Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie december 2023

De rechtse politiek wint. Dat is duidelijk geworden uit de verkiezingsuitslag op 22 november, maar ook zeer merk- en voelbaar in de provinciale politiek. Reden te meer om luid en duidelijk onze linkse en groene standpunten naar voren te brengen. Lees hieronder meer over de onderwerpen die bij de Statenvergadering op 20 december werden besproken.

En: hierboven op de foto de fractie die u allen een fijne kerst en een goed 2024 wenst. Vlnr: Elsa, Charda, Rik en de kerstman (als Jochem).

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Elsa en Rik hebben er zin in: via onderstaande links kun je podcast 9 en 10 beluisteren! In nr 9 een interview met gedeputeerde Matthijs de Vries van de ChristenUnie over ‘de man achter het maatpak’ en in nr 10 een interview met gedeputeerde Eke Folkerts van BBB. En óók met Jochem in de lift.

Je kunt aflevering 9 met Mattijs de Vries hier beluisteren

en aflevering 10 met Eke Folkerts hier

Discussie over geld voor natuurorganisaties

Tijdens de Statenvergadering op 20 december 2023 stonden er diverse begrotingswijzigingen op de agenda, plus een subsidieoverzicht (de ‘subsidiestaat’). Normaal niet een onderwerp waar zware politieke discussie over gevoerd wordt. Dit keer wel. De BBB, VVD en JA21 kwamen ter vergadering nog met een amendement om de subsidie voor de werkzaamheden van de natuurorganisaties in het natuur/stikstof verhaal (FPLG) te schrappen. Charda Kuipers was ‘not amused’. Een motie met een compromis van PvdA, GrienLinks, SP, D66, PvdD werd aangenomen, maar het amendement ook. Charda: “Zodat er feitelijk geen sprake is van een compromis, natuurlijk”

Verder lezen?

Mest of minder mest, dat is de vraag

Abel Kooistra van BBB diende – mede namens JA21, VVD, CDA, CU en de PVV – een motie ‘Zorgen om derogatie’ in tijdens de Statenvergadering op 20 december 2023 met daarin de oproep actief bezwaar te maken tegen de voorgestelde afbouw van derogatie op nationaal en Europees niveau. Derogatie is de ontheffing van de EU stikstofnorm per hectare die via de mest op het land mag komen. Jochem Knol diende daarop – mede namens SP, PvdD, PvdA en D66 – een ’tegenmotie’ ‘Derogatie en Schoon Water’ in waarin werd opgeroepen om maximaal in te zetten om de doelstellingen voor de KRW in 2027 te behalen. De motie van de BBB werd aangenomen, die van GrienLinks niet.

Lees meer over: Mest en schoon water, wat heeft dat met elkaar te maken?

Verder lezen?

Vragen over uitbreiding oefeningen defensie boven Fryslân

Elsa van der Hoek stelde op 20 december in de Statenvergadering vragen aan het college over de eis van defensie om meer ruimte te mogen gebruiken om te oefenen en daarbij ook kijkt naar de vliegbasis Leeuwarden en de Vliehors op Vlieland. Elsa: “Dit gaat zorgen voor een groter gebied in Fryslân met meer geluidsoverlast en hierdoor komen de leefbaarheid en rust van een groot deel van Fryslân onder druk te staan. Daarnaast is vliegen een enorme belasting voor de schone lucht, het milieu, de stikstof en de natuur.

Lees hier meer

Geen Fair Trade provincie meer

Charda Kuipers pleitte tijdens de Statenvergadering op 20 december via een motie – samen met SP, PvdD, PvdA en D66 – voor het behoud van de bijdrage van de provincie aan de Fair Trade werkgroep. Dit deed ze naar aanleiding van een brief van het college. In deze brief stond de mededeling dat deze bijdrage van 15.000 euro was stopgezet.

Meer lezen?

De wolf – hoe gaan we er mee om?

En weer stond er een motie over de wolf op de agenda van de Staten. BBB diende – samen met JA21, PVV, FvD, VVD, CDA, CU, PBF – een motie in om, net zoals in Gelderland, met maatregelen voor preventie te komen en wordt verzocht om populatiebeheer (het mogen afschieten van de wolven). De PvdD – samen met SP, D66 en GrienLinks – een ‘tegenmotie’ in, waarin ook voor preventiemaatregelen werd gepleit, maar ook voor een plan om samen met de wolf te kunnen leven.

Meer lezen?

Opinie – GS weigeren natuurvergunning en schieten daarmee in eigen voet

Opinie Jochem Knol

Gedeputeerde Staten (GS) hebben eind oktober een natuurvergunning voor de aanleg van het waternatuurgebied bij Grou tegengehouden. Maatregelen die nodig zijn om aan de afspraken te voldoen die de provincie al in 2001 heeft gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon water is goed voor de natuur. Als we daarin slagen draagt dat bij aan het op gang brengen van vergunningverlening aan bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Als de wil er is kan het project in Grou doorgaan, maar door de rigide uitleg van stikstofregels en daarmee de vergunning aan te houden lijkt GS in eigen voet te schieten. Daarmee zijn én de natuur én bedrijven de dupe.

Meer lezen?

Steun gevraagd voor Ter Apel

Aan het eind van de Statenvergadering op 20 december werd een motie ingediend (door Pvda, SP, GrienLinks, PvdD, D66) waarin de Staten steun uitspreken voor de oproepen om de schrijnende situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel op te lossen. En waarin de 1e Kamer opgeroepen wordt om wél de spreidingswet voor het opvangen van asielzoekers aan te nemen. De motie haalde nét geen meerderheid.

Lees hier meer

Vragen over onderzoek naar fijner slib in gaswinningsgebied in Waddenzee

De fractie van GrienLinks stelt vaak, al dan niet samen met andere partijen, schriftelijke vragen. Een succes waren de vragen over een onderzoek waarin aangetoond is dat de samenstelling van slib in de Waddenzee als gevolg van gasboringen verandert. Dat heeft grote gevolgen voor het leven in de Waddenzee. GrienLinks heeft het initiatief genomen om samen met onze fracties in Groningen en Noord-Holland Gedeputeerden Staten te vragen een pittige brief naar de staatssecretaris te sturen: de gaswinning bij Ternaard mag echt niet doorgaan! Gedeputeerden Staten van drie provincie hebben inmiddels een brief geschreven en nogmaals bij de minister aangegeven dat de gaswinning niet mag doorgaan.

Meer lezen?

Schriftelijke vragen van de afgelopen maand

Activiteiten in de lokale afdelingen

Foto Anne Westerhof

Interview met Rik in de Nieuwe Oosterstellingwerver

Ons commissielid Rik Berends is geïnterviewd door het blad De Nieuwe Ooststellingwerver. Over zijn werk als docent op een middelbare school, over zijn activeiten in de politiek (zowel in de Staten als in de raad) en zijn hobby’s. En veel foto’s van Rik met zijn hond.

Het interview lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl