Vragen over uitspraken herijking landbouwagenda

De PvdA, GrienLinks, SP, D66 en PvdD willen duidelijkheid over de veranderingen die mogelijk gaan plaatsvinden in de Landbouwagenda. Zij stelden vragen op 25 augustus 2023. De partijen vroegen om opheldering over een brief van Gedeputeerde Staten over het herijken van de Friese Landbouwagenda en uitspraken in de media van landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. Op 18 oktober stelden de partijen aanvullende vragen .

Aanvullende vragen en opiniestuk
De partijen vonden de antwoorden van het college onder de maat en stelden op 18 oktober 2023 aanvullende vragen . Ook schreven de partijen gezamenlijk een opiniestuk: “Lost de markt de problemen in de landbouw op ?“.

Biologisch opgelegd?
Volgens Wiersma zou biologisch en natuurinclusief boeren nu door de provincie worden ‘opgelegd’. Als deze berichten kloppen, willen de partijen weten waar gedeputeerde Wiersma haar uitspraken op baseert. In de Landbouwagenda staat duidelijk dat de keuze over de bedrijfsvoering altijd door de agrarisch ondernemer wordt gemaakt. ‘De provincie kan boeren niets opleggen. De provincie kan enkel helpen bij het maken van een keuze over het type bedrijfsvoering en daarbij belemmeringen wegnemen. De opmerkingen van de gedeputeerde staan daarom buiten de realiteit’, reageren Klaas Zwart (PvdA), Jochem Knol (GrienLinks), Hanneke Goede (SP), Danny van der Weijde-Hoogstad (D66) en Menno Brouwer (PvdD).

Eigen inzichten
De gedeputeerde lijkt de Landbouwagenda te willen openbreken en aanpassen, waarbij biologische en natuurinclusieve landbouw minder door de provincie wordt gepromoot. Maar in de voorgangsrapportage van juli over de Landbouwagenda, waarvoor gesproken is met vertegenwoordigers van de agrarische sector en die door het huidige college naar Provinciale Staten is verstuurd, staat daar niets over in. In dat rapport staan juist concrete stappen om biologische en natuurinclusieve boeren beter te helpen en de transitie te versnellen. ‘Het lijkt alsof deze gedeputeerde de Landbouwagenda op basis van haar eigen inzichten over biologische landbouwproducten wil herijken. Terwijl de provincie en agrarische ondernemers op dit moment juist samenwerken om de markt voor deze producten te verbeteren. Wij willen daarom weten of de gedeputeerde van plan is om de aanbevelingen van haar ambtenaren in de wind te slaan’, reageren de woordvoerders.