In Griene Takomst foar Fryslân (in foarútblik)
Een Groene Toekomst voor Friesland (een vooruitblik)

Beste GrienLinksers,

Deze Griene Linkse verschijnt in digitale vorm en heeft als thema ‘In Griene Takomst foar Fryslân’. Het bestuur heeft gekozen voor dit thema omdat er diverse raadsverkiezingen op stapel staan in de komende jaren en we het perspectief richten op de provinciale verkiezingen in 2015.We willen insteken op een gezamenlijk thema - provincie breed - waarbij herbezinnen en heroriënteren op de toekomst van essentieel belang is om krachtiger over te komen en heldere standpunten te kunnen formuleren. Landelijk speelt er veel binnen GroenLinks, maar wij zullen ons moeten voorbereiden op de toekomst. Wij moeten inspelen op datgene wat er lokaal en provinciaal in Fryslân aan de orde is. Vooruitblikkend op de toekomst zien wij al snel weer verkiezingen op het programma staan. Zo zullen er lokale verkiezingen zijn in november 2013 in Leeuwarden en Heerenveen, en ook in de nieuwe gemeente De Friese Meren.

In de komende Provinciale ledenvergadering, zaterdag 19 januari in Sneek, willen wij een plan de campagne bespreken voor de komende jaren. Wij zijn heel blij dat wij Paul Smeulders, Statenlid in Noord Brabant, bereid hebben gevonden om hieraan een bijdrage te leveren. Na het technische gedeelte van de vergadering zal hij vertellen over zijn succesvolle campagne voor de laatste provinciale verkiezingen 2011.

Voor de eerste keer een digitale Griene Linkse:
In het kader van kostenbeheersing, verspreiding op een milieuvriendelijke manier en van het debat of het nog modern is om te komen met een papieren krantje, hebben we besloten de Griene Linkse voortaan digitaal aan te bieden. Voor degene die liever een papieren versie wil ontvangen zal dit moeten doorgeven aan de secretaris van het bestuur: Simone de Vries, tel. 06 12866137 of simonedevries@groenlinks.nl

Het bestuur van GrienLinks wenst haar leden plezierige kerstdagen en voorspoed in 2013.

Bestuursvoorzitter GrienLinks
Nico Smits

Uitnodiging

U bent van harte welkom bij de Provinciale Leden Vergadering op zaterdag 19 januari 2013.
De PLV wordt gehouden in Hotel Restaurant De Daaldersplaats, Stationsstraat 66, 8601GG in Sneek. De aanvangstijd is 14.00 uur.

Agenda voor de Provinciale Leden Vergadering:

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
3. Notulen van 8 jan. 2012 en 8 juni 2012
4. Bestuursverkiezingen, herverkiezing van Jochem en verkiezing van Simone
5. Begroting voor 2013
6. Vanuit de GrienLinks fractie
7. Vanuit de lokale GrienLinks afdelingen
8. Vanuit Dwars
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Sluiting

Na de pauze:
Thema: Hoe kun je effectief campagne voeren?
Onder leiding van Paul Smeulders, GroenLinks provinciaal Statenlid Brabant.
Paul gaat onze geesten aanscherpen bij het formuleren van een adequate en succesvolle campagne voor de gemeenteraad en/of provinciale staten verkiezingen.

Plan de Campagne

Landelijk was de uitslag van vier zetels een grote teleurstelling, maar stel dat we dit resultaat in Friesland zouden kunnen evenaren...
Het is nogal ambitieus, maar het is goed om na te denken wat er nodig is voor een succesvolle campagne. Het bestuur van GrienLinks wil de discussie hierover starten tijdens de komende provinciale ledenvergadering.
lees verder...

Concept-Begroting 2013

De concept- Begroting 2013 vertoont een grote mate van soberheid met het oog op het zoveel mogelijk genereren van financiële middelen voor de verkiezingsactiviteiten Provinciale Staten 2015. Gezien de situatie momenteel van GroenLinks zal een zo groot mogelijk Verkiezingsfonds 2015 broodnodig zijn.
klik hier voor de volledige concept-begroting inclusief toelichting...

Afdeling Groen Links De Friese Meren van start


Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de gemeente Boarnsterhim met ingang van 1 januari 2014 ophoudt te bestaan. Dit is niet zozeer het gevolg van het herindelingvirus, dat momenteel door Fryslân waart. Nee, de raad van Boarnsterhim besloot op eigen initiatief op 17 april 2012, na een tijdperk van interne en (heftige) externe discussies, tot opheffing van de gemeente. Het grondgebied wordt, bijna analoog aan de wrede terechtstellingen uit de Middeleeuwen, gevierendeeld. De grootste brok gaat naar Leeuwarden, een kleiner deel naar Heerenveen en wat kruimels naar Skarsterlân en Súdwest-Fryslân. Tietsjerksteradiel blijft mokkend achter. Daar hadden ze graag de totale Âlde Feanen weer onder één bestuurlijke vlag gezien.

Toen de raad het principebesluit tot opheffing nam, had Groen Links nog geen zetel en kon dus geen invloed op dit besluit uitoefenen. Inmiddels is dit veranderd en heeft Groen Links één zetel in de raad. Het had voor de huidige fractie van GL beslist niet gehoeven. Raadslid Gerrie Rozema betoogde dan ook dat er in het centrum van Fryslân beslist wel bestaansrecht is voor een krachtige plattelandsgemeente. De aard en schaal, die Fryslân zo bijzonder maakt, is niet erg gebaat bij megagemeenten. Wij, nu hard bezig om het “geluid” van Groen Links in het toekomstig gebied van De Friese Meren te laten doorklinken, kunnen dit wel begrijpen. We moeten zeker nog wennen aan de uitgestrektheid en de merkbare verschillen in mentaliteit van de bevolking.

De afdeling Groen Links Boarnsterhim houdt op te bestaan. De leden worden dan nog wel niet gevierendeeld, maar wel verstrooid. Wim Minnaard en Jaap de Jong, beiden leden van de steunfractie en woonachtig in Terherne, kwamen tot het besef dat hun maandelijkse bezoekjes aan Grou spoedig verleden tijd zijn. Dus: niet meer geanimeerd overleg in de steunfractie, het algemeen plezierig contact met de bevolking stopt, het gedachtegoed van Groen links in praktijk te brengen wordt moeilijker en ... de gezonde fietstochtjes naar Grou behoren tot het verleden.

Tijdens één van deze fietstochtjes werd het idee geboren te proberen te onderzoeken om een afdeling Groen Links in de nieuwe fusiegemeente op te richten (over gezond gesproken, niet waar?) Terherne wordt namelijk ingedeeld bij Skarsterlân en wordt daarmee onderdeel van de deze te fuseren gemeente. Na wat inventariserend werk bleek dat er nog geen initiatieven in deze richting bestonden, dus aan het werk!
Na overleg met, en met steun van, Jochem Knol en Bernardus Holtrop is in een eerste bijeenkomst op 11 januari 2011 een initiatiefgroep geformeerd. Deze heeft in betrekkelijk korte tijd kans gezien de toelatingsprocedure voor een nieuwe afdeling te doorlopen.

Op 25 mei 2012 werd de officiële oprichtingsvergadering gehouden met Ineke van Gent als speciale gast. Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst werd een aantal doelen geformuleerd, te weten: het creëren van een “wij-gevoel” onder de leden, het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, het actief volgen van -en inspreken op- de punten die in de raadscommissievergaderingen van De Friese Meren aan de orde komen en een inloopspreekuur organiseren voor de bewoners. Een kerngroep van betrokken leden is inmiddels hiermee aan de slag gegaan.

We zijn een beetje ‘overvallen’ door de landelijke verkiezingen. Daar waren we echt nog niet klaar voor. Wat moeten we doen? Hoe moeten we dit op zo’n korte termijn organiseren? Gelukkig schoot de afdeling Heerenveen ons te hulp en konden we in de campagne samenwerken.

Momenteel focussen we ons, als eerste prioriteit, op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor onze afdeling vinden die al plaats in november 2013. Daarnaast volgen we nauwgezet de vier fusiebrede raadscommissies. Dit heeft al geleid tot een tweetal inspreekreacties, betrekking hebbende op het concept van de Duurzaamheidsvisie De Friese Meren 2013–2030. Voor Groen Linksers uiteraard een “vette kluif”.

Voor komend voorjaar, met als doel het “wij-gevoel” te versterken, zijn we bezig met het ontwikkelen van ideeën. Wij hopen hierover de komende tijd nog van ons te laten horen. Wellicht via een volgend nummer van “De Griene Linkse”.

Terherne, november 2012.
De kerngroep afdeling Groen Links De Friese Meren.

Bestuursverkiezingen, Jochem en SimoneJochem Knol
Herverkiesbaar voor een tweede termijn als vice-voorzitter van GrienLinks

In 1958 geboren in Oudewater (vlakbij Utrecht), in 1990 verhuisd naar Drenthe en sinds ruim vier jaar  een Fries. Politiek is me van huis uit met de paplepel ingegoten, waarbij ik me altijd bij linkse partijen heb thuis gevoeld. Groen, sociaal en haalbaar.  Toen ik in 2008 in Grou kwam wonen werd net de afdeling Boarnsterhim opgericht.  Het is enorm belangrijk dat GrienLinks overal aanwezig is en ik was blij dat ik een bijdrage kan leveren aan een goed lokaal geluid. Omdat de gemeente Boarnsterhim wordt opgeheven heb ik me twee jaar geleden aangemeld voor het provinciale bestuur. Ik denk dat als we samen met één boodschap naar buiten komen we meer kans maken op het verwezenlijken van onze idealen. Het is rampzalig dat we de laatste tijd zo verdeeld naar buiten zijn gekomen. Daar kunnen we lang over praten, het is gebeurd. Het is nu tijd om samen GrienLinks zichtbaar te maken. Niet eindeloos evalueren, maar ons goede programma uitdragen. We hebben een goed functionerende Statenfractie, twee sterke wethouders en prima raadsleden. Ik zie het als een uitdaging om ook de komende tijd de samenwerking tussen de afdelingen van GrienLinks te bevorderen en door een gezamenlijke campagne onze idealen mogelijk te maken. Op naar de vier zetels!
Simone de Vries
Verkiesbaar als secretaris van GrienLinks

Hoewel ik geboren en getogen ben in Rotterdam, heb ik mij nooit erg aangetrokken gevoeld tot de stad. In ben daarom biologie gaan studeren in Wageningen, waar ik ook mijn man (met Friese wortels) heb leren kennen. In de twintig daarop volgende jaren heeft ons werk ons naar allerlei uithoeken geleid, waaronder Niger, Texel, Kameroen en toch ook weer Rotterdam. Nu lijkt het er echter op dat wij ons eindelijk hebben gesetteld, want we hebben een oude boerderij in Aldeboarn gekocht die we aan het verbouwen zijn. En met deze stap kwam voor mij ook de behoefte boven om iets in de politiek te gaan doen, natuurlijk voor GroenLinks. Met een werkelijk groen bestuur kunnen wij beter voor onze planeet, en alle bewoners daarvan, zorgen. Maar laten we klein beginnen: ik wil mij inzetten voor een Grien Fryslân. Een prachtige provincie waarin een groeiende groep mensen zich inzet voor groene energie, werkgelegenheid in duurzame sectoren en beter natuurbeheer. GrienLinks moet een groep zijn waar je bij wilt horen en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Met jullie wil ik werken aan een duurzame samenleving, waarin er genoeg is voor iedereen, zowel hier als elders en zowel nu als later.

Nieuws van de fractie

Onze fractie in de Provinciale Staten bestaat uit Irona Groeneveld en Retze van der Honing, waarbij Sanne van Wees en Gerrit van der Meer ondersteuning verlenen als fractiemedewerkers. Het is interessant om te lezen waar zij zich mee bezighouden. Met veel enthousiasme en toewijding werken zij aan de randvoorwaarden voor goed openbaar vervoer, groene energie, meer natuur, etc. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van de fractie.

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Bijdrages: Nico Smit, Jochem Knol, Aad Stapper, Jaap de Jong
Vormgeving: Caspar Doeser
Volgende uitgave: juni 2013. Kopij welkom: simonedevries@groenlinks.nl

Voor een adressenlijst van fracties en besturen van GrienLinks klik hier.