BBB wil FPLG herzien (plan voor natuur, klimaat, water, stikstof)

Op 28 februari 2024 stelde de fractie van BBB via een motie voor om het FPLG (Fries Programma Landelijk Gebied) bij te stellen. Het FPLG is de Friese invulling (met maatregelen) van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Dit programma stelt doelen op het gebied van natuur, klimaat, water, landbouw en stikstof. Het FPLG is in mei 2023 door de Staten vastgesteld en ingediend bij het Rijk. Op grond van het ingediende programma wordt er geld beschikbaar gesteld voor de plannen van Fryslân. Dit al ingediende programma (FPLG) wilde de BBB in februari 2024 dus herzien. Alleen de wettelijke doelen uitvoeren, zo stelde de BBB-motie. Er ontstond zoveel discussie en verwarring over deze motie, dat de stemmen staakten en de motie weer terugkomt in een volgende vergadering. Saillant detail: drie van de coalitiepartijen stemden tegen deze motie. Verder lezen

Motie voor benutten stikstofruimte na weigeren vergunning voor natuurvriendelijk oeverproject in Grou

De GrienLinks-Statenfractie diende op 28 februari 2024 samen met de PvdA, PvdD, D66 en SP een motie in om het ’tijdelijk benutten van stikstofruimte voor maatschappelijke opgaves (zonder strijdigheid voor Pas-melders)’ mogelijk te maken. Dit was naar aanleiding van een gezamenlijk project bij Grou met het Wetterskip voor een natuurvriendelijke oever. Op het moment dat – na drie jaar hard werken samen met het Wetterskip – alles geregeld was en er alleen nog een handtekening en een natuurvergunning nodig was van Gedeputeerde Staten, besloot Gedeputeerde Staten dat er geen natuurvergunning verstrekt kon worden. Verder lezen

Vervolgvragen over economische impactanalyse stikstof/landbouw

Er was eens.. een gedeputeerde (Douwstra) die een lezing hield in campagnetijd (februari 2023) over de landbouw, de natuur, de stikstofmaatregelen en de gevolgen daarvan. Hij haalde daarbij voorbeelden aan uit een economische impactanalyse die wel bij hem bekend was, maar bij navraag (nog) niet openbaar bleek. De Statenfracties van PvdD, GL, SP en D66 vroegen om bekendmaking van deze economische impactanalyse. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, dus vroegen de partijen in november in vervolg vragen om hier nu met spoed gehoor aan te geven. Verder lezen

Vragen over stikstof reduceren met magnesiumzout

De GrienLinks- en PvdA-fracties in de Provinciale Staten stellen vragen aan het Friese college over het voornemen om het gebruik van magnesiumzout van het bedrijf Nedmag toe te staan bij het reduceren van stikstof. Jochem Knol: “Het is de vraag of is afgewogen wat de eventuele neveneffecten van het toepassen van magnesiumzout zijn, zoals een toename van verzilting en de gevolgen voor ecologie en biodiversiteit. Het lozen van kwik en arseen op de Waddenzee door Nedmag met een verouderde milieuvergunning vinden wij namelijk niet zo verstandig.” Verder lezen

Vragen over stikstof vergunningen

In een artikel van de NOS (30 januari 2023 “Provincies weten van duizenden veehouders
niet of ze juiste stikstofvergunning hebben’) naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat
provincies in veel gevallen geen overzicht hebben van stikstof-/natuurvergunningen van veehouders en andere bedrijven. D66 Fryslan, GrienLinks, de SP en de PvdD maken zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuur-vergunningen in Fryslan en het gemiste overzicht van de problematiek rond onze stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Zowel de natuur als de agrarische sector staan onder druk. Ondernemers én natuur verdienen een overheid die duidelijkheid biedt en zich houdt aan haar eigen wetten en regels. De partijen stellen daarom vragen aan het college. Verder lezen

Vragen over biovergister Holwerd

Klik hjir foar de Fryske tekst

Al langer is er onrust over de vergunning voor de biovergister van GreenCreate in Holwerd. De D66, GrienLinks, SP en PvdD-Statenfracties vroegen op 12 oktober 2022 aan het college: “Welke argumenten ziet het college om de bestaande illegale situatie bij de biovergister te laten bestaan, terwijl de vergunbaarheid onzeker is omdat de effectiviteit van de innovaties niet is aangetoond?” Verder lezen