Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie september 2023

Op de foto Charda in actie in de wandelgangen op 27 september. Op die dag kreeg Elsa de motie ‘geen vervuiling door staalslakken’ unaniem aangenomen!

Ook tijdens die vergadering een discussie over de bezuinigingen op cultuur en Doarpswurk, een motie over het behoud van ziekenhuizen, een motie over geen zonnepanelen op landbouwgrond en een debat over een kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Zij bestudeerden het (niet) bereiken van doelen voor duurzame landbouw.

Verder zijn we in de zomer nogal druk geweest met vragen stellen over van alles: de gaswinning in de Waddenzee, de natuurcompensatie bij het Fochteloërveen, over duurzame energie, de biovergister bij Sonac in Burgum, de effecten van het baggeren in de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee, het teveel aan pesticiden in het oppervlaktewater en over de fraude met landbouwsubsidies. En tenslotte schreef Jochem nog een opiniestuk over de brand op de Fremantle Highway.

En we hebben – samen met onze Friese GL raadsleden en wethouders – een gezamenlijke start van het politieke jaar gemaakt. Ook hieronder daarover meer.

ZATERDAG 7 oktober Provinciale Ledenvergadering in Doarpshuis Nij Franjum, Franjumboarnsterpaed 12, Marssum van 10.00-12.30 uur. Gastsprekers: Habtamu de Hoop en Charda Kuipers, beiden op de lijst voor de Tweede Kamer. Meer informatie: secretaris@grienlinks.nl

Doe mee! Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

EN…. ook dit keer TWEE afleveringen van de podcast van Berends & van der Hoek!

In de zesde aflevering van de podcast van Elsa van der Hoek (Statenlid GrienLinks) en Rik Berends (commissielid GrienLinks) interviewen ze Friso Douwstra over zijn werk als gedeputeerde. Hij is de eerste van het college die geïnterviewd wordt. Daarnaast bespreken ze de staalslakken, Thialf, afsplitsingen in de Provinciale Staten, de Friese taal en natuurlijk de rubriek ‘Jochem in de lift’ over gif in bloemen. Luister hier deze aflevering

Ook nog te beluisteren de ‘vakantie’ aflevering (nr. 5) met Berend Klopstra in plaats van Rik Berends. Een speciale zomeraflevering waarin je hoort hoe het is om ‘man achter de politica’ te zijn. Luister hier deze vijfde aflevering

Je kunt aflevering 6 HIER beluisteren

Je kunt de speciale zomeraflevering hier belluisteren

Motie GL‘vervuiling door staalslakken voorkomen’ unaniem aangenomen

Op initiatief van GrienLinks en de FNP werd dit onderwerp in de Statenvergadering van 27 september besproken. De partijen, gesteund door PvdA, PvdD, SP, D66, VVD en CDA, uitten hun bezorgdheid over de gezondheidsgevolgen van de aanwezigheid van staalslakken en vroegen de gedeputeerde om in beeld te brengen waar de staalslakken in de provincie liggen. Elsa van der Hoek: “De staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, worden gebruikt als goedkope bouwstof en veel als verharding onder wegen toegepast. Als deze restproducten van staalproductie gebruikt worden bij wegen worden ze afgedekt om te voorkomen dat ze in contact komen met het grondwater. Dan komen er namelijk schadelijke stoffen vrij.” De initiatiefnemers willen daarnaast dat er gekeken wordt wat de provincie kan doen om te voorkomen dat er meer staalslakken worden gebruikt. Lees hier de motie.

Verder lezen?

GL tegen bezuinigingen op culturele instellingen en Doarpswurk

Bij de behandeling van de jaarlijkse tussentijdse rapportage over hoe het beleid uitwerkt in Fryslân stemde GrienLinks tegen de bezuiniging op Nij Poadium (cultuur) en Doarpswurk. Ook vroeg Charda Kuipers naar het verdwijnen van de subsidie voor het Netwerk Duurzame Dorpen. Charda: “Dit college is van plan veel (45 miljoen euro) uit de reserves uit te geven, zo blijkt uit de begroting. Waarom dan toch een bezuiniging op deze voor de mienskip essentiële voorzieningen?”

Meer lezen?

Als het kalf verdronken is .. over de brand op de Fremantle Highway boven de Waddeneilanden

Opinie van Jochem Knol (ook geplaatst in LC en FD)

Op 25 juli 2023 brak op 16 km ten noorden van Ameland brand uit op het schip Fremantle Highway. De brand toont helaas wederom aan dat transport over de zee grote risico’s met zich mee brengt. In 2019 sloegen 342 containers overboord van de MS Zoe. Nog dagelijks worden de Wadden geconfronteerd met de gevolgen ervan. Twee ongelukken die ten kosten zijn gegaan van de veiligheid en gezondheid van mensen en grote schade toebrengen aan de natuur.

Lees hier meer

Startdag voor GL politici in Fryslân

We starten het nieuwe politieke jaar altijd gezamenlijk met onze GL raadsleden, wethouders, Statenleden en leden van het bestuur van het Wetterskip. We wisselen informatie uit, vertellen over de stand van zaken in de verschillende gemeentes en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Dit keer bespraken we de RES (Regionale Energie Strategie), het gebruik van gif in de lelieteelt, het teruglopende gevoel van welzijn onder jongeren, de verordening over het aantal plekken die minicampings mogen hebben, de opvang van vluchtelingen en de noodopvang en wel of niet zonnepanelen op landbouwgrond. En natuurlijk hebben we het gehad over de verkiezingen op 22 november en de samenwerking met de PvdA. Het bruist!

Verder lezen?

Meerderheid Staten wil geen beperkende regels voor landbouw

Op 27 september 2023 werd het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Terugblikonderzoek duurzame landbouw’ behandeld. Al eerder gaf de GrienLinks fractie aan verbijsterd te zijn over de terughoudende aanpak van de provincie in de transitie naar een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Jochem Knol diende op 27 september een motie in, samen met PvdD, om de ruimtelijke instrumenten die er zijn (grondgebondenheid, grootte van de stallen) nu op een rij te zetten en een keus te maken voor de inzet ervan. Dit was ook de aanbeveling van de NRK. De motie werd niet aangenomen, een motie met een tegengestelde uitspraak wel (geen beperkende regels voor de landbouw)

Verder lezen?

Motie voor lobby behoud ziekenhuizen aangenomen

Friezen moeten al het verste rijden naar het ziekenhuis, en toch willen bestuurders en verzekeraars zonder goed overleg met de regio de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek sluiten en een nieuw ziekenhuis in Joure openen. SP, GrienLinks, PvdA en Provinciaal Belang dienden daarom op 27 september tijdens de Statenvergadering een motie in om te vragen of de provincie met het Rijk en de zorgverzekeraars om de tafel wilden gaan om te zorgen dat goede zorg voor iedereen in Fryslân bereikbaar blijft. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van PVV, JA21 en Forum tegen.

Meer lezen?

Discussie over zonnepanelen op landbouwgrond

Bij de Statenvergadering op 27 september 2023 werd door het CDA een motie ingediend om geen zonneparken toe te staan op landbouwgrond. In eerste instantie werden álle initiatieven tegengehouden. Na brieven van een aantal energiecoöperaties en een brief van de Verenigde Energie Alliantie en na inbreng van o.a. GrienLinks en PvdA werd de motie aangepast. Kleinschalige lokale initiatieven die ecologisch goed ingepast worden, mogen nu wel zonnepanelen op landbouwgrond zetten. Uiteindelijk stemde de GrienLinks fractie ook voor de motie.

Meer lezen?

Overzicht schriftelijke vragen

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl