Greidefûgelkompensaasje by Ljouwert is weismiten jild

Súdwestlik fan Ljouwert wurdt in soad boud. De rûnwei ‘Heak om Ljouwert’ wurdt oanlein, der komt in nij bedriuwsterrein – Newtonpark – en de nije wenwyk Wiarda stiet op priemmen. Foar dizze plannen geane grutte stikken greide ferlern, dêr’t it fanâlds optilde fan de fûgels, skriezen en ljippen foaral. Dy hektares moatte kompensearre wurde – sa stiet yn it Streekplan fan de Provinsje Fryslân. Dy stekt dêr miljoenen euro’s yn. Mar de kompensaasje bart op in wize, dat it foar de fûgels weismiten jild is.
Nederlandse versie van dit stuk.
Verder lezen

Takomst feangreidegebiet “noch dit jier”

Der moat noch dit jier in lange termyn-takomstfizy komme foar it feangreidegebiet. De provinsje Fryslân moat dy meitsje yn gearwurking mei de belanghawwenden, lykas Wetterskip Fryslân, “boeren, burgers en buitenlui” en ûndernimmers (de rekreaasjesektor bygelyks). ‘Koproduksje’ wurdt dat neamd. Dat hawwe Provinsjale Steaten woansdei 25 jannewaris 2012 ienriedich besletten. Wat fansels net sizze wol dat der in ienriedige fizy komt. Want de belangen ferskille frijwat fan elkoar.
Verder lezen

GrienLinks: “Wy wurde der ynrommele mei in nij iisstadion Thialf yn Sportstad Heerenveen!”

hveen “We wurde der ynrommele!” Dat is de eerste reactie van de beide GrienLinks-statenleden Retze van der Honing en Irona Groeneveld op de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) over de plannen voor een nieuw Thialf-ijsstadion in Heerenveen.

GrienLinks had hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin herinnerden de statenleden het college aan een GrienLinks-motie van 13 mei 2009, waarin gevraagd werd om een “integrale notitie” over de sport- en andere nieuwbouwplannen in en bij Heerenveen. Die motie werd breed gesteund, met alleen de CDA-fractie tegen. Verder lezen