Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie april 2022

In april maakten de Statenleden van GrienLinks zich in de Staten druk over het afmaken van het Natuurnetwerk (grondbeleid), de Hegewarren (een pilot in het veenweidegebied) en hoe je schade kunt voorkomen door ganzen. Verder zijn er vragen gesteld over de vos, de Friese stikstofuitstoot en het Russische gas (energie besparen!). Kijk voor meer op onze sociale media.

Het dilemma van de komende maand staat in de column van Jochem Knol (woordvoerder stikstof/natuur) en Elsa van der Hoek (woordvoerder water): maatregelen opleggen of van onderen op?

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Meer aandacht voor het voorkómen van schade door ganzen

“Voorzitter, zoals gezegd is elke gans die afgeschoten wordt er ons inziens een te veel. Dat de ganzen schade veroorzaken ziet GrienLinks ook. Maar alleen een beleid waarin preventie voorop staat kan rekenen op een breder draagvlak en is juridisch houdbaar’, zei Statenlid Jochem Knol in het debat over ganzenbeleid (op 20 april 2022). Hij diende moties in voor onderzoek naar beleidsmaatregelen, meer aandacht voor preventieve maatregelen en voor logischer grenzen van rustgebieden voor ganzen.Verder lezen

Keuze voor toekomst Hegewarren nog onzeker

Elsa van der Hoek pleitte op 20 april 2022 voor het uitwerken van de Open en Natuurlijk variant voor de toekomst van de polder Hegewarren bij Oudega. Het gebied ligt vlak naast de Alde Feanen, een Natura-2000 gebied. Ze gaf daarom een aantal voorwaarden mee: beperking recreatiewoningen, CO2-neutraal uitgraven van het veen, het behoud van het unieke blauwgrasland en beheer van het gebied dat gericht is op het behouden van de kwaliteiten donkerte, stilte en rust. Een motie met die voorwaarden werd positief ontvangen door de gedeputeerde, maar helaas niet aangenomen door de meerderheid in de Staten. Verder lezen

Kans dat natuurnetwerk niet af komt, is levensgroot

Jochem Knol pleitte in de Statenvergadering op 20 april 2022 voor het afmaken van het hele Natuurnetwerk en wel met álle mogelijke instrumenten die er zijn. Dus óók onteigenen van (landbouw)grond voor natuur. Het onteigenen van grond ligt echter erg gevoelig bij de agrarische sector en stuit op serieuze weerstand in de Staten. Toch is er een klein stapje verder gezet om het onteigenen voor natuur mogelijk te maken. “Maar niet ver genoeg om het natuurnetwerk af te maken. De aanleg van natuur is zeker zo belangrijk als de bouw van huizen en de aanleg van wegen. Waarom mogen we voor huizen en wegen wel grond onteigenen en voor natuur niet?”, zegt Jochem Knol. Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie maart 2022

Het was maart. Het is lente geworden. De natuur lokt. En in de Statenvergadering van 23 maart stonden natuur aanleggen, fietsbeleid en bodembeleid op de agenda. Goede onderwerpen voor een mooi groen en links beleid, zou je zeggen. Helaas is de meerderheid van de Staten dat niet. Maar er zijn deze dag wel 5 moties in totaal van GrienLinks aangenomen.

Daarnaast stelden we ook o.a. vragen over de verzakking van de Noorderpier en de zoutwinning daar vlakbij in de Waddenzee, gingen Elsa en Arjette op bezoek bij de vliegbasis Leeuwarden, hadden Charda en Jochem overleg met Circulair Friesland en waren we bij de benoeming van de klimaatgedeputeerde van de Milieufederatie. Op onze sociale media kun je daar meer over vinden.

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen