Mei 2014

Op naar de top!

Beste GrienLinksers,
Op 11 januari hielden we in Munnekeburen de Provinciale Ledenvergadering (PLV) van GrienLinks. Een inspirerende bijeenkomst waar alle afdelingen vertegenwoordigd waren en waar duidelijk werd dat onze partij uit het dal klimt. We namen afscheid van Nico Smits die vier jaar lang voorzitter van onze Friese afdeling was. Nico heeft de afgelopen jaren geprobeerd de afdelingen bij elkaar te brengen en elkaar beter te leren kennen. Gezien de opkomst op de PLV lijkt dat goed gelukt en is dat een goede basis om campagne te gaan voeren voor de Statenverkiezingen in maart 2015. Daarnaast namen we afscheid van Aad Stapper. Aad heeft vier jaar lang op strakke wijze de penningen beheerd, waardoor we nu de financiële zaken goed op orde hebben. Vanzelfsprekend willen we Nico en Aad bedanken voor hun betrokkenheid en inzet.
Gelukkig zijn er nieuwe actieve bestuursleden bijgekomen. Sjaak Kloppenburg, Theo van Bruggen, Els van Loon en Annet Bakker zijn het bestuur, deels als aspirant bestuurslid, komen versterken. We willen alles op alles zetten om onze Statenfractie bij de komende verkiezingen sterk uit de ‘strijd’ te laten komen. Dat is ongelofelijk belangrijk! Onze Statenleden, Retze van de Honing en Joop van de Heiden werken zich samen met de steunfractie en de fractiemedewerkers uit de naad om ons mooie Friesland nog mooier te maken. Er zijn dank zij onze fractie mogelijkheden gekomen om 50.000 zonnepanelen op huurwoningen aan te brengen: duurzame energie, werkgelegenheid en lagere woonlasten voor de bewoners. Een groen en sociaal beleid. De provincie heeft een belangrijke rol bij de inrichting van onze omgeving en bij de inrichting van natuurgebieden, maar kan ook besluiten nemen over fair trade, een gentech-vrije teelt van ons voedsel in Friesland en kan samen met gemeenten proberen de taken die het rijk heeft overgedragen goed te implementeren. Samen moeten we ervoor zorgen dat mensen weer aan werk worden geholpen en dat er de juiste zorg is voor iedereen.
Een geweldige uitdaging. Inmiddels is er een commissie benoemd die de werkt aan een vernieuwd verkiezingsprogramma. Andere commissies werken aan de kandidatenlijst en de campagne. Op de komende ledenvergadering willen we instemming vragen en samen kijken hoe we zoveel mogelijk leden bij de activiteiten kunnen betrekken. Samen met jullie willen we proberen GrienLinks naar de top te helpen en onze Statenfractie nog sterker te maken.

Jochem Knol
Voorzitter provinciaal bestuur GrienLinks

Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Het provinciaal bestuur wil alle leden graag uitnodigen voor de Provinciale Ledenvergadering op 15 mei aanstaande.

Datum: 15 mei 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Tromptheater, H.M. Trompstraat 2A, Leeuwarden

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering, 11 januari in Munnikeburen
4. Financieel jaarverslag 2013, incl. kascontrole, en begroting 2014.
Toelichting en stukken:
- Balans per 31 december 2013
- Resultatenrekening 2013 en Begroting (concept) 2014
- Korte toelichting op de jaarrekening
5. Benoeming kascontrolecommissie 2014
6. Stemmen bij volmacht (zie onderstaande toelichting)
7. Formele benoeming van bestuursleden Grien Links, die nu nog kandidaat zijn
8. Kandidatencommissie provinciale verkiezingen 18 maart 2015
Relevante stukken:
- benoemen kandidatencommissie
- vaststellen plan van aanpak en opdracht aan kandidatencommissie (zie onderstaande toelichting)
- vaststellen profielschetsen kandidaten
9. Verslag Programmacommissie over de voortgang van het verkiezingsprogramma
10. Verslag van de Campagnecommissie.
Start van de campagne 28 februari. Wie, wat, waar ???
Voorstel voor thema tijdens de campagne: de 3 decentralisaties (3 D’s).
Vanaf januari 2015 vinden er drie Transities plaats:
- de participatiewet naar de gemeente
- transitie van AWBZ (Zorgkantoor) naar WMO bij de gemeente en
- transitie van de jeugdwet van de Provincie naar de gemeente.
Welke rol moet de provincie spelen bij de decentralisatie van deze taken naar de gemeenten ?
11. Rondvraag
12. Sluiting

Kandidatencommissie

Opdracht en Plan van Aanpak Kandidatencommissie voor de Provinciale Statenverkiezing 2015

Op 15 mei 2014 wordt de provinciale ledenvergadering (PLV) van GrienLinks gevraagd de opdracht voor de kandidatencommissie Provinciale Statenverkiezing (KCPS) en het Plan van Aanpak van deze commissie vast te stellen. In de kandidatencommissie hebben de volgende leden zitting:
• Theo van Bruggen
• Nathalie Kramers
• Irona Groeneveld
• Gerrie Rozema
• Rob Schut
• Jochem Knol (namens bestuur)
• Secretarieel medewerker

Opdracht kandidatencommissie
De opdracht van de kandidatencommissie is om op basis van de door de PLV op 15 mei 2014 vast te stellen profielen uit te kijken naar geschikte kandidaten voor de kieslijst van GrienLinks voor de Provinciale Statenverkiezing 2015 voor de provincie Fryslân en uiterlijk 31 oktober een concept kandidatenlijst op te stellen die voorgelegd kan worden aan de PLV op 13 december 2014.

Werkwijze Werving
De KCPS zal zich in het voorjaar en de zomer inspannen om een zo groot mogelijk potentieel aan kandidaten te bereiken. Door het scherp opstellen van het profiel, hopen we met een zo helder mogelijke boodschap op pad te gaan. De KCPS kan gebruik maken van:
• Ervaringen van zittende en oud-Statenleden.
• Contacten met lokale afdelingsbesturen en fracties.
• Low budget/gratis adverteren in kranten/bladen (o.a. GroenLinks Magazine).
• Eigen netwerken
• Ledenlijsten en Leden/afdelingsbijeenkomsten
• Internet (LinkedIn, Social media, vacaturesites)
• Externe gesprekken programmacommissie
Daarnaast zal de KCPS naar behoefte een voorlichtingsbijeenkomst houden in het provinciehuis waar geïnteresseerden kennis kunnen maken met het werk van een statenlid en de werkomgeving kunnen proeven.

Werkwijze Selectie
De voorselectie vindt plaats op basis van de schriftelijke aanmelding (motivatie/ervaring). De KCPS zal in principe met iedereen die zich aanmeldt een gesprek houden. Beoordeling en selectie van kandidaten zal plaatsvinden op basis van het door de PLV vastgestelde profiel voor een statenlid en de per blok geldende eisen. Daartoe worden de volgende blokken onderscheiden:
1. lijsttrekker en runner-up (plaatsen 1 en 2)
2. overige verkiesbare plaatsen (3 t/m 6)
3. aanvulling verkiesbare plaatsen (7 t/m 15)
4. lijstvulling (15 t/m …)

Lees meer over de profielen

De KCPS zal kandidaten voordragen voor een plaats op de lijst. De KCPS zal daarbij rekening houden met o.a. geografische spreiding, verhouding man/vrouw, ervaring, evenredige leeftijdsverdeling, maatschappelijke betrokkenheid, etc.

Het huishoudelijk reglement van GroenLinks staat formeel niet toe dat leden van de KCPS op de kandidatenlijst kunnen komen te staan. In artikel 104 "onverenigbaarheid van functies" staat: “Een lid kan niet tegelijkertijd vervullen: 9. het lidmaatschap van een kandidaten-commissie en het kandidaat zijn voor het orgaan
waarvoor de commissie is ingesteld”. Het bestuur stelt voor om deze regel alleen toe te passen op de plaatsen 1 t/m 25 van de kandidatenlijst. Het zou de KCPS dan wel worden toegestaan om leden uit de eigen commissie als lijstduwer op een onverkiesbare plaats te zetten. Ook bij andere afdelingen wordt een vergelijkbare afwijking van de regels toegepast.

Planning
Zie het uitgebreide tijdpad dat voor de provinciale statenverkiezing is opgesteld voor de planning.

Voorstel stemmen bij volmacht
Het provinciaal bestuur doet een voorstel tot het opstellen van het Huishoudelijk reglement GrienLinks Fryslân, inzake:
Het niet kunnen verlenen van een volmacht door een stemgerechtigd lid.

Het provinciaal bestuur is gestuit op een omissie binnen de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging GroenLinks. Het is duidelijk geworden dat, mits het niet vastgelegd is binnen de statuten en huishoudelijk reglement van een vereniging het wettelijk mogelijk is om, als stemgerechtigd lid, een volmacht te verlenen aan een ander stemgerechtigd lid.

Binnen de huidige Statuten van de vereniging (Statuten; hoofdstuk IV, artikel 12, lid 2) staat dat een stemgerechtigd lid op het Congres niet een volmacht aan een ander kan verlenen. Binnen het landelijk Huishoudelijk reglement regelen in hoofdstuk VII artikel 86 t/m 89 de gang van zaken rondom de Provincies. Dit is in het gehele bestaan van onze vereniging GroenLinks in de praktijk en in de geest van artikel 12, lid 2 van de Statuten op provinciaal niveau ook zo gehanteerd, maar dient dus nu ook formeel vastgelegd te worden in een provinciaal Huishoudelijk reglement en gelden als aanvulling op het huidige landelijke Huishoudelijk reglement.

Hiervoor het volgende voorstel:

Huishoudelijk reglement GroenLinks Fryslân

Artikel 1:
Een stemgerechtigd lid kan het stemrecht niet bij volmacht aan een ander verlenen.

Nieuws van de provinciale fractieOpenbaarheid over de REC
GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vindt dat de provincie Fryslân veel meer informatie over de afvaloven REC in Harlingen openbaar moet maken. Hij stelde hier vragen over tijdens het mondelinge vragenuurtje in Provinciale Staten op 23 april 2014 aan gedeputeerde Sietske Poepjes. Het gaat GrienLinks met name om de oorspronkelijke (zogenaamde T3000) meetgegevens van de uitstoot van de REC, de verbrandingstemperatuur en over het handhaven van de situatie rond het opslaan van afval. Over dat laatste onderwerp vroeg ook het CDA naar de handhaving. Poepjes zegde toe dat er wat betreft het opslaan van afval gehandhaafd zal worden. Inmiddels is in de pers naar buiten gekomen dat Omrin een dwangsom opgelegd krijgt voor het langer laten liggen van het afval dan vier dagen.

Over het openbaar maken van de gegevens zei Poepjes: “Dat kinne wy juridysk net oplizze oan Omrin. Wy kinne wol nei it mjitkastje yn de piip sjen, op alle mominten dat wy dat wolle. Wy binne dus ‘in control’. Mar in útdraai fan dy gegevens kinne wy net beskikber stelle.”

Ook het luchtkwaliteitsonderzoek door het RIVM en de GGD in Harlingen kwam aan de orde. Hierover zei Poepjes: “Wy tinke dat it RIVM wol te fertrouwen is. It hinget ek ôf fan de begeliedingskommisje dy’t ynsteld wurdt. Kritikasters kinne in hiel goed plak hawwe yn dy kommisje. As dy absolút gjin fertrouwen hawwe yn it ûndersyk fan it RIVM, dan moatte wy it der noch in kear oer hawwe yn PS, hoe’t sa’n ûndersyk dan dien wurde moat. Sa’n ûndersyk moat droegen wurde, sadat der rjocht dien wurdt oan it probleem.”

Retze van der Honing heeft aanvullend nog Schriftelijke vragen GrienLinks -herzien- openbaarheid informatie REC – 25 april 2014 (2) gesteld naar aanleiding van deze discussie in de Staten. De bijlage hierbij is de ‘circulaire_vertrouwelijke_behandeling van het ministerie van VROM.

‘Fryslân gentechvrij’
Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 22 januari 2014 Fryslân ‘gentechvrij’ verklaard, op initiatief van de fractie van GrienLinks. In de uitspraak van de Staten staat dat ‘de provincie zich uitspreekt tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt en zich in die zin dus uitspreekt voor een gentechvrij Fryslân’. Het voorstel kreeg een meerderheid van de stemmen achter zich van SP, PvdA, FNP, D66, ChristenUnie en GrienLinks. VVD, PVV en CDA stemden tegen.

Het amendement: Amendemint GrienLinks SP PvdA FNP D66 CU oer gentechfrij Fryslân

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks: “Wij vinden het van belang dat, zeker in een landbouwprovincie als Fryslân, er geen genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld. Het is een duidelijk politiek signaal aan het Rijk en aan het Europese Parlement. Dit is een opstap naar een werkelijk groene, duurzame landbouwprovincie.”

Helderheid nodig over windenergie
Op 18 december 2013 diende GrienLinks (samen met de ChristenUnie) een motie in over aanpak van de inspraak over windenergie in Fryslân.
Zoals eerder gemeld, kregen de Friese Milieufederatie, stichting Platform Duurzaam Fryslân (PDF) en stichting Hou Friesland Mooi met z’n drieën de opdracht te zoeken naar draagvlak voor windenergie in de provincie. De GrienLinks-fractie juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er wel duidelijke kaders gesteld moeten worden: waar kunnen nieuwe turbines in principe wel, waar beslist niet worden toegestaan? Dit zouden de Staten moeten aangeven vóórdat de drie organisaties op pad gestuurd worden. “As der partijen binne dy’t gjin wynerzjy op it lân wolle, dan moatst dat nó sizze. Doel is: helderheid ferskaffe”, legde Van der Honing uit.
Met de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, in vervolg op het debat in de commissie op 4 december 2013 , probeerde hij die duidelijkheid te krijgen: “Om teloarstelling achternei tsjin te gean”.
Na acht overwegingen, waarin windenergie wordt genoemd als één van de verschillende vormen van duurzame energieproductie, staat in de motie een soort dubbelbesluit: “De Staten, in vergadering bijeen op 18 december 2013, besluit dat: 1. Onderzoek naar draagvlak voor mogelijke locaties voor windmolens op het vaste land alleen zinvol is als plaatsing van een substantieel deel van de windmolens op het vaste land ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd; 2. het college op te dragen het proces vanuit de samenleving volgens dit uitgangspunt in te richten.”

De coalitiefracties bleken niet bereid de motie te steunen. PvdA-woordvoerder Tjerk Voigt: “Wij hebben vertrouwen in de drie organisaties die het onderzoek doen, beschouwen hun advies als zwaarwegend, maar we lopen niet vooruit op de resultaten.”

“Fertrouwe jo de boargers wol!?” was de reactie van Annigje Toering naar aanleiding van dit voorstel. “Dit is in gemene fraach!” zei Retze tot twee keer toe. Het is namelijk juist de bedoeling om de burgers duidelijkheid te verschaffen bij deze nieuwe manier van beleid maken, om te voorkomen dat er iets uitkomt wat niet mogelijk is (bijvoorbeeld helemaal geen windmolens op land). Daarna legde hij uit, vooral weinig vertrouwen te hebben in de FNP: “Dy wol leafst hielendal gjin wynturbines yn Fryslân! Dan moast dat no fuortdaliks sizze! ”. De motie kreeg uiteindelijk de steun van tien van de veertig aanwezige statenleden, namelijk van D66, SP en uiteraard van de indieners.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014Vorig jaar op 13 november waren er al gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren. Terwijl de nieuwe afdeling De Friese Meren een mooi resultaat behaalde met een zetel in de raad, raakten we helaas in Heerenveen en Leeuwarden een zetel kwijt. Wel blijft Isabelle Diks als wethouder in Leeuwarden actief.

Op 19 maart 2014 was het de beurt aan de kiezers in de andere gemeenten om naar de stembus te gaan. Hieronder vindt u het resultaat van deze verkiezingen.

GrienLinks raadsleden na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014:
Harlingen: Dhr. Wim Kroon
Franekeradeel: Dhr. Botte Ouderkerken
Menameradiel: Dhr. Johan Harms
Littenseradiel (SAM: 5 zetels): Dhr. Pim Astro
Súdwest-Fryslân: Mevr. Angelien Kerver
De Friese Meren: Dhr. Matthijs Sikkens - van den Berg
Heerenveen: Dhr. Lolke Eysenga
Weststellingwerf: Mevr. Gertrud van Leeuwen en Dhr. Ralph de Graaf
Ooststellingwerf Mevr. Gerda koopman en Dhr. Sipke van Belle
Opsterland (Opsterlanders): Dhr. Johan Sieswerda
Smallingerland: Dhr. Piet de Ruiter
Tytsjerksteradiel: Mevr. Brigitta Meinema-Scheepsma en Mevr. Mareye Swart
Dongeradeel (Dongeradeel Sociaal: 2 zetels): Mevr. Rebecca Slijver
Leeuwarden (PAL/GroenLinks): Dhr. Gerben Hoogterp, Dhr. Jan Atze Nicolai, Dhr. Piet van der Wal en Dhr. Evert Stellingwerf

In een aantal gemeenten werd, net als in 2010, één zetel behaald. Botte Ouderkerke (Franerkeradeel) en Johan Harms (Menameradiel) kunnen hun werk voortzetten, terwijl in Harlingen Janny Travaille het stokje overdroeg aan Wim Kroon.

In Weststellingwerf en Tytsjerksteradiel heeft GroenLinks het succes van 2010 niet kunnen evenaren. In beide gemeenten is GroenLinks van 3 naar 2 zetels gegaan. Het lijkt er niet op dat GroenLinks weer een wethouder zal leveren in Weststellingwerf. Ook in Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Opsterland (Opsterlanders) zijn we helaas een zetel kwijt geraakt: van 2 naar 1 zetel. In Opsterland was nog een hertelling aangevraagd, omdat slechts één stem ontbrak voor een tweede zetel. Deze hertelling is er echter niet gekomen.

In Dongeradeel heeft de nieuwe partij Dongeradeel Sociaal een goed resultaat behaald met twee zetels in de raad. Nadat GroenLinks in 2010 net niet genoeg stemmen had om in de raad te komen, werd in samenwerking met oud CDA-raadslid Jouke Douwe de Vries een nieuwe partij opgericht. Naast De Vries, zit nu ook de GroenLinkse Rebecca Slijver in de raad.

In Littenseradiel doet GroenLinks ook mee in een samenwerkingspartij: SAM Littenseradiel. Deze partij is met 5 zetels de grootste gebleven en heeft het initiatief bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Pim Astro van GroenLinks heeft dus 4 SAM-collega’s in de raad.

In Ooststellingwerf tenslotte was GroenLinks zeer succesvol, want het aantal zetels werd verdubbeld van 1 naar 2. Sipke van Belle vertelt in onderstaand stukje hoe dit tot stand is gekomen.

Het provinciaal bestuur van GrienLinks wil de raadsleden die afscheid hebben genomen heel hartelijk danken voor de grote inzet en wensen de nieuwe raadsleden veel succes en wijsheid in de komende jaren.

Verkiezingen Ooststellingwerf

Een korte getalsmatige evaluatie

In de campagne zijn we meer zichtbaar geweest dan vorige keer. Iedereen heeft hard gewerkt.
Het was vooraf duidelijk dat wij vooral afhankelijk zijn van landelijke gevoelens rond GL. Dat maakte alles onvoorspelbaar.
Om de kans op een (rest) zetel te vergroten waren we een lijstverbinding aangegaan met de PvdA; de zetel kon uiteraard ook hun kant opvallen, maar dat gunden we hen. Uiteindelijk kregen wij deze zetel.
Kijken we naar de verdeling over de stembureaus dan zitten onze stemmers vooral in de kleine dorpen/buitengebieden. De eerste uitslagen kwamen uit kleine dorpen en waren zeer hoopgevend, toen de cijfers van Oosterwolde (daar wonen 40% van de inwoners) kwamen, belandden we snel weer op de grond.

Uiteindelijk hadden wij nu minder stemmen dan in 2010, maar dankzij de lijstverbinding toch een tweede zetel. Tevens kan ik constateren dat we sterk zijn teruggekomen na de dramatische 2e kamer verkiezingen in 2012. Ter illustratie hieronder een paar cijfers, kijk en zie langs welke afgrond we zijn gelopen! Met dank aan Gerda en alle campagne medewerkers.

Gemeenteraad 2010 923 stemmen
Tweede kamer 2010 963 stemmen
Tweede kamer 2012 267 stemmen !!
Gemeenteraad 2014 805 stemmen.

Niks te klagen dus.

Sipke van Belle

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Vormgeving: Caspar Doeser
Kopij welkom: Simonemail@kpnmail.nl

Powered by YMLP.com