Startnotitie beleidsbrief Europa-Duitsland

Aan het eind van de lange vergaderdag op 29 mei 2024 stond het punt Startnotitie Europa- Duitsland op de agenda. In de startnotitie worden de punten aangegeven die in de beleidsbrief in ieder geval terug moeten komen. Elsa van der Hoek (GrienLinks) pleitte ervoor om de punten: watertechnologie, circulaire economie, natuurinclusieve landbouw en mobiliteit te laten terugkeren in de nieuwe beleidsbrief als prioriteit. En ze vroeg om meer aandacht voor het halen van de doelen van de Kader Richtlijn Water (schoon en genoeg water). Dat kon de gedeputeerde niet toezeggen. Toch werd de startnotitie aangenomen met 40 stemmen voor (inclusief GrienLinks). Verder lezen

Vragen over uitstel debat over cultuurbeleid

PvdA, GrienLinks, SP, PvdD en D66 stellen vragen over het uitstellen van het debat over het Friese cultuurbeleid. Edou Hamstra (PvdA) en Charda Kuipers (GrienLinks) namens de partijen: “Waarom houdt het college vast aan het (bezuinigings)besluit uit de vorige periode en vormen de bezuinigingen op cultuur (1,6 miljoen euro!) het uitgangspunt voor het nieuwe cultuurbeleid in de periode na 2025, nog voordat deze discussie in de nieuwe Staten gevoerd is?Verder lezen

Tegen bezuinigingen op cultuur en Doarpswurk in bestuursrapportage

Bij de behandeling van de jaarlijkse tussentijdse rapportage over hoe het beleid uitwerkt in Fryslân stemde GrienLinks tegen de bezuiniging op Nij Poadium (cultuur) en Doarpswurk. Ook vroeg Charda Kuipers naar het verdwijnen van de subsidie voor het Netwerk Duurzame Dorpen. Charda: “Dit college is van plan veel (45 miljoen euro) uit de reserves uit te geven, zo blijkt uit de begroting. Waarom dan toch een bezuiniging op deze voor de mienskip essentiële voorzieningen?” Verder lezen

Debat formatieproces fel en vol emotie

De onderhandelingen in Fryslân over een nieuw college door BBB, CDA, CU en PvdA liepen vorige week vast door het uitstappen van de PvdA. Dat maakte veel emoties los bij de drie andere formerende partijen. De persconferentie van de drie partijen met de formateur riep ook weer de nodige reacties op. Op woensdag 28 juni 2023 stond het formatieproces op de agenda van de Staten. Charda Kuipers: “Het is nog niet te laat om een andere koers in te slaan, voorzitter, Het is voor iedereen vervelend dat er nu geen bestuursakkoord kan worden besproken. Laten we dat op een andere wijze doen, op basis van respect voor elkaar en transparantie. Dus maak het bestuursakkoord voor iedereen openbaar, niet alleen voor de 32 Statenleden die het al kennen, maar ook voor de 11 Statenleden die het nog niet kennen.” Verder lezen

Fryske Akademy, het Fries en de kennis- en wetenschapsagenda

“Wy hawwe as provinsje út de funksje as ’Taalskipper’ wei de plicht ús yn te setten om de Fryske taal en kultuer te fersterkjen. Ik hoopje dat wy dy ferantwurdlikheid ek de kommende jierren nimmen bliuwe en de Fryske Akademy en harren gearwurkingspartners yn de útfiering stypjen bliuwe. Wy tsjinje mei D66 in moasje mei yn oer de gearwurking binnen Europa.” Elsa van der Hoek spruts wurdearjend oer de ynset fan de Fryske Akademy en stimde foar it foarstel om in (bettere) kennis- en wittenskipsynfrastruktuer yn Fryslân út te wurkjen.”Verder lezen

Omgevingsverordening niet toereikend voor de toekomst

“Fryslân verdient beter”, zei Charda Kuipers bij de behandeling van de Omgevingsverordening op 21 september 2022. “Ondanks de grote woorden in het coalitieakkoord; ondanks de mooie vergezichten in de omgevingsvisie; en ondanks de urgentie. De urgentie van de grote opgaven op gebied van water, natuur en gezondheid, energie en wonen. De opgaven die maar niet willen landen in de regels die zó bepalend zijn voor hoe Fryslân eruit mag zien. Nee, vandaag moet alles beleidsarm en voorál bij het oude blijven.” De GrienLinks-fractie stemde daarom tegen de verordening. Wel werden twee van de zeven voorstellen van GrienLinks aangenomen. Verder lezen