Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie mei 2023 – het begin van een spannende periode

Op de eerste echte Statenvergadering op 31 mei van deze nieuwe periode in de nieuwe verhoudingen stond het Fries Programma Landelijk Gebied (over natuur/stikstof, klimaat en water) op de agenda. De overmacht van o.a. BBB, CDA, Forum, PVV en JA 21 werd in deze eerste Statenvergadering meteen erg duidelijk. Voor onze groene voorstellen was er verre van een meerderheid. Hieronder meer daarover.

Ook zijn de formatiegesprekken nog steeds gaande. Charda Kuipers liet al verschillende malen onze mening daarover horen. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Verder hebben we de afgelopen tijd verschillende vragen gesteld aan het college.

ENNNN….Elsa van der Hoek en Rik Berends zijn samen een podcast begonnen over de provinciale politiek. Je kunt hieronder op de link klikken en luisteren!

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Debat over verkiezingsuitslag: Voorstel GrienLinks om verkenningsfase opnieuw te doen

Wat GrienLinks betreft had ook in de verkenningsfase meer over de inhoud gesproken moeten worden. Charda Kuipers zei tijdens het debat op 5 april over de verkiezingsuitslag en de formatiegesprekken tussen BBB, CDA, CU en PvdA: “Welke conclusies hebben CDA, PvdA of ChristenUnie getrokken uit het zetelverlies? Welke andere keuzes of oplossingen gaan zij maken en kiezen? Wat gaan deze partijen doen om het vertrouwen van de burger te laten groeien? We moeten oplossingen vinden op cruciale dossiers zoals biodiversiteit, water, energie, natuurherstel, leefbaarheid en landbouwtransitie. Over die oplossingen hadden wij graag meegedacht. Helaas, er ligt nu een voorstel van de informateur zonder dat er over de inhoud is gesproken. Wij stellen voor om, net als in Zeeland, de verkenning opnieuw te doen, maar dan vanuit de inhoud.” Haar voorstel werd niet overgenomen.

Verder lezen?

Debat FPLG: oplossingen voor water/klimaat/natuurproblematiek nog niet in zicht

Op de foto wordt Abel Kooistra van BBB tijdens het debat op 31 mei in de Statenvergadering bevraagd door Jochem Knol van GrienLinks. Ze werden het niet eens.

Dit eerste echte debat in de nieuwe Statenperiode ging over het Fries Programma Landelijke Gebied (FPLG). In dit programma moet de provincie opschrijven hoe ze de problematiek op natuur/stikstof, klimaat en water op denkt te gaan lossen. Dit plan moet de provincie op 1 juli inleveren bij het Rijk. Helaas kregen de voorstellen van de groene partijen verre van een meerderheid. Jochem Knol: “Het ‘plan’ komt nu neer op nog meer uitstellen en geen keuzes maken. Diep triest, want de natuur is er slecht aan toe, de aarde warmt heel snel op en jongeren vragen om een goede toekomst. We moeten keuzes maken.” De fractie stemde uiteindelijk tégen het plan.

Verder lezen?

Tien partijen vragen om openbaarmaking van informatie bij collegevorming

Charda Kuipers: “Een open en transparante overheid en een eerlijk debat vragen erom dat informatie zoveel als mogelijk openbaar is, zodat de macht gecontroleerd kan worden. Daarnaast werken provinciale ambtenaren niet voor de aanstaande coalitie, maar voor de inwoners van Fryslân, die door de Staten als geheel vertegenwoordigd worden.” Samen met negen andere partijen uit de Provinciale Staten vroeg ze op 25 mei 2023 om meer openheid over het formatieproces en de inhoudelijke voortgang. De partijen willen daarnaast dat het college het zogenaamde ‘informatiedossier’ openbaar maakt.

Lees hier de brief die verstuurd is

Vragen over lozingen in de Waddenzee

“Hoe kan het dat het college niet weet of er wel of niet bedrijven afvalstoffen lozen in de Waddenzee? In antwoorden op vorige vragen van vijf Statenpartijen (GL, PvdD, SP, FNP en D66) gaf het college als antwoord dat er in Fryslân naast de RWZI (waterzuiveringsinstallatie) in Harlingen geen andere bedrijven lozen op de Waddenzee. Nu blijkt uit antwoorden van minister Harbers dat dat er meer zijn. We vragen ons af welke bedrijven dat precies zijn, hoe het dan met de vergunningen zit en de controle daarop en of het college zich in wil zetten voor het stoppen van deze lozingen,” zegt Jochem Knol van GrienLinks namens de vijf partijen. De partijen dienden op 12 mei 2023 samen vervolgvragen in.

Lees hier verder

Vragen over vervuiling staalslakken – het vervolg

“Wij willen van het college weten wat zij vinden van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat aangeeft dat er te weinig regels zijn voor het gebruik van staalslakken in de (wegen)bouw. Het RIVM geeft aan dat als de staalslakken in contact met water komen er ‘vrijwel alle denkbare zware metalen’ uit weglekken. Ook in Fryslân wordt dit restproduct van Tata Steel gebruikt (bij o.a. de Centrale As). Wij vinden dat het gebruik van de staalslakken op deze manier moet stoppen. Daarom stellen wij vragen aan het college,” zeggen Elsa van der Hoek (GrienLinks) en Sijbe Knol (FNP).

Lees hier verder

Vragen over gif in grutto’s

De Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich ernstig zorgen over de hoeveelheden gif die wordt aangetroffen in grutto’s. Door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma is onderzoek gedaan naar de leverinhoud van elf volwassen grutto’s. In de onderzochte levers zijn in totaal 49 verschillende landbouwgiffen, zoals glyfosaat aangetroffen. Tevens zijn medicijnresten, producten van persoonlijke verzorging en industriële chemicaliën in de onderzochte levers in verhoogde gehalten aanwezig. De fracties stellen vragen aan het college.

Verder lezen?

GrienLinks wil versnelling maatregelen schoon (drink)water

De statenfractie GrienLinks vindt de uitkomsten van het onderzoek van Wetterskip Fryslân naar de kwaliteit van het Friese zuiveringswater zeer zorgelijk. In het gezuiverde water zijn te hoge concentraties van schadelijke stoffen gevonden, zoals pesticiden en medicijnresten. De fractie stelt vragen aan het college of dit gevaar oplevert voor het drinkwater in Fryslân en of het college bereid is met voorstellen en maatregelen te komen om sneller te zorgen dat de kwaliteit van het water verbetert.

Verder lezen?

Vragen over goed werkgeverschap Openbaar Vervoer

Al wekenlang voeren personeelsleden van het regionale vervoer actie voor een cao met een beter loon en een lagere werkdruk. Het ziekteverzuim in het streekvervoer is volgens FNV opgelopen tot twintig procent. Elsa van der Hoek: “Dit baart ons zorgen. De provincie is de opdrachtgever van het busvervoer (en treinvervoer). Als opdrachtgever mogen wij ons mede verantwoordelijk voelen voor goede werkomstandigheden voor het personeel van het openbaar vervoer.” Daarom stelde ze op 8 maart 2023 vragen aan het college.

Verder lezen?

Vragen over te laat inleveren van Natuur Doel Analyses

Jochem Knol diende samen met PvdD, SP en D66 vragen in bij het college over het laat inleveren van de zogenaamde natuurdoelanalyses. Deze zijn nodig om doelen te bepalen voor de gebiedsprocessen. Doelen die gaan zorgen dat de natuur wordt hersteld en verbeterd. De provincie Fryslân heeft aangekondigd die analyses niet op 1 april 2023 bij de Minister in te leveren, maar pas op 1 juli 2023.

Verder lezen?

Vragen over baggeren van geul de Boontjes op de Waddenzee

Elsa van der Hoek (Statenfractie GrienLinks Fryslân) wil weten waarom de beslissing over het meer of minder baggeren van de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is. Van der Hoek: “Er wordt 10 keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan ook duidelijk dat meer en dieper baggeren niet goed is voor de natuur in de Waddenzee én de kosten niet opwegen tegen de baten voor de economie. Er loopt sinds 2009 een proef met het dieper uitbaggeren van de Boontjes. Dat zou vijf jaar duren, maar werd vanwege meer onderzoek verlengd. Er zou eind 2022 een beslissing worden genomen. Nu is het mei 2023 en is er nóg steeds geen beslissing genomen.” Ze stelt er vragen over aan het Friese college.

Verder lezen?

Vragen en ingezonden stuk over fietspad door weidevogelland Goiengarijp

Vijf partijen uit de Staten, GrienLinks, SP, PvdD, D66 en FNP stellen vragen aan het Friese college over het voornemen om een recreatief fietspad door weidevogelland bij Goingarijp aan te leggen. Ook schreven zij een ingezonden stuk met kritiek op dit voornemen.

Lees hier het ingezonden stuk

Partijen stellen vragen bij zandwinning IJsselmeer

De geplande zandwinning in het IJsselmeer kan op minder steun rekenen dan verwacht. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wilde de zandwinning mogelijk maken voor de woningbouw, maar als het aan politieke partijen ligt kan de minister beter naar alternatieven zoeken. De fracties van de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en de FNP hebben de handen ineengeslagen om zowel in Provinciale Staten als de Tweede Kamer vragen aan de bestuurders te stellen over de zandwinning.

Meer lezen?

Vragen in diverse provincies en Tweede Kamer over financiering gruttoland

De grutto heeft het zwaar, in 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu nog 25.000. Om de vogel, maar ook andere weidevogels te helpen is het Aanvalsplan Grutto opgesteld. In Fryslân wordt hier invulling aan gegeven, maar de plannen stagneren door onduidelijkheid over de financiering van het langdurige beheer van deze gebieden. De GroenLinks Tweede Kamerfractie stelde daarom vragen. Ook diverse provinciale fracties, waaronder ook de GrienLinksfractie in Fryslân stelden vragen.

Meer lezen?

Vragen over mestvergisting

Vier Statenfracties (PvdD, GL, SP, D66) stellen vragen aan het Friese college over de intensieve veehouderij en de mestvergisting. Door het voortdurende debat over stikstof en natuur, bestaat er vooralsnog onduidelijkheid over (on)mogelijkheden voor (nieuwe) landbouwbedrijven. Maar ook voor onzekerheid voor de natuur, economie en de woningbouw.

Meer lezen?

Vertrouwenspersoon voor alle leden van GroenLinks

Ook binnen de partij GroenLinks kun je ongewenste omgangsvormen ervaren of een vermoeden hebben van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand. Je kunt dan terecht bij één van de vertrouwenspersonen van GL.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl