December 2013

Transitie (overgangsfase)

Beste GrienLinksers,

Een thema dat vele locale politici bezig houdt: hoe komt het met de drie Transities? De ingrijpende beleidsveranderingen in de AWBZ-zorg, in de bijstandswetgeving en de jeugdzorg. Rijks- en Provinciale taken die worden overgeheveld naar de lokale omgeving.

In het Van Dalen woordenboek staat voor het woord transitie de omschrijving: – structurele verandering. Op vele terreinen kun je merken dat er fundamentele koerswijzigingen plaats vinden. Ook binnen GroenLinks vindt er een transitie plaats. Na de uitkomsten van het rapport commissie Van Dijk komt er vanuit het landelijke meer aandacht voor de lokale omgeving. Een leuke bijkomstigheid was dat Bram van Ojik tijdens de Campagne voor de heringdelings verkiezing (13 november) een heel weekend in Friesland was. Ook op 9 november verzamelden zich zo’n 40 actieve GroenLinksers die ondersteuning gaven aan de afdeling Heerenveen en De Friese Meren.

De drie herindelingsgemeente bevinden zich in een overgangsfase naar een structurele opzet voor de komende jaren. Per januari worden daar de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De andere afdelingen in Friesland wachten mogelijk nog een gemeente-grens correctie bijv. in de noordoost- en noordwesthoek. Structurele veranderingen zijn soms noodzaakelijk maar roepen ook de vragen op, hoe komt dit in de toekomst? Wat heeft dit als gevolgen voor de burgers en hoe vormen zich nieuwe netwerken op lokaal niveau?

Irona Groeneveld naar Terschelling
Eind september kwam het signaal bij het bestuur binnen dat Irona belangstelling toonde voor de vacant geworden positie, wethouder op Terschelling. Na een oriënterend gesprek met de fractievoorzitters kreeg Irona het sein dat ze voor een halfjaar werd benoemd in deze functie. Joop van der Heide uit Harlingen volgt Irona op. Joop werd in de Statenvergadering van oktober geïnstalleerd. Joop is 12 jaar raadslid geweest in Harlingen en heeft dus veel politieke ervaring. Hij stond nummer 7 op de kieslijst bij de Statenverkiezingen in 2011. Het bestuur wenst beide GrienLinks-politici succes toe in hun politieke werk.

Vooraankondiging van de prov. Leden Vergadering
Het bestuur wil haar prov. Leden Vergadering houden in de rietnymf –Natuur-educatiefcentrum In Munnikeburen op zaterdag 11 januari 2014. De keuze voor deze locatie heeft te maken met, dat het GrienLinks bestuur kiest voor spreiding in de provincie. Het zou een goede zaak zijn om eens te vergaderen in de Stellingwerfen. Een prima locatie waar de doelstelling goed aansluit bij de idealen van groenLinks. Voor meer info bezoek eens de website www.derietnymf.nl

Heerenveen, december 2013
Namens het GrienLinks bestuur
Nico Smits (voorzitter).

Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Het bestuur van GrienLinks wil u graag uitnodigen voor de Provinciale Ledenvergadering op zaterdag 11 januari 2014 in de RietNymf in Munnekeburen in de gemeente Weststellingwerf. Aansluitend houden we samen met de afdeling Weststellingwerf de nieuwjaarsbijeenkomst.
Natuurlijk willen we de nieuwjaarsbijeenkomst samen houden in de voor onze partij passende omgeving:
Life & Nature Centrum de RietNymf
Griendweg 103
8485 JG Munnekeburen
tel. 0561 451 706

Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom en we beginnen om 14.00 uur
Streeftijd voor de afsluiting: om 16.30 uur.

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen van de agenda en mededelingen
3. Verslag van de PLV van dinsdag 18 juni 2013
4. Verkiezingen van drie nieuwe bestuursleden, voorstellen van kandidaat bestuursleden tot officieel bestuurslid
5. Financiën (klik hier begroting voor 2014)
6. Terugkoppeling vanuit de GrienLinks Statenfractie. Aansluitend hierop nemen we afscheid van Irona Groeneveld, die circa tien jaar GrienLinks in de Staten heeft vertegenwoordigd
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Korte pauze (vanaf 14.50 uur)
10. Wat heeft de RietNymf te bieden? (uitleg door de eigenaren).
11. Thema: 50.000 zonnepanelen op Friese daken, hoe is dit te realiseren?

Bij de behandeling van de begroting heeft GroenLinks/PE een motie ingediend over zonnepanelen. Het budget voor het klimaatplan dreigt niet uitgegeven te worden in 2013. Als dat zo is wil de GroenLinks/PE dat het overgebleven geld wordt uitgegeven aan subsidie voor zonnepanelen. De motie is aangenomen.
Onder leiding van Nynke Homan (Statenlid in Groningen) gaan we spreken over: Hoe kunnen we 50.000 zonnepanelen realiseren, op de (huur)woningen in Fryslan.

12. aftrap Campagne voor de Raadsverkiezingen:

We zijn dit jaar te gast bij de afdeling Weststellingwerf en willen samen met hen een aftrap geven voor de campagne voor de raadsverkiezingen in de overige zeven afdelingen van GrienLinks.
In de nabijheid van de RietNymf (nabij gelegen is het Polderhuus) is uitgebreide gelegenheid om te kunnen parkeren. De locatie ligt circa 10 km van het NS-station Wolvega. Leden van de afdeling Weststellingwerf bieden een carpoolmogelijkheid aan vanaf het NS-station.
Voor reservering kunt u zich wenden tot Jochem Knol tel. 06-53795014 of Gertrud van Leeuwen tel. 06-23037646


Namens Gertrud van Leeuwen (fractieleider) en Ralph de Graaf (campagneleider), van afdeling Weststellingwerf en namens GrienLinks bestuur Jochem Knol (waarnemend secretaris).

Fractienieuws

(hieronder zijn een paar onderwerpen uitgelicht, lees meer op www.grienlinks.nl)

Politiek debat over windenergie in Fryslân: het lijkt de wind zelf wel…
Binnenkort starten de Friese Milieufederatie, stichting Hou Friesland Mooi en stichting Platform Duorsum Fryslân een inspraakprocedure over de (on-)mogelijkheden van het plaatsen van nieuwe windturbines in Fryslân.

Het debat in Fryslân over de windenergie is “sa hinne en wer as de wyn sels”, zou je kunnen zeggen. Daar zit een kern van waarheid in. Maar daar staat tegenover dat de Friese Staten – in meerderheid – ook een zekere vasthoudendheid aan de dag leggen, namelijk dat er een niet-fossiele keuze nodig is, dus een omzetting van de energieproductie en –consumptie van fossiel naar duurzaam, ook wel herwinbaar genoemd.
Lees hier een terugblik én de actuele stand van zaken vanuit het GrienLinks-oogpunt.

Wat vindt u? We horen graag uw mening over wind- en andere duurzame energie! Mail: grienlinks@fryslan.nl

Wat vindt u dat er met Thialf moet gebeuren?
De situatie rond Thialf lijkt langzamerhand in een soort soap te zijn veranderd. Woensdag 27 november 2013 kreeg gedeputeerde Konst vanwege het gebrekkig informeren over de 'beauty contest' tussen de drie ijshallen (Zoetermeer, Almere en Heerenveen) een motie van wantrouwen aan de broek. Lees hier het verslag over het debat: http://www.grienlinks.nl/2013/11/29/motie-van-wantrouwen-over-informatie-beauty-contest-thialf/
Lees hier het 'feitenrelaas', over de gang van zaken rond Thialf tot nu toe.
Lees hier het interview in de Leeuwarder Courant met Retze van der Honing over Thialf.

Het gaat voor Fryslân wel over de inzet van 54 miljoen euro overheidsgeld, plus de risico's die aan het eigenaarschap van een ijshal kleven. Maar óók willen de meeste Friezen Thialf als wedstrijdhal behouden.

Wat vindt u? We zijn daar erg benieuwd naar. Mail uw reactie naar: grienlinks@fryslan.nl

Wat zou u doen met de 300 miljoen euro NUON-geld?
In de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2013 stemden de twee GrienLinks Statenleden (als enige partij) tegen de begroting, inclusief het nieuwe programma 11. Dit programma: ‘Wurkje foar Fryslân’, is opgenomen voor de besteding van 300 miljoen euro uit het NUON-geld (verkregen door de verkoop van de NUON-aandelen). Dit geld willen de Staten inzetten om te helpen de crisis te bestrijden. Lees hier waarom GrienLinks tegen de begroting stemde en hoe de fractie het geld wél wilde besteden: http://www.grienlinks.nl/2013/11/07/grienlinks-stemt-tegen-manier-waarop-nuon-geld-ingezet-wordt/

Wat is uw mening hierover? Mail naar grienlinks@fryslan.nl

Afscheid van Provinciale StatenBegin september zat ik mijn agenda in te richten op alle grote onderwerpen die dit najaar in PS besproken zouden worden. Werkbezoeken plannen, kijken wanneer we ondersteuners kunnen vragen mee te lezen met de stukken van de diverse onderwerpen, fractievergaderingen inplannen. Gewoon, de start van een nieuw politiek seizoen.
Toen kwam op 11 september een sms die de hele boel op zijn kop zette. “Terschelling zoekt een wethouder van buiten, zakelijk. Iets voor jou?” Een week later zat ik bij de fractievoorzitters van Terschelling en nog geen week later werd ik al geïnstalleerd als wethouder.
De mail ontplofte, Twitter en Facebook liep vol: heel veel mensen hebben mij gefeliciteerd en waren blij voor mij. Hartelijk dank voor al die reacties!

Ik mag op Terschelling zakelijk wethouder van buiten zijn tot er na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een nieuw college gevormd is. Dat is een geweldige kans om bestuurlijke ervaring op te doen. En een mooie werkomgeving op een prachtig eiland. Er zat alleen 1 nadeel aan: het is niet te combineren met mijn werk in Provinciale Staten. Net zoals ik me heb ingezet voor het Statenwerk, wil ik me kunnen inzetten voor Terschelling.

Na 10 jaar Statenwerk neem je niet zomaar afscheid. Ik heb me 10 jaar fulltime ingezet voor GrienLinks en heb daarvan genoten. Wat een mooie en verantwoordelijke functie is dat, Statenlid zijn. En het provinciale takenpakket is breed. We hebben bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb discussies meegemaakt over het Fries Museum, het Streekplan, noodopvang van asielzoekers, het Waterhuishoudingsplan, de vernieuwbouw van het provinciehuis, het verkeers-en vervoersplan en de landbouw. In 2007 is het college deels opgestapt vanwege de evaluatie van Bouwwurk. In 2011 hebben Retze en ik onderhandeld over college-deelname, maar we zijn afgehaakt omdat we geen bestuurlijke verantwoordelijkheid mochten gaan dragen.
Er waren aanvaringen met Gedeputeerden Piet Adema en Sjoerd Galema over de REC en over herindeling. En ik heb flinke discussies gevoerd met Johannes Kramer over het natuurbeleid en het Openbaar Vervoer, met Hans Konst over de landbouw en de Verordening Ruimte en met Sietske Poepjes over de wegen: Centrale As, Haak om Leeuwarden en de N381.

Van mijn 10 jaar ben ik 6 jaar fractievoorzitter geweest van een geweldige fractie. Retze was mijn maatje en we vulden elkaar uitstekend aan in het politieke veld. We hebben invloed gehad die onze twee zeteltjes oversteeg. We werden gewaardeerd om onze inhoudelijk inbreng, die altijd goed in elkaar zat. En we hebben er altijd op ingezet dat je politiek flink van mening mag verschillen, maar zaken nooit op de persoon moet spelen.
Bij mijn afscheid in Provinciale staten heb ik de fractie bedankt. Dat wil ik ook op deze plek doen. Retze, Sanne, Gerrit, Kees, Nico, Johanna: waanzinnig bedankt voor jullie steun, jullie werk, voor de discussies en de lol. We waren een top team! Joop van der Heijde is mij opgevolgd. Joop, je hebt mazzel dat je van zo’n geweldig team deel uit mag gaan maken. Heel veel succes en plezier gewenst.
Het bestuur was voor de fractie ondersteunend, een sparring-partner. Dank daarvoor, jullie maakten heb mede mogelijk dat wij ons politieke werk hebben kunnen doen de afgelopen 10 jaar.

Het komende half jaar mag ik me inzetten voor Terschelling en haar bevolking. Niet expliciet voor GrienLinks, want ik ben zakelijk wethouder. Maar ik heb natuurlijk wel een groene en linkse bril op. Ik hoop jullie op de ALV van 11 januari te ontmoeten, zodat ik jullie kan bedanken voor de contacten en alle input die ik van jullie gekregen heb de afgelopen tien jaar.
En na Terschelling? Dan komt er vast wel weer wat moois voorbij. Ik blijf in ieder geval betrokken bij en actief voor GrienLinks.

Hartelijke groet,
Irona Groeneveld

Estafettestokje van 2013 naar 2014

GroenLinks de Friese Meren heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november jongstleden één zetel gewonnen. Matthijs Sikkes-Van den Berg is daarmee verkozen tot raadslid. Bijna vier procent van de inwoners van De Friese Meren heeft aangegeven vertrouwen te hebben in onze partij. Stemt dit tot tevredenheid?

Het gevoel van tevredenheid overheerst omdate:
- We eerder helemaal niet vertegenwoordigd waren in dit bolwerk van FNP en CDA,
- We nu een voet tussen de deur hebben qua dossiers en netwerk,
- We er Alles aan hebben gedaan wat we met deze bezetting konden bereiken,
- We het landelijk tij lange tijd niet mee hebben gehad.

Had er meer ingezeten?
- natuurlijk hadden we graag meer zetels willen hebben om onze stem te laten horen. Een tweede zetel had ook het leven van de fractievoorzitter gemakkelijker gemaakt,
- we hebben het gevoel dat we in de toekomst nog meer inwoners van de Friese Meren kunnen bereiken. Nog lang niet iedereen is bekend met GroenLinks op gemeentelijk niveau.

Graag willen we de volgende succesfactoren meegeven:
- het betrekken van de leden bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Onze leden hebben actief meegeschreven aan het verkiezingsprogramma (in de vorm van vier folders). Zij hebben het ook formeel goedgekeurd.
- vasthouden aan het verkiezingsprogramma. Zowel intern als extern. Niets is zo verleidelijk om de eigen standpunten nog eens te overwegen of anders te formuleren.
- planmatig communiceren met zowel de lokale als de provinciale pers. Maandelijks en later wekelijks hebben wij een persbericht uit laten gaan. Terugkijkend hebben we een consistent beeld weten neer te zetten. De pers reageerde over het algemeen positief.
- onze enthousiaste campagneleider heeft ons geholpen om van deze verkiezingen een succes te maken.

Met veel plezier kijken we terug op zaterdag 9 november. Uit het hele land hebben gedreven leden van GroenLinks en Dwars ons geholpen met de “deur tot deur”-campagne. Dit was exact het laatste zetje dat we nodig hadden.

Mocht dit artikel vragen oproepen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Succes met jullie campagne!

Maarten Hoekstra
m.j.hoekstra.kom@gmail.com
Voorzitter GL De Friese Meren

GroenLinks Smallingerland heeft een nieuw bestuur

De afdeling Smallingerland weer een volledig bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 oktober j.l. zijn Henk Keuning (voorzitter), Peter Lesterhuis (secretaris) en Sieberen Idzenga (penningmeester) toegetreden tot het bestuur. De voorbereidingen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 komt hiermee in een stroomversnelling. Inmiddels hebben 8 leden zich kandidaat gesteld en zijn de gesprekken met de kiescommissie in volle gang. Maandag 2 december zal de kieslijst bekend gemaakt en vastgesteld worden. Daarnaast is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Inmiddels zijn alle amendementen verwerkt en zal naast de presentatie van de kandidaten ook het verkiezingsprogramma gepresenteerd worden. De komende maanden zal het bestuur samen met de kandidaten en andere actieve leden de campagne gaan voorbereiden, zodat we op 19 maart een mooie verkiezingsuitslag tegemoet kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

Peter Lesterhuis (secretariaat GroenLinks Smallingerland)

Provinciaal bestuur zoekt versterking

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Volgens de reglementen zijn Nico Smits (voorziter) en Aad Stapper (penningmeester) statutair aftredend. Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich melden bij (waarnemend Secretaris) Jochem Knol. Email-adres: jochem.knol@live.nl of telefonisch 06-53795014

Functieprofielen:
Het bestuur van de provinciale afdeling van GrienLinks is vanaf januari 2014 op zoek naar een penningmeester. De financien van de afdeling zijn momenteel goed op orde en het is van belang dat de penningmeester het huidige beleid voortzet. Streven is voor de campagne voor provinciale staten verkiezing in 2015 voldoende middelen voor handen te hebben. Verder werkt het huidige bestuur aan het versterken van de contacten tussen de lokale afdelingen en probeert door het uitdragen van een GrienLinks geluid onze positie nog meer te verbeteren. Het bestuur vergadert circa tien maal per jaar. Vanzelfsprekend zoeken we iemand met interesse en kennis van financien.

Kandidaat-bestuursleden:
Inmiddels hebben Sjaak Kloppenburg en Louis Bakker zich gemeld voor een functie binnen het GrienLinks bestuur. Daarnaast bestaat nog een oproep voor aanmelding van bestuursleden, met een algemene taak. Iemand die het netwerk wil onderhouden met besturen van andere Groenlinks afdelingen in Fryslan.

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Nico Smit / Jochem Knol
Vormgeving: Caspar Doeser
Volgende uitgave: juni 2014. Kopij welkom: jochem.knol@live.nl

Voor een adressenlijst van fracties en besturen van GrienLinks klik hier.

Powered by YMLP.com