Rapport NRK over Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de werkwijze van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Op woensdag 12 juli 2023 bespraken de Staten het rapport van de NRK. De NOM investeert in de drie noordelijke provincies overheidsgeld (van het Rijk en de provincies) om bedrijven te helpen zich in het Noorden te vestigen. Jochem Knol vroeg de gedeputeerde om een toezegging om ook criteria als duurzaamheid, klimaat, water en circulariteit bij het uitkiezen van deze bedrijven mee te laten tellen. De gedeputeerde vond dat ingewikkeld.

Bijdrage Jochem Knol
“We willen de Noordelijke Rekenkamer bedanken voor het heldere rapport. We waarderen het dat GS de aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen en hopen dat we als Provinciale Staten onze toezichthoudende rol beter kunnen en gaan invullen.

Het baart GrienLinks zorgen dat het schort aan goed toezicht op de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. De Staten mogen zich dat zelf ook aanrekenen, maar een meer pro-actieve hou-ding vanuit de NOM kan naar de mening van GrienLinks wel verwacht worden. Het is zorgwekkend dat duidelijke doelstellingen ontbreken en voor GrienLinks is ook onduidelijk of bij de initiatieven die de NOM financiert voldoende rekening wordt gehouden met essentiële maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, water en klimaat. Nu lijkt vooral op mogelijke werkgelegenheid gestuurd te worden en is onduidelijk of die verwachtingen gerealiseerd worden. De vraag aan GS is of bij de uitwerking van de indicatoren waarop gemeten gaat worden die andere maatschappelijke doelstelling nadrukkelijk meegenomen worden. Kunt u toezeggen dat de provincie Fryslân als aandeelhouder aandringt op indicatoren die aansluiten bij die belangrijke maatschappelijk opgaven waar Fryslân voor staat?”

Antwoord gedeputeerde
“Na de zomer komt er een brief naar de Staten over het proces over hoe we tot die indicatoren komen. We hebben in de aandeelhoudersvergadering te maken met nog drie andere aandeelhouders. Het Rijk en Groningen en Drenthe. Daar moeten we dus vechten voor indicatoren die we hier afspreken. Daar komt bij dat ik nu van verschillende kanten verschillende verzoeken krijg. De heer Graansma (PVV) zegt: duurzaamheid en energietransitie hoeft voor ons niet zo. En de heer Knol wil dat juist wel. Dat spreekt elkaar tegen. Maar de energietransitie zit wel degelijk in de indicatoren in het kader. Daarbij loopt Fryslân loopt achter met de energieopgave.
Dat komt o.a. door de grondposities. Ook komt het doordat de Friese economie anders opgebouwd is. Hier is veel MKB (Midden en Klein Bedrijf). Die hebben meestal niet veel vreemd vermogen. In Drenthe meer grote bedrijven, daar is het makkelijker om aan geld te komen. Maar dan nog zijn we niet tevreden met verdeling van geld in de NOM. Dus we gaan ons best doen.”