Mei 2015

We zullen doorgaan!

Beste GrienLinksers,
18 maart ligt weer maanden achter ons. Een teleurstellend resultaat voor GrienLinks in de provincie. Inmiddels is er een nieuw collegeprogramma waarover ons onvolprezen Statenlid Retze van der Honing terecht zei: “ De natuur is de grote verliezer”. We kunnen heel lang blijven treuren, maar wat schieten we hiermee op? Het bestuur van GrienLinks heeft een aantal partijleden gevraagd na te gaan of we het beter hadden kunnen doen. Natuurlijk is de uitslag sterk beïnvloed door de landelijke trends en heeft de deelname van de Partij voor de Dieren ons stemmen gekost. Samen een keer stevig nadenken over de toekomst kan geen kwaad. Op de komende ledenvergadering willen we voor deze discussie een eerste aanzet geven. We hopen daarmee de basis te leggen voor nog sterkere lokale afdelingen en over vier jaar een grotere Statenfractie.

Fryslân is een geweldig mooie provincie die het verdient door een groen en sociaal college bestuurd te worden. Geen nieuwe wegen, maar duurzame landbouw, oog voor betaalbare voorzieningen en de mensen om ons heen. De Statenfractie gaat de komende vier jaar proberen ons geluid in de provincie te laten horen. Het bestuur wil graag samen met de afdelingen werken aan versterking van het kader, verjonging en ledenwerving. Er is enorm veel te doen en ik hoop dat we de komende jaren er in slagen door te gaan met het werken aan een aantrekkelijke groene sociale partij.

Misschien tot ziens op de ledenvergadering en anders vast een geweldige vakantie toegewenst!

Jochem Knol
Voorzitter provinciaal bestuur GrienLinks


Uitnodiging Provinciale Ledenvergadering

Het provinciaal bestuur wil alle leden graag uitnodigen voor de Provinciale Ledenvergadering op 20 juni aanstaande.

Datum: 20 juni 2015
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Buurthuis De Jister, Skoallereed 2, 8495KJ te Aldeboarn

Agenda voor de Provinciale Ledenvergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering, 13 december 2014 in Aldeboarn
4. Financieel jaarverslag 2014, incl. kascontrole, en begroting 2015.
Toelichting en stukken:
- Balans per 31 december 2014
- Resultatenrekening 2014 en Begroting (concept) 2015
- Korte toelichting op de jaarrekening
5. Benoeming kascontrolecommissie 2016
6. Evaluatie Provinciale Staten verkiezingen
7. Bestuursleden Grien Links
8. Rondvraag
9. Sluiting

Berichten van Heerenveen

Positiewisseling Lolke Eijzenga en Gerrie Rozema
Op 18 mei, een week nadat Bram van Oijk het stokje aan Jesse Klaver had overgegeven, heeft ons raadslid Lolke Eijzenga afscheid genomen in de raad en is Gerrie Rozema geïnstalleerd. Deze positiewisseling was al aan het begin van de raadsperiode gepland, dus voor ons geen verrassing.

Er werd in de raad veel aandacht besteed aan het afscheid van Lolke. Het was in die zin een soort publiekswisseling. Lolke blijft overigens actief: als commissielid voor Algemene Zaken en als webmaster. Inhoudelijk blijft de koers hetzelfde

Hoorzitting ervaringen decentralisaties
GroenLinks Heerenveen wil zoveel mogelijk samen met inwoners van de gemeente Heerenveen en organisaties initiatieven nemen. Op 16 april hebben we een ‘hoorzitting’ georganiseerd om de eerste ervaringen met de decentralisaties te horen. We wilden vooral verhalen horen van de mensen die er zelf mee te maken hebben. We hebben daarvoor diverse belangen- en vrijwilligersorganisaties benaderd om bekendheid aan de bijeenkomst te geven en uiteraard geadverteerd en geflyerd. Er zijn 70 mensen gekomen, een goede opkomst. Irona Groeneveld heeft de discussie op plezierige wijze geleid.

Opvallend was dat er vooral nog veel onduidelijk is en de toegang tot zorg en ondersteuning nog niet goed werkt. Er lijkt ook een tekort aan personeel (‘meitinkers’) te zijn. Het is bovendien niet duidelijk dat bij een keukentafelgesprek de zorgvrager zich kan laten bijstaan door een onafhankelijk persoon en hij/zij zelf een ‘persoonlijk plan’ kan maken . Hiermee, maar ook met de uitwerking van de nieuwe regels voor PGB’s willen we aan de slag. In de herfst willen we een nieuwe bijeenkomst plannen.

Afscheid Andries, welkom JoopNieuwe bestuursmedewerker
In de afgelopen ruim drie jaar heeft Andries Bergsma het bestuur van GrienLinks bijgestaan als bestuursmedewerker. Hij heeft zeer waardevol werk verricht voor de lokale afdelingen, bijvoorbeeld bij de verkiezingscampagnes en de oprichting van nieuwe afdelingen. Per 1 april heeft hij wegens andere werkzaamheden zijn functie opgezegd. Wij willen Andries hartelijk danken voor zijn inzet en creativiteit!

Zoals jullie in de extra Griene Linkse hebben kunnen lezen zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe bestuursmedewerker en we hebben inmiddels een waardige opvolger gevonden: Joop van der Heide.

Joop van der Heide is 63 jaren jong en Harlinger, getrouwd met een Franeker! Ze hebben drie prachtige dochters. Nadat Irona Groenevelt Wethouder op Terschelling werd, heeft Joop tot de laatste verkiezingen de fractie in de Provinciale Staten versterkt. Oorspronkelijk is hij van PPR huize en sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw politiek actief. Hij was 14 jaar raadslid voor GroenLinks in Harlingen. Hij is journalist, touringcarchauffeur maar vooral ook vrijwilliger binnen het culturele spectrum, EHBO, toerisme en sport. Netwerken, verbinden en organiseren zijn kernbegrippen. Zijn vertrekpunt is altijd: zoeken naar wat mensen en partijen met elkaar verbind. Zijn doel is dan ook de GroenLinkse afdelingen in de provincie dichter bij elkaar te brengen en interactieve acties ontplooien tussen bestuur, afdelingen en Statenfractie.

Joop zet ons graag aan het denken:

‘In de LC. van woensdag 20 mei stond op pagina 16 PODIUM onder de kop Dagstelling: Links heeft vooral nieuwe ideeën nodig. Een goed artikel van Femke Roosma, raadslid Amsterdam en promovendus sociologie universiteit van Tilburg. Dit sluit goed aan bij het Friese streven voor een permanente campagne met als aandachtsveld samenwerken met PVDA, SP, etc. Ik ben van mening dat we toch met het PvdA bestuur om tafel hadden gemoeten voor de Staten Verkiezing en dat wordt door dit artikel onderstreept. Mooie frases uit dat artikel: ..Links voert oorlog op het verkeerde front terwijl rechts handenwrijvend achterover leunt....Ironisch genoeg lijkt Links de oorlog met het kapitalisme allang verloren te hebben, want de crisis op links is veel fundamenteler dan partijen die elkaar bestrijden.....Alles wat volgens de neoliberale ideologie de economie zou kunnen remmen is taboe verklaard: de sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, vaste contracten of hoger loon staan voortdurend onder druk. Dat mensen uitgebuit worden en het milieu verwoest wordt is ondergeschikt...Ze pleit voor een radicale roeromslag. Alternatieven moeten van links komen op en voor: ongebreidelde kapitaalaccumulatie, het gebrek aan regulering financiële markten, privatisering van sociale risico’s, flexibilisering en bestaansonzekerheid, het democratisch tekort, de eigen schuld dikke bult moraal van de meritocratie die de samenleving verdeeld in winnaars en verliezers, de uitdijende schuldenlast bij particulieren veroorzaakt door leenstelsel: WE MOETEN VOL AAN DE BAK! Energie steken in nieuwe ideeën en niet in tactiek om de grootste van de verliezers te worden. Rechts kan dan wel electoraal domineren maar het kan nooit ideeën domineren. Vandaag of morgen is het zover en dan moeten wij, links er klaar voor zijn. Ik wil me daar voluit voor inzetten met hulp van jullie, het provinciaal bestuur, de Statenfractie, de afdelingen.

Goed weekeinde en laat de heilige geest vooral zijn werk doen zodat wij als Links, rechts voluit kunnen inhalen!
Met vriendelijke groet, Joop van der Heide.’

Nieuws van de provinciale fractie


GrienLinks: natuur grote verliezer in coalitieakkoord provincie

Retze van der Honing geeft een eerste reactie op het coalitieakkoord van het nieuwe college van CDA, VVD, FNP en SP: “Dit akkoord heeft ten eerste een hoog VVD/CDA gehalte. Het ‘niet in de weg lopen’ (!) en ‘minder regels’ is het hoofdthema van dit akkoord en er wordt fors geïnvesteerd in het bedrijfsleven en asfalt. De natuur en het milieu moeten fors inleveren. Geen verdere aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, geen woord over weidevogels, niks over het waterpeil verhogen in verband met de verdroging. Niets over biodiversiteit. Toch allemaal grote problemen. Over duurzame energie grote woorden, mooie doelstellingen, maar windmolens op land gaan in de ban (ook geen dorpsmolens meer). Verder wordt veel beleid voortgezet dat al in gang was gezet: afbouw subsidies maatschappelijke organisaties (zoals het COC, FSU en Tumba), inzet op innovaties, landbouwbeleid, wegenbeleid. Denken we, want er zitten nog geen cijfers bij. En als klap op de vuurpijl: er wordt 20 miljoen euro op de wegenbelasting bezuinigd. Niet verteld wordt hoe we dat gaan betalen. Daarbij is het grootste voordeel van deze maatregel voor de autobezitter met een grote auto. ” Lees hier verder: Natuur grote verliezer

Oproep: doe mee!

De provinciale verkiezingen hebben 1 zetel opgeleverd voor GrienLinks. Retze van der Honing is daarmee het enige echte Statenlid voor GrienLinks in Fryslân. Hij wordt bijgestaan door de nummer 2, Corrie Dam. Ten eerste zijn we heel benieuwd naar jullie mening over actuele zaken. Willen jullie die aan ons laten weten? grienlinks@fryslan.nl of 058 2925805.

Ook nodigen we jullie uit om mee te doen!

- Help ons om onze standpunten te verspreiden via de sociale media:
Twitter GrienLinks
Twitter Retze
Facebook GrienLinks

- Doe mee door acties te voeren (wie weet een organisatie of iemand die een “Groene Kus” verdient?)

- of doe mee door op een onderwerp waar je hart bij ligt met ons samen te werken.

Bestuur GrienLinks zoekt versterking

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn op dit moment met zijn vieren, maar we willen graag iemand erbij. Hoewel de grote drukte van de provinciale verkiezingen nu achter de rug is, hebben wij veel ambitie om de vereniging te versterken. Wij denken na over ledenwerving, versterking van de afdelingen, permanente campagne, scouting en training van politieke en bestuurlijke talenten, enzovoorts. Het bestuur vergadert circa tien maal per jaar. Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich melden bij Jochem Knol. Email-adres: jochem.knol@live.nl of telefonisch 06-53795014.

Colofon

De Griene Linkse is het blad van GrienLinks Fryslân en wordt twee keer per jaar uitgegeven door het bestuur en de fractie.

Eindredactie: Simone de Vries
Vormgeving: Caspar Doeser
Kopij welkom: Simonemail@kpnmail.nl

Powered by YMLP.com