GrienLinks voor doorgaan van natuurlijke variant Holwerd aan Zee

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Het project Holwerd aan Zee lag op ieders tong de afgelopen periode. We spreken ons als GrienLinks vandaag uit voor dit prachtige initiatief van onderop”, zei Charda Kuipers tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023. Het college wilde de stekker uit het hele project trekken, maar de meerderheid van de Staten koos voor het uitwerken van de natuurlijke variant.

Holwerd aan Zee
Het project Holwerd aan Zee (HaZ) is als burgerinitiatief ontstaan in 2013. De regio had te maken met krimp (terugloop aantal bewoners, vertrek van jeugd, oplopende werkeloosheid, vertrek van voorzieningen, verpaupering (leegstaande woningen)). De projectgroep wilde met het project deze neergang stoppen en de de regio een boost geven. Het plan was om de dijk door te breken, een vaargeul naar de Waddenzee te maken en een binnenmeer met recreatie. Dit zou een vaarverbinding maken met de rest van de vaargebieden in Fryslân. De economie zou hierdoor groeien. Dit plan is onderzocht, er is een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse gemaakt. Verschillende varianten zijn onderzocht.

Natuurlijke variant
In november 2022 deelde de stuurgroep Holwerd aan Zee mee (in een brief ) dat gekozen werd voor uitwerken van de ‘natuurlijke variant’. Wel een binnenmeer, wel een doorbraak van de dijk, maar zonder bevaarbare geul. Met meer nadruk op de natuurlijke elementen van het plan.
Wetterskip Fryslân en LTO Noord gaven aan dat zij twijfels hebben over de betaalbaarheid en haalbaarheid van de natuurlijke variant. Dit in samenhang met het vraagstuk van beheer en onderhoud op de langere termijn. LTO Noord geeft de voorkeur aan een integrale gebiedsontwikkeling in de regio Noordoost Fryslân. Zij stapten beiden uit de stuurgroep (die bestond uit: Provincie Fryslân, LTO Noord, Gemeente Noardeast-Fryslân, Vogelbescherming Nederland , Stichting Holwerd aan Zee, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân).

Vergadering 22 februari 2023

Het voorstel van het college was om te stoppen met geld uittrekken voor het project Holwerd aan Zee: “Omdat de natuurlijke variant substantieel anders is dan het in 2018 gepresenteerde Holwerd aan Zee, de natuurlijke variant niet verder uit te werken en derhalve de voor de nadere uitwerking van de natuurlijke variant benodigde 1,2 miljoen euro uit de Regio Deal middelen niet beschikbaar te stellen”.
Een bijeenkomst in Holwerd met alle partijen, vele brieven van inwoners, ingezonden stukken in de kranten en diverse informatiebijeenkomsten later, lag de beslissing bij de Staten. Tijdens de Statenvergadering op 22 februari 2023 dienden de FNP, GrienLinks, PvdA, SP, D66, PvdD, van Swol, Wymenga, Wiersma samen een amendement in om wél de natuurlijke variant van Holwerd aan Zee uit te werken en het geld beschikbaar te stellen.
Het CDA kwam met een amendement waarin een aantal voorwaarden werden gesteld aan de uitwerking. Zoals: duidelijkheid over de gevolgen van het project voor verzilting van de grond. de planologische invulling van de recreatieve, economische en landbouwkundige activiteiten in de regio wanneer een getijdemeer wordt ingericht en er moeten afspraken worden gemaakt over eigendom, financiering, beheer en onderhoud.

Charda Kuipers: “Veel van de punten en openstaande vragen die wij onder de aandacht brachten, komen terug in het amendement van het CDA. We verwachten dat het college deze zaken mee zal nemen als input voor de stuurtafel. Daarnaast hoopt GrienLinks dat ons college zich in zal zetten om het Wetterskip weer aansluiting te laten vinden bij de stuurgroep en het project. Daarnaast hopen wij dat de boeren in de directe omgeving beter betrokken zullen worden in het verdere verloop.”

Amendementen samengevoegd
In de lunchpauze werd overlegd en de amendementen werden samengevoegd. Het nieuwe amendement werd met 29 stemmen voor (CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, SP, D66, PvdD, Wiersma, Wymenga) en 13 stemmen tegen (Goudzwaard, PVV, Forum, VVD en ChristenUnie).

Charda Kuipers: “Ik ben heel blij dat we als PS niet zijn blijven hangen in politieke belangen, maar elkaar nu toch gevonden hebben. In het belang van Holwerd aan Zee.”

FRYSKE TEKST

GrienLinks foar trochgean fan natuerlike fariant Holwert oan See

“Elkenien hie it de lúste tiid oer it projekt Holwert oan See. Wy sprekke ús as GrienLinks hjoed út foar dit prachtige inisjatyf fan ûnderop”, sei Charda Kuipers by de steategearkomste op 22 febrewaris 2023. It kolleezje woe de stekker út it hiele projekt lûke, mar de mearderhied fan de Steaten keas foar it útwurkjen fan de natuerlike fariant.

Holwert oan See
It projekt Holwert oan See (HoS) is as boargerinisjatyf ûntstien yn 2013. De regio hie te krijen mei krimp (weromrin tal bewenners, fuortgean fan jeugd, oprinnende wurkleazens, ferdwinen fan foarsjennings, ferpaupering (leechsteande wenten ). De projektgroep woe mei it projekt dizze delgong keare en de regio in boost jaan. It plan wie om de dyk troch te brekken, in fargeul nei de Waadsee te meitsjen en in binnenmar mei rekreaasje. Dat soe in farferbining meitsje mei de oare fargebieten yn Fryslân. De ekonomy soe dêrtroch groeie. Dit plan is ûndersocht, der is in Maatskiplike Kosten-Bate-analyse makke. Ferskate farianten binne ûndersocht.

Natuerlike fariant

Yn novimber 2022 dielde de stjoergroep Holwert oan See yn in brief mei dat keazen waard foar útwurkjen fan de ‘natuerlike fariant’. Wol in binnenmar, wol in trochbraak fan de dyk, mar sûnder befarbere geul. Mei mear klam op de natuerlike eleminten fan it plan. Wetterskip Fryslân en LTO Noord joegen oan dat sy twivels hawwe oer de betelberens en helberens fan de natuerlike fariant. Soks yn gearhing mei it fraachstik fan behear en ûnderhâld op de langere termyn. LTO Noord jout de foarkar oan in yntegrale gebietsûntwikkeling yn de regio Noardeast Fryslân. Sy stapten beide út de stjoergroep (dy’t bestie út: Provinsje Fryslân, LTO Noord, Gemeente Noardeast-Fryslân, Vogelbescherming Nederland, Stichting Holwerd aan Zee, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân).

Gearkomste 22 febrewaris 2023

It foarstel fan it kolleezje wie om op te hêlden mei it útlûken fan jild foar it projekt Holwert oan See: “Omdat de natuerlike fariant substansjeel oars is as it yn 2018 presintearre Holwert oan See, de natuerlike fariant net fierder út te wurkjen en dêrom de foar de útwurking fan de natuerlike fariant nedige 1,2 miljoen euro út de Regio Deal middels net beskikber te stellen.” In gearkomste yn Holwert mei alle partijen, tal fan brieven fan ynwenners, ynstjoerde stikken yn de kranten en ferskate ynformaasjegearkomsten letter, lei it beslút by de Steaten. Yn de steategearkomste op 22 febrewaris 2023 tsjinnen de FNP, GrienLinks, PvdA, SP, D 66, PvdD, fan Swol, Wymenga, Wiersma mei-inoar in amendemint yn om wâl de natuerlike fariant fan Holwert oan See út te wurkjen en it jild beskikber te stellen.
It CDA kaam mei in amendemint dêr’t in tal betingsten yn steld waarden oan de útwurking. Lykas: dúdlikens oer de gefolgen fan it projekt foar it sâlter wurden fan de grûn. De planologyske ynfolling fan de rekreative, ekonomyske en lânboukundige aktiviteiten yn de regio as in tijmar ynrjochte wurdt en der moatte ôfspraken makke wurde oer eigendom, finansiering, behear en ûnderhâld.

Charda Kuipers: “In soad fan de punten en iepensteande fragen dy’t wy ûnder de oandacht brochten, komme werom yn it amendemint fan it CDA.. Wy ferwachtsje dat it kolleezje dizze saken meinimme sil as ynput foar de stjoertafel. Dêrneist hopet GrienLinks dat ús kolleezje him ynsette sil om it Wetterskip wer oansluting fine te litten by de stjoergroep en it projekt. Dernjonken hoopje wy dat de boeren yn de neiste omjouwing better belutsen wurde sille by it fierdere ferrin.”

Amendeminten gearfoege
Yn it middeisskoft waard oerlein en de amendeminten waarden gearfoege. It nije nieuwe amendemint waard mei 29 stimmen foar (CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, SP, D66, PvdD, Wiersma, Wymenga) en 13 stimmen tsjin (Goudzwaard, PVV, Forum, VVD en ChristenUnie) oannaam. Charda Kuipers: “Ik bin hiel bliid dat we as PS net hingjen bleaun binne yn politike belangen, mar elkoar no dochs fûn hawwe. Yn it belang fan Holwert oan See.”