Waar was GrienLinks deze week?

29 augustus – 7 september 2013

P1090940Op 28 augustus startte het politieke jaar voor de fractie. Op de fractiedag in Oudermirdum hebben Retze, Irona, Kees, Nico, Sanne en Gerrit de lijn uitgezet voor het komende jaar. Met nieuwe ideeën, oude maar belangrijke thema’s en nieuwe energie.
29 augustus woonden Irona en Gerrit de sectormiddag bij over het aanvalsplan wonen dat we Provincie heeft gemaakt. Vraag aan de gemeenten was: wat zijn jullie prioriteiten en wat gaan we op korte termijn concreet doen?
4 september hebben Retze en Irona het GL-geluid laten horen in de commissies B&M en LLW over o.a. Noordervisie, het Rekenkamerrapport over de Noordelijke kenniseconomie, University Campus Fryslân en het plan van aanpak Van Harinxmakanaal.
gouverneursplein5 september heeft Irona op de thema-dag over weidevogelvriendelijk boeren de uitkomsten van een GrienLinks-onderzoek aangeboden aan Gedeputeerde Johannes Kramer. Het onderzoek ging over “weidevogels en shared space”, meer informatie elders op deze site. Er was veel belangstelling voor het rapport: alle meegenomen exemplaren zijn uitgedeeld en we hebben diverse mensen het rapport digitaal nagestuurd. We hebben Johannes Kramer opgeroepen het principe van shared space mee te nemen in verdere plannen voor weidevogels. En we hebben LTO opgroepen om met ons in gesprek te gaan over ons rapport.
en op 6 september was Irona op het Gouverneursplein toen de jury van Culturele Hoofdstad bekendmaakte dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt. Het plein ontplofte! Gefeliciteerd Fryslân!

Late lente, later maaien!

drietjeDe lente van 2013 heeft een kouderecord bereikt. De hele natuur is daardoor 2 à 4 weken later op gang gekomen. Dat is zichtbaar aan het uitbotten van bomen en de bloeiperioden. Het gold echter ook voor het dierenleven. Vogels kwamen later terug van hun overwintering en begonnen later met broeden. Hun voedsel in de grond was ook later beschikbaar. Om de kwetsbare weidevogels te beschermen dienen de maaitijden ook te worden aangepast. De biologen Theunis Piersma en Jos Hoijjmeijer hebben daar in de LC en voor Omrop Fryslân (13 juni 2013) een oproep toe gedaan: begin niet op 15 of 16 juni met maaien in beschermd weidevogelgebied, maar wacht nog twee weken. GrienLinks sluit zich daar bij aan en stelt schriftelijke vragen hierover aan gedeputeerde Johannes Kramer.Verder lezen

Waar was GrienLinks deze week?

13 tot 25 mei 2013

13 mei overlegden het bestuur van GrienLinks Fryslân en de statenfractie over o.a. actuele politieke zaken en blikten alvast vooruit naar de verkiezingen.
15 mei hebben Retze, Irona en Gerrit bij de informerende commissie over Windstreek gehoord wat de stand van zaken is. Een aantal sprekers vertelde hun invalshoek bij de discussie rond windmolens en zoekgebieden. Dat waren o.a. mevr. Reitsma van Stichting Houd Fryslân Mooi, wethouder Akkerman van gemeente SúdWest Fryslân, dhr. Vellinga van dorpsbelang Reduzum en Gedeputeerd Konst van de provincie.
P110026217 mei bezochten Kees Terwisscha, Gerrit en Irona de familie Hylkema in Tjerkwerd, om te kijken naar en te praten over hun windmolens en het belang daarvan voor de omliggende dorpen. Bovendien hanteert de familie Hykema bij hun melkveebedrijf het principe van “Pure Graze”. We hebben door het weiland gelopen en gezien hoe dat werkt. Heel inspirerend!
22 mei was Statendag en hebben Retze en Irona het GrienLinks geluid laten horen bij o.a. de jaarstukken, het Fries Museum en het interpellatiedebat over Thialf. Daarna hebben ze de Rede van Fryslân bijgewoond, die dit jaar gehouden werd door Bernard Wientjes.
24 mei is Retze naar Groningen gereisd voor het overleg met de Noordelijke GroenLinks Statenleden en wethouders. Ze keken onder meer vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen.

GrienLinks: ‘Dielde romte’ als aanpak voor maatschappelijk natuurbeheer

Deze week stelde Gedeputeerde Munniksma van Drenthe dat vrijwillige kavelruil ervoor moet zorgen dat er grotere stukken natuur ontstaan, die zoveel mogelijk in handen van één eigenaar per gebied dienen te komen. Daardoor kan het beheer van de natuur makkelijker en goedkoper worden, aldus Munniksma. GrienLinks heeft een iets ander idee: Shared Space, oftewel ‘dielde romte’ voor weidevogels en eventueel andere natuur.

Samen groene ruimte inrichten
GrienLinks sluit aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving, in het donderdag 16 mei gepresenteerde rapport Weidevogels en ‘Shared Space’ 04-04: ‘Onbeperkt houdbaar; naar een robuust natuurbeleid’.
bg-koe Het uitgangspunt van ‘dielde romte’ volgens GrienLinks is dat bij de inrichting van de groene ruimte alle belangengroepen, zoals boeren, natuurorganisaties en terreinbeheerders, worden betrokken, zodat alle gebruikers tot hun recht komen. Zij bepalen samen hoe de groene ruimte eruit komt te zien door met elkaar afspraken te maken over de inrichting ervan, die past bij hun specifieke situatie. Daarbij moet de groene ruimte geschikt zijn voor verschillende doeleinden: duurzaam weidevogelbeheer en duurzame landbouw. Verder lezen

Waar was GrienLinks deze week?

22 april – 12 mei 2013

WP_20130507_21_05_53_SmartShoot22 april voerden Retze en Irona overleg met Project Windlandschap NO-Fryslân
24 april brachten Retze en Irona verschillende GL-punten in in de vergadering van Provinciale Staten, o.a. over ganzen en het NRK-rapport “Energie in beweging”.
24 april trakteerde de GrienLinks-fractie in het kader van Earthday op bloemenzaad. Goed voor de biodiversiteit en dus voor de bijen!
ajf mei 20137 mei was Irona bij een contactavond van de Agrarische Jongeren Friesland. Samen met andere woordvoerders landbouw was ze te gast op het boerenbedrijf van de fam. Kooistra in Hallum. De toekomst van jonge boeren stond op de agenda. Een inspirerende avond, met als afsluiting een glaasje verse melk!
8 mei woonden Retze, Irona, Gerrit en Sanne de woontop Fryslân bij, die speciaal voor Provinciale Staten georganiseerd was. Het ging vooral om de analyse van de situatie, de oplossingen komen de volgende bijeenkomst. O.a. professor Priemus, directeur Hoekstra WoonFriesland en wethouder Ketelaar gaven hun visie.

GrienLinks trakteert Provinciale Staten op bloemen!

wilde-bij-foto-K.-Giesen-In de Statenvergadering op 24 april trakteerde GrienLinks Provinciale Staten op bloemenzaad ter gelegenheid van Earthday. Het is al jaren de gewoonte van GrienLinks om op Earth Day te trakteren.

Irona Groeneveld, fractievoorzitter: “Dit jaar vragen we aandacht voor de bij. We trakteren wel, maar dan op bloemenzaad. Door bloemen ziet de wereld er vrolijker uit en draag je bij aan een gevarieerde natuur. Hiermee help je de bijen. Zorg voor de aarde, geef bijen de ruimte.”

Een groot deel van de landbouwgewassen en wilde planten zijn afhankelijk van insectenbestuiving. Bijen nemen hiervoor het grootste deel voor hun rekening. Er is de afgelopen jaren een verontrustende bijensterfte geconstateerd. Een van de oorzaken is de afname van biodiversiteit. Een verandering in onze opvatting van landschapsbeheer is daarom nodig. GrienLinks wil via deze uitdeelactie aandacht voor de biodiversiteit en de bij vragen.
Foto: wilde bij – van K. Giesen