Vervolgvragen over grote schepen op de vaarweg Heerenveen

“Wij vinden het antwoord van het college op onze vragen over de ontheffingen voor grote (klasse Va) schepen op de vaarweg Heerenveen onvoldoende. Daarom stellen we vervolgvragen, ” zegt Elsa van der Hoek.

Lees hier de antwoorden van het college
Zie hier voor de vorige vragen en de antwoorden daarop.

Antwoorden college
De vraag van GL en FNP aan het college (op 3 februari) was: Wanneer denkt u uitvoering te geven aan de aangenomen motie in de Staten van 13 juli 2022, waarin wij u vragen om met een betere motivering te komen (voor het toch weer verlenen van de ontheffingen van grote schepen op de vaarweg Heerenveen) waarmee recht wordt gedaan aan de wens van de Staten om geen grote (Va klasse) schepen op de vaarweg naar Heerenveen toe te staan?
Het college antwoordt op 21 februari 2023 dat ze “de afgelopen tijd nog een keer uitgebreid gekeken hebben in hoeverre er nog juridische mogelijkheden zijn. Dit heeft niet geleid tot een nieuwe conclusie.”

Elsa van der Hoek: “Dit vinden wij niet echt een antwoord op de vraag. Daarom hebben we vervolgvragen gesteld. Zodat er een fatsoenlijk antwoord komt.”

Vragen

1. U geeft aan dat u de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar wat er juridisch nog mogelijk is om de ontheffing niet langer toe te kennen, hieruit heeft u geen nieuwe conclusie kunnen trekken.
Heeft u hierbij alleen de juridische aspecten onderzocht?
2. Heeft u ook naar de andere effecten gekeken? Bijvoorbeeld de ecologische effecten of de effecten op de oevers en de veiligheid?
3. Kunt u alle onderliggende documenten aan ons toesturen?
4. De vaarweg Heerenveen is al 50 jaar een klasse 3 en opgewaardeerd naar een krappe klasse IV vaarweg. Als basis is deze vaarweg te klein voor klasse Va. Is dit niet afdoende om een ontheffing te weigeren? Kunt u toelichten waarom niet?
5. Wat zijn de gronden om een ontheffing af te wijzen?
6. Zijn er grenzen aan de ontheffing? Kan een ontheffing onbeperkt worden ingezet? Bijvoorbeeld kan een schip elke dag deze route nemen of zijn er beperkingen?
7. Is het structureel toekennen van een ontheffing, niet hetzelfde als opwaarderen van de vaarweg?
8. Heeft u iets gedaan met punten die door Recron/Hiswa en door plaatselijke organisaties zijn ingebracht?
9. Op dit moment zijn er 5 schepen die ontheffing hebben en hier 1-4 keer per jaar gebruik van maken.
9a. Is de verwachting is dat als de productielijn van Van Wijnen op gang komt er meer schepen met ontheffing gaan varen?
9b. Is hier al een ontheffing voor aangevraagd? Gaat u er van uit dat deze ontheffing wordt toegekend?
9c. En mogen zij dan onbeperkt gebruik maken van de vaarweg?