Nieuwe vragen over gaswinning Ternaard vanwege memo Waddenacademie

De Statenfracties van GrienLinks, D66, SP, PvdA , FNP en PvdD hebben nieuwe vragen aan het Friese college gesteld over de besluitvorming over de vergunning voor de mogelijke gaswinning bij Ternaard. Deze week werd de uitspraak bekend van de Raad van State dat het besluit over het al dan niet verlenen van de vergunning voor 1 april genomen moet worden.

Lees hier de antwoorden van het college

Memo Waddenacademie over ‘Outstanding Universal Values’ van de Waddenzee
Op 30 januari 2024 verscheen er – op verzoek van de UNESCO – een memo geschreven door de Waddenacademie over de gevraagde onderbouwing van de ‘Outstanding Universal Values’ (OUV) van het Waddengebied. Het ministerie wilde van de Waddenacademie weten of – om aan deze OUV te voldoen -het genoeg is als de vergunningaanvraag van de NAM getoetst wordt aan de bestaande Europese Natura 2000 afspraken en de nieuwe Omgevingswet. Uit dit memo blijkt dat deze toetsing niet voldoende is.

Oproep aan ministers om vergunning niet te verlenen
Jochem Knol namens de zes partijen: “We zijn blij dat gedeputeerde Matthijs de Vries, mede namens Provinciale Staten bij het ‘Waddendiner’ een oproep heeft gedaan aan de drie betrokken ministers om geen vergunning te verlenen voor de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. Maar het lijkt ons goed nu de memo van de Waddenacademie is verschenen dat nogmaals te herhalen. De Waddenacademie bevestigt nogmaals dat vergunningverlening niet kan en de kans dat de Unesco het Waddengebied werelderfgoedstatus ontneemt wordt hierdoor nog groter.”
De NAM heeft grote belangen in het gebied en wil koste wat het kost gas winnen. Het lijkt erop dat de NAM geen oog heeft voor de maatschappelijke weerstand van de bewoners van het gebied en geen respect heeft voor de unieke natuurwaarden in het Unesco werelderfgoed De Wadden.

Moreel appel op NAM om aanvraag in te trekken
Jochem Knol: ”De NAM wil wel gas, maar het verlies van natuurwaarden, de schade aan landbouwgrond en de werelderfgoedstatus doen er blijkbaar niet toe. Wij roepen de NAM op invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedere goede ondernemer heeft. Daarom vragen we of het college een moreel beroep wil doen op de NAM en de vergunningsaanvraag in wil trekken.”

Juridische stappen?
Tenslotte vragen de partijen aan Gedeputeerde Staten of in samenwerking met Groningen en Noord Holland, wil onderzoeken of juridische stappen bij een eventuele vergunningverlening genomen kunnen worden en tegen al verleende vergunningen juridische stappen ondernomen kunnen worden.