Tien partijen vragen om openbaarmaking van informatie bij collegevorming

Charda Kuipers: “Een open en transparante overheid en een eerlijk debat vragen erom dat informatie zoveel als mogelijk openbaar is, zodat de macht gecontroleerd kan worden. Daarnaast werken provinciale ambtenaren niet voor de aanstaande coalitie, maar voor de inwoners van Fryslân, die door de Staten als geheel vertegenwoordigd worden.” Samen met negen andere partijen uit de Provinciale Staten vraagt ze om meer openheid over het formatieproces en de inhoudelijke voortgang. De partijen willen daarnaast dat het college het zogenaamde ‘informatiedossier’ openbaar maakt.

De brief die verstuurd is:

College van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de griffier van de Provinciale Staten
Onderwerp: informatiepositie Provinciale Staten
Leeuwarden, 24 mei 2023

Geachte leden van het college en geachte griffier,
Sinds eind maart onderhandelen vier partijen uit de Staten over de vorming van een nieuw college. Formateur Oebele Brouwer heeft intussen een paar keer een brief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten over de voortgang van het overleg, die vooral in gaan op de procesmatige aspecten en minder op de inhoudelijke voortgang van de onderhandelingen.
In zijn brief van 10 mei 2023 schrijft formateur Brouwer over de steun die de ambtelijke organisatie en de griffie geven aan het formatieproces. Er wordt input geleverd door deskundigen van de provincie of door externen. Bovendien hebben de formerende partijen een dik informatiedossier van 124 bladzijden gekregen van de directeur/secretaris, opgesteld door de ambtelijke dienst en opgebouwd rondom een groot aantal keuzes die gemaakt moeten worden, inclusief beslistermijnen. In sommige gevallen zijn ambtenaren van de provincie aangeschoven bij de onderhandelingen.

Wij, de Statenleden van de fracties die niet aan de onderhandelingstafel zitten, zijn van mening dat het hier gaat om informatie die niet exclusief is voorbehouden aan de vier fracties die overleggen over een nieuw college. Het gaat over het maken van keuzes over de toekomst van de provincie en over informatie die van ons allemaal is, van alle burgers van Fryslân en alle volksvertegenwoordigers. Een open en transparante overheid en een eerlijk debat vragen daarom dat informatie zoveel als mogelijk openbaar is, zodat de macht gecontroleerd kan worden. Daarnaast werken provinciale ambtenaren niet voor de aanstaande coalitie, maar voor de inwoners van Fryslân, die door de Staten als geheel vertegenwoordigd worden.

Daarom verzoeken wij het college van Gedeputeerde Staten, als opdrachtgever van de ambtelijke dienst, en de griffier, om de informatie die bij de formatie op tafel ligt met de hele Staten te delen en openbaar te maken.

Concreet vragen wij om de volgende zaken:
1. Het complete informatiedossier dat opgesteld is door de ambtelijke dienst;
2. Een lijst van deskundigen van de provincie en externene die input geleverd hebben, met de datum van het leveren van de input;
3. Aanvullende informatie, toelichtingen en presentaties die door ambtenaren zijn ingebracht bij de onderhandelingstafels, ook op datum van binnenkomen.
Met het oog op de voortgang van het formatieproces en de democratische controletaak van Provinciale Staten, verzoeken wij het college en de griffier, bovenstaande informatie zo gau wals mogelijk aan de Staten te sturen en openbaar te maken.

Hoogachtend,
D66, Danny van der Weijde
FNP, Sijbe Knol
FvD, Albert van Dijk
GrienLinks, Charda Kuipers
JA21, Maarten Goudzwaard SP, Hanneke Goede
Provinciaal Belang Fryslân, Sandra de Jong
PvdD, Menno Brouwer
PVV, Max Aardema
VVD, Avine Fokkens/Eric ter Keurs