Juni 2013

GroenLinks: ideeën partij

Beste GrienLinksers,

Op 6 april was ik aanwezig op de landelijke aftrapdag: ‘Zin in de toekomst’. De dag waarop zo’n 200 enthousiaste GroenLinksers uit lokale afdelingen werden geïnspireerd om aan de slag te gaan met de gemeenteraadsverkiezing van 2014. In totaal kon er worden mee gedaan aan 23 workshops, bijvoorbeeld ‘GroenLinks in beweging’, ‘Hoe kom je in contact met nieuwe kiezersgroepen?’, ‘Hoe maak je groene thema’s lokaal zichtbaar?’ en ‘Hoe kun je sociale media volop inzetten?’ Een ieder kon van harte lust (soms out of the box) mee denken.

Zoals gebruikelijk binnen GroenLinks levert het meedoen aan workshops volop nieuwe gedachten en ideeën voor een creatieve aanpak op. Zelfs in de trein terug verliep de discussie nog geanimeerd. Wat mij dan opvalt is dat we intern goed kunnen discussiëren, maar we vergeten die kiezer op straat. In ons concreet geval, vragen wij - wachtend op de trein - weleens aan een medepassagier: “Wat voor beeld heb jij nu van GroenLinks? En wat verwacht je van deze partij?”

De lokale verkiezingen staan voor de deur, voor het merendeel van de gemeentes in maart 2014. Maar voor drie lokale afdelingen vindt de verkiezing plaats op 13 november, namelijk Leeuwarden, Heerenveen en de nieuw opgerichte afdeling De Friese Meren. Aan alle afdelingen de opdracht, zichtbaar en herkenbaar te worden voor de kiezers. En liefst met één heldere boodschap. Het is daarom belangrijk dat de verschillende afdelingen met elkaar afstemmen hoe zij de campagne gaan vormgeven. Wij van het GrienLinks-bestuur spelen daarin graag een coördinerende rol, met als doel een brede provinciale aanpak. In een tweetal overleggen met bestuurders zijn wij gekomen tot de keuze van een gezamenlijk thema voor de campagne: ‘Onze Energie!’ Daarnaast kan elke afdeling in Fryslan eigen lokale thema’s kiezen. In deze Griene Linkse kunnen jullie er meer over lezen.

Over een lokaal gericht thema kunnen jullie lezen in de “column vanuit de afdeling”. Deze keer een bijdrage van afdeling Tytsjerksteradiel.
Hierbij wil ik jullie nog wijzen op de provinciale Leergang. Een scholingsgelegenheid om nader kennis te maken met de politieke aanpak maar ook hoe jullie je als kaderlid kunnen inzetten voor een goed resultaat bij de komende lokale verkiezingen.

Tot slot wens ik jullie een plezierige zomer toe en veel inspiratie bij de voorbereiding op de komende lokale verkiezingen. Ik ben benieuwd naar jullie creatieve oplossingen, hoe jullie de boodschap van GroenLinks op straat of station uitventen.

Heerenveen, juni 2013
Nico Smits
(Voorzitter GrienLinks)

Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Het bestuur van GrienLinks wil u graag uitnodigen voor de Provinciale ledenvergadering op dinsdagavond 18 juni. We komen bij elkaar in Wijkcentrum de Kempenaer in Heerenveen. Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom en we beginnen om 20:00 uur.

Agenda voor de Provinciale Leden Vergadering:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen van de agenda en mededelingen
3. Verslag van vorige PLV (19 januari 2013)
4. Voorbereiding Statenverkiezingen 2015
5. Financiën (overzichten klik hier)
6. Nieuwe kascontrole commissie
7. Rondvraag
- Einde officiële gedeelte
- Thema: Duurzame Energie Voorziening Fryslân

Locatie:
Wijkcentrum de Kempenaer
dr. Wumkeslaan 4,
8442 EM Heerenveen

Bij het wijkcentrum kan men gratis parkeren. Het is 1,7 km wandelen vanaf het station, maar eventueel kunnen we de treinreizigers ophalen. Laat even weten als u hiervan gebruik wilt maken.

Het verslag van de vorige PLV (19 januari 2013) is al eerder verspreid. Als je het verslag nog wilt ontvangen kun je contact op nemen met Simone de Vries: simonedevries@groenlinks.nl

Duurzame Energievoorziening FryslânIn theorie weten we precies waar we voor staan als het gaat om energie:
1. beperk het energiegebruik door verspilling tegen te gaan,
2. maak maximaal gebruik van duurzame bronnen voor de energieopwekking,
3. maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Toch is het niet zo eenvoudig. Het bouwen van bijvoorbeeld grote windparken in onze provincie levert, ook binnen GroenLinks, veel weerstand op. Wij houden er echter niet van om ergens tegen te zijn; wij presenteren liever een goed alternatief. Daarom willen wij tijdens de PLV de tijd nemen om eens goed door te praten hoe wij de duurzame energievoorziening in Friesland willen aanpakken. Welke rol speelt windenergie daarin en op welke schaal? Kan zonne-energie ook grootschalig worden benut? Hoe kunnen we de bevolking direct laten profiteren van de duurzame energieopwekking? Wij hopen dat we gezamenlijk tot een evenwichtig standpunt kunnen komen.

Onze Energie!

Onze energie is onuitputtelijk! En met al onze energie zetten wij ons in voor de dingen die belangrijk zijn. Kansen voor iedereen om iets moois van het leven te maken. Een samenleving waarin we elkaar af en toe een zetje in de rug geven. En een fijne omgeving om in te wonen.

Onze energie is onuitputtelijk! Het zit in de wind, het zit in de zon, we hoeven het alleen maar te oogsten. Iedereen kan zelf energie opwekken, op een manier die past in het landschap. Op het eigen dak of samen met anderen. Zo kan ieder de vruchten plukken en de energierekening omlaag brengen. En zo creëren we ook nog eens groene banen.

Dat is onze energie!

Thema of kapstok

In de provinciale ledenvergadering van januari jl. hield Paul Smeulders een zeer inspirerende presentatie over campagnevoeren.

Focus! Herhaling! Bereik!
Het provinciaal bestuur is hiermee aan de slag gegaan, met als doel een gezamenlijk thema voor de lokale verkiezingen in heel Fryslân. Het voorstel was om het thema ‘Energie’ in alle campagnes centraal te stellen. Dit onderwerp is zeer actueel, door het Nationaal Energieakkoord, de plannen met windenergie in Fryslân, de mogelijkheden voor zonne-energie en noem maar op. Bovendien is het een onderwerp waarmee GroenLinks zich kan onderscheiden van andere partijen.

In overleg met de lokale besturen bleek er veel steun te zijn voor het kiezen van een thema rondom energie, maar de sociale kant van GroenLinks moest ook tot uitdrukking komen. Het bestuur heeft daarom het thema uitgewerkt tot ‘Onze Energie!’ Met bovenstaande uitleg is het een allesomvattend thema geworden en dus eigenlijk meer een kapstok voor de campagne.

In alle uitingen kan ‘Onze energie!’ worden gebruikt, of het nu gaat om groene of sociale thema’s:

Onze energie… schept nieuwe banen!

Onze energie… komt van de zon!

Onze energie… delen wij met u!

Stem GroenLinks

Leden werven leden


Ik ben lid van GroenLinks, want ik ben nu eenmaal groenlinks. Veel mensen in mijn omgeving zijn ook hartstikke groenlinks, maar geen lid van GroenLinks. Maar mijn verhalen over de vereniging beginnen eindelijk vruchten af te werpen. Een paar weken geleden is mijn schoonzus lid geworden van GroenLinks. Dat is mooi! Door haar enthousiasme wordt ik ook weer aangestoken. Ik zie nu nog beter hoe leuk het is om actief te zijn in het Friese GrienLinks. Leuke mensen, grote idealen, spijkers en koppen.

Een groot deel van de leden is niet heel actief binnen de vereniging en dat is natuurlijk prima. Maar als je toch iets meer wilt met je groenlinkse hart, is het een goed begin om eens naar de provinciale ledenvergadering te komen. Misschien vertel jij dan straks ook enthousiaste verhalen over GroenLinks, die andere mensen inspireren. En als we allemaal één ander persoon lid maken, verdubbelen we zo het ledental!

Simone de Vries
Secretaris GrienLinks

GrienLinks Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen

Dorpstuin Hurdegaryp gelanceerd

In de Hameie in Hurdegaryp heeft GrienLinks Tytsjerksteradiel maandagavond 27 mei een debatavond georganiseerd met als onderwerp 'groen'. Het was de eerste avond in een serie van drie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Tijdens deze avond is het plan gelanceerd om in Hurdegaryp een dorpstuin te lanceren. Initiatiefnemers Anna en Eliza Janse hebben met veel passie en enthousiasme uitgelegd waarom en hoe ze een biologische en ecologische dorpstuin willen opzetten. De plannen, die nog nader uitgewerkt zullen worden, behelzen onder meer: het kweken van ‘eerlijke’ groenten voor donateurs van de tuin, groenten verkopen via een markt, een theetuin, het organiseren van cursussen, educatie door bv. tuinen voor kinderen, en nog veel meer. Het is ook de bedoeling om op de tuin een betaalde of meerdere partime medewerkers werk te gaan bieden.

Op dit moment ligt de locatie van de tuin nog niet vast; daarover wordt nog onderhandeld. De avond in de Hameie was vooral bedoeld om ideeën te delen met dorpsgenoten, die nadrukkelijk opgeroepen worden mee te denken en te doen. Alle kennis en inzet is welkom, over rechtsvormen, p.r., de werving van vrijwilligers, tuinieren, fondsenwerving. Veel van de aanwezigen hebben zich aangemeld om mee te denken en werken bij het vormgeven van dit nieuwe burgerinitiatief.

Op 11 oktober is het volgende GrienLinks-debat, rond het thema zorg. Te gast is dan Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer. De gemeente richt zich vooral op herintreding op de arbeidsmarkt, terwijl het crisis is en er weinig banen zijn. Tegelijk doet de overheid / gemeente een toenemend beroep op onderlinge zorg, die een deel van de betaalde zorg moet vervangen. Tijd voor herwaardering van de status van zorgen voor elkaar, in relatie tot de waardering van betaalde arbeid. Wij vragen Linda Voortman hoe zij daar tegenaan kijkt en of ze tips heeft om op gemeentelijk niveau hier handen en voeten aan te geven.

De derde thema-avond gaat over werk. Andere partijen zeggen nogal makkelijk dat GroenLinks te veel zweeft en dat principes geen banen opleveren. Nou, volgens ons wel! We laten ons licht schijnen op groene en sociale banen die de samenleving beter maken, onze groenlinkse idealen verder brengen en ook nog eens een inkomen opleveren.

Deze avond wordt ook de groen werkt prijs uitgereikt, die GL-Tytsjerksteradiel uitreikt aan ondernemers die vernieuwend, groen en duurzaam produceren.
In 2010 is die prijs voor het eerst uitgereikt aan Matthijs Hooghiemstra, grafisch vormgever en eigenaar van www.hetmooisteshirt.nl Hij werkt met biologische materialen en zorgt er voor dat zijn t-shirts onder goede omstandigheden worden gemaakt.

Provinciaal bestuur zoekt versterking

Het provinciaal bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de provinciale verkiezingen van 2015. Hoewel dat nog ver weg lijkt, worden hiervoor nu al de lijnen uitgestippeld. Bovendien wordt, door de veranderende structuur van GroenLinks, het provinciaal bestuur steeds meer de spin in het web van de organisatie, de link tussen leden en landelijke politiek. Het huidige bestuur werkt daar met veel plezier en volle overtuiging aan. We kunnen daarbij echter nog wel wat hulp gebruiken. Het bestuur van GrienLinks is daarom op zoek naar een algemeen bestuurslid m/v.

Wij zijn op zoek naar:
• iemand op HBO-werk- en denkniveau;
• iemand die onze partij goed kan vertegenwoordigen, zowel lokaal als richting de landelijke politiek en het landelijk bureau;
• iemand die het leuk vindt om aan het provinciaal politiek stuur te zitten.


Wat wij te bieden hebben:
• een leuk team om in samen te werken
• een goed draaiend netwerk waarin we veel contacten hebben met andere afdelingen


Voor meer informatie kun je terecht bij:
Nico Smits, voorzitter GrienLinks
Telefoonnummer: 0513 629 222 of per email: n.smits@gensnet.nl


Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Bijdrages: Nico Smit, Aad Stapper, Irona Groeneveld
Vormgeving: Caspar Doeser
Volgende uitgave: december 2013. Kopij welkom: simonedevries@groenlinks.nl

Voor een adressenlijst van fracties en besturen van GrienLinks klik hier.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP