Schiedam?” Maaike Prins: “Ja, we hebben hier gekeken naar de regeling in Schiedam, maar als er een andere regeling is om naar te kijken, prima, doe dat vooral.” De motie van het CDA VVD FNP en PvdA werd aangenomen.

Aandacht voor emotionele gevolgen van het hebben van funderingsschade
Jochem Knol diende namens de GrienLinksfractie ook een motie in met het verzoek om bij het inrichten van het loket ook aandacht te geven aan de psychosociale kant van de funderingsproblematiek. Jochem Knol: “De overheid heeft lang onvoldoende empathie getoond bij de mensen die schade aan funderingen hebben. Dat kan, zoals we in Groningen geleerd hebben, leiden tot psychosociale klachten. De funderingsproblematiek is erg technisch en psychosociale klachten vragen meer.” De motie werd mee ingediend door de PvdA en de SP en werd in de Staten aangenomen.

Stemming
GL FNP PvdA CDA VVD motie subsidieregeling aangenomen met 34 stemmen voor en 5 tegen (PVV, Forum en Wymenga (afsplitser van Forum)
CDA VVD PvdA FNP motie code rood aangenomen met 37 stemmen voor en 3 tegen (Forum en Wymenga)
SP Wiersma motie code rood spoed niet aangenomen 36 tegen, 4 voor (SP, Wiersma, PvdD)
PvdD SP D66 motie advies funderingstafel als leidraad niet aangenomen 13 voor (PvdD, SP D66, GrienLinks, CU, Wiersma, van Swol (afsplitser Forum) en 27 tegen.
PvdA SP GL etc motie bijdrage funderingsonderzoek in bepaalde gevallen kwijtschelden aangenomen met 31 stemmen voor en 9 tegen ( VVD, PVV, Forum Wymenga, Goudzwaard (ook een afsplitser van Forum)
GL PvdA SP motie psychosociale kant in funderingsloket aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen (Forum, Wymenga, FNP, Goudzwaard)
CU maximale duur garantielening aangenomen met 32 stemmen voor en 8 tegen ( CDA)
Wiersma motie proefproces niet aangenomen (alleen hijzelf voor)

Finale besluit: aangenomen met 37 stemmen voor (waaronder GrienLinks) en 3 tegen (Forum en Wymenga).

FRYSKE TEKST

Foarstel GrienLinks FNP PvdA foar subsydzje wenningen mei fundearringsskea oannaam

“Goed twa jier lyn is op inisjatyf fan GrienLinks yn ús Steaten de moasje ‘Funderingstafel’ oannaam. Dêryn waard oproppen om mei de minsken dy’t it oangiet te praten. Net prate oer minsken mar mei minsken.
GrienLinks is fan betinken dat de problematyk te lang út de oerheid wei en net út ús ynwenners wei oanpakt is. De minsken yn de fundearringstafel hawwe in helder advys jûn. Yn ‘e mande mei de FNP en PvdA komme we hjoed mei in moasje foar in subsydzjeregeling om minsken mei fundearringsskea te helpen de skea te werstellen.” De moasje waard yn de steategearkomste op 21 desimber 2022 oannaam.

Lês hjir de hiele bydrage fan Jochem

Subsydzje oant 40% fan de skea, mei in maksimum fan 40.000 euro
Jochem Knol: “De fundearringstafel joech it advys om 50% fan de skea mei in maksimum fan 50.000 euro út te kearen. We ha mei ferskate partijen om ‘e tafel sitten yn it foartrajekt, mar polityk kamen we út op 40% en 40.000 euro, mei in pot fan 1 miljoen euro maksimaal yn it jier foar 5 jier. Ta ús freugde is dy hjoed ek echt oannaam. Dat is in moaie earste stap. It taboe is trochbrutsen.” Jochem waard yn it debat befrege wêrom’t er net it advys fan de fundearringstafel folge. Hy antwurde: “Wy hawwe yn de moasje rekken holden mei it advys, mar de útkomst derfan is in kompromis tusken wat helber is en winsklik. As jo it my persoanlik freegje, hiel earlik, dan hiene wy fierder kinnen. Mar de tiid sil it leare, want we witte noch net hoe’t it útpakt.” GrienLinks stimde wol foar in moasje fan PvdD, SP en D66 om it advys fan de fundearringstafel as rjochtline te nimmen, mar dy waard net oannaam.

Foarstel sa’t it foarlei
It kolleezje hie yn reaksje op it advys fan de fundearringstafel it foarstel fundearringsoanpak oan de Steaten foarlein. Dêryn waard de fraach fan de fundearringstafel om in loket en stipe fan ûndersyk nei de fundearringsskea honorearre. It kolleezje hie wol 80% fergoeding fan de kosten fan ûndersyk nei de fundearringsskea foarsteld. Dat waard reparearre by it debat troch in moasje fan PvdA, SP en GL. Dizze moasje freget om dyjingen dy’t it net opbringe kinne, de kosten te skinken. Dizze moasje waard oannaam. It tredde spoar dêr’t de fundearringstafel om stipe frege, wie help by it echt werstellen fan de skea. It foarstel fan de fundearringstafel wie 50% fan de skea oant in maksimum fan 50.000 euro. It kolleezje die hjir allinnich it foarstel om in garânsjeregeling te ûntwikkeljen. Dat wie in teloarstelling foar de minsken fan de fundearringstafel én foar in tal partijen yn de Steaten. Jochem Knol: “Sadwaande binne wy om tafel gien, mei bewenners, mei oare partijen, mei partijen út it Wetterskip, mei juristen, mei amtners. En we binne útkaam op it foarstel sa’t we dat yn de moasje ferwurde hawwe.”

Gjin skeafergoeding mar subsydzjeregeling
Jierrenlang is it ûnderwerp fundearringsskea mijd yn de politike arena. De eangst as oerheid oanspraaklik te wêzen foar de skea en miljoenen betelje te moatten, wjerhold partijen derfan foarstellen te dwaan. Sjoch hjir foar earder besykjen. Oant no ta. De oplossing leit, hoopje de yntsjinners fan de moasje, yn it jaan fan in subsydzje om te helpen by it werstellen fan de skea yn stee fan in skeafergoeding. In tal oare Steateleden (fan Forum voor Democratie en ôfsplitste leden fan FvD) hiene harren twivels oft dat juridysk mooglik is. Jochem Knol: “It is dan ek in moasje, in fersyk oan it kolleezje, om in goede subsydzjeregeling te ûntwerpen.”

Koadereadwenningen
Ek waarden ferskate moasjes oer de saneamde ‘‘koadereadwenningen’ yntsjinne. Dit binne wenningen dy’t binnen 0 -5 jier op ynstoarten stean. GrienLinks stipe in moasje fan it CDA foar in lienfasiliteit boppe-op de subsydzjeregeling foar eigeners fan dizze wenningen. Hy frege Maaike Prins fan it CDA: “Is it mooglik om linich te sjen nei dy finansieringsmooglikheden dy’t jo neame, lykas de lienfasiliteit yn Schiedam?” Maaike Prins: “Ja, wy hawwe hjir sjoen nei de regeling yn Schiedam, mar as der in oare regeling is om nei te sjen, prima, doch dat foaral.” De moasje fan it CDA, VVD, FNP en PvdA waard oannaam.

Omtinken foar emosjonele gefolgen fan it hawwen fan fundearringsskea
Jochem Knol tsjinne út namme fan de GrienLinksfraksje ek in moasje yn mei it fersyk om by it ynrjochtsjen fan it loket ek omtinken te jaan oan de psychososjale kant fan de fundearringsproblematyk. Jochem Knol: “De oerheid hat lang net genôch empaty sjen litten oan de minsken dy’t skea oan fundearringen hawwe. Dat kin, sa’t we yn Grins leard ha, liede ta psychososjale klachten. De fundearringsproblematyk is tige technysk en psychososjale klachten freegje mear.” De moasje waard mei yntsjinne troch de PvdA en de SP en waard yn de Steaten oannaam.

Stimming

GL, FNP, PvdA, CDA, VVD moasje subsydzjeregeling oannaam mei 34 stimmen foar en 5 tsjin (PVV, Forum en Wymenga (ôfsplitser fan Forum))

CDA, VVD, PvdA, FNP moasje koade read oannaam mei 37 stimmen foar en 3 tsjin (Forum en Wymenga)

SP, Wiersma moasje koade read spoed net oannaam 36 tsjin, 4 foar (SP, Wiersma, PvdD)

PvdD, SP, D66 moasje advys fundearringstafel as rjochtline net oannaam 13 foar (PvdD, SP D66, GrienLinks, CU, Wiersma, van Swol (ôfsplitser Forum) en 27 tsjin.

PvdA, SP, GL, ensafh. moasje bydrage fundearringsûndersyk yn bepaalde gefallen skinke oannaam mei 31 stimmen foar en 9 tsjin (VVD, PVV, Forum, Wymenga, Goudzwaard (ek in ôfsplitser fan Forum )

GL, PvdA, SP moasje psychososjale kant yn fundearringsloket oannaam mei 32 stimmen foar en 8 tsjin (Forum, Wymenga, FNP, Goudzwaard )

CU maksimale doer garânsjeliening oannaam mei 32 stimmen foar en 8 tsjin (CDA)

Wiersma moasje proefproses net oannaam (allinnich hysels foar)

Finale beslút: oannaam mei 37 stimmen foar (ynklusyf dy fan GrienLinks) en 3 tsjin (Forum en Wymenga).