Interactief Fryslân – Najaar 2015

AGENDA

  • Zaterdag 28 november Leeuwarden 13.30 Lange Pijp (t.o.v. Hema Nieuwestad): KLIMAATPARADE. Wees welkom en doe vooral mee op weg naar de Klimaattop in Parijs.
  • GroenLinks Smallingerland organiseert op maandag 7 december een thema-avond die geheel in het teken staat van de klimaattop in Parijs. Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) tot ongeveer 21:30 uur. Locatie: Brede School ‘De Drait’ in Drachten (Flevo 186-194, 9204 JT Drachten)
  • Dinsdagavond 15 december 20.15 uur in de Kromme Knilles Akkrum:
    KLIMAATGESPREK georganiseerd door GroenLinks Heerenveen.
    De bijeenkomst sluit aan op de klimaattop in Parijs. In deze ‘subtop’ in Akkrum zal een vertegenwoordiger van de Friese Milieufederatie ingaan op de betekenis van de resultaten van de klimaattop in Parijs en wat we er op lokaal niveau mee kunnen. In de discussie willen we verder ingaan op mogelijkheden voor actie en of/hoe GroenLinks, de Friese Milieufederatie en andere organisaties elkaar daarin kunnen versterken. Ook andere deskundigen zijn uitgenodigd. Informatie: Els Kornelis stamskor@online.nl/ 06-52058008
  • Zaterdag 23 januari 2016: Provinciale ledenvergadering (PLV). Nadere info over aanvang, locatie etc. volgt.

Een Permanente Campagne op weg naar Verkiezingen:

.. maart 2017: Herindeling Leeuwarden e.o.;
17 maart 2017: Tweede Kamer – of als het kabinet sneuvelt, eerder –
21 maart 2018: Raad
20 maart 2019: Provinciale Staten

Dat is waar we ook in Friesland aan werken. Een kerngroep moet leden, sympathisanten en geïnteresseerden betrekken bij de PC : in een soort databank deze groepen verzamelen en als er acties zijn, zoals klimaattop en demo’s maar ook op regionaal en lokaal niveau, daarbij uit die kaartenbak actieven inschakelen, vragen wat het beste bij hen past en waar ze aan mee gaan doen.
Voorstel is om in de kerngroep in ieder geval Sanne van Wees (Statenfractie medewerkster) en Joop van der Heide, (bestuursmedewerker) te laten functioneren. We willen daarbij ook een kerngroeplid dat ingevoerd is in de social media, want deze mediagroep is onlosmakelijk met de permanente campagne verweven en die moet je goed ‘uitnutten!’. Natuurlijk zijn tips, opmerkingen, bemerkingen etc. op het thema: ’Permanente Campagne’ meer dan welkom.
Geïnteresseerden graag contact leggen met: heidetjes@ziggo.nl of wees@fryslan.frl

Voortganggesprekken met volksvertegenwoordigers verplicht. Sommigen noemen het Functioneringsgesprekken, anderen Voorganggesprekken, maar hoe ze het ook noemen de Landelijke Organisatie heeft gesprekken met volksvertegenwoordigers op jaarbasis verplicht gesteld. Het provinciaal bestuur vindt het zinvol dat deze gesprekken plaats vinden en zou een constructie van uitwisseling van de afdelingen, dus bijvoorbeeld Heerenveen voert de esprekken met de raadsleden / wethouder uit Smallingerland en omgekeerd, wel voorstaan. Geef uw mening en mail naar: jochem.knol@live.nl of heidetjes@ziggo.nl

Nieuws van … De afdelingen van GroenLinks in Noordwest Friesland zijn dit jaar tot overeenstemming gekomen om richting Herindeling 2018 tot samenvoeging over te gaan vanuit het gemeentelijk samengaan van Franeker, Menaam, Het Bildt en een deel van Littenseradiel. In oktober 2015 is een bestuurlijke projectgroep ingesteld om een en ander te begeleiden. Eind 2015/begin 2016 zal deze groep op de afzonderlijke ledenvergaderingen een globale agenda presenteren voor het toewerken naar een bestuurlijke eenheid met twee afdelingen: de Westergogemeenten enerzijds, Harlingen en de eilandgemeenten  anderzijds. Een afvaardiging van WG Het Bildt heeft te kennen gegeven open te staan voor samenwerking. Eind 2015 zal hun achterban hierover een uitspraak doen. De projectgroep wil graag transparant werken en leden betrokken houden! Zodoende kiezen we voor open communicatie en staan open voor reacties, want we doen dit voor en met u! Henk Bosma GroenLinksHarlingen@live.nl.

Groenlinks Heerenveen: 2e hoorzitting over ervaringen met decentralisaties
GroenLinks Heerenveen heeft op 5 november opnieuw een hoorzitting gehouden om ervaringen te horen met de gedecentraliseerde sociale regelingen. Het was een vervolg op de bijeenkomst die in april is gehouden. GroenLinks wil ervaringen horen, vooral van de mensen die het aangaat, om waar nodig misstanden aan te kunnen kaarten in de gemeenteraad. De bijeenkomst is door zo’n 30 mensen bezocht. Een aantal resultaten: wachttijden voor keukentafelgesprekken zijn nog lang, niet van elk gesprek wordt een verslag gemaakt en genomen besluiten worden niet altijd helder toegelicht. Door de snelle veranderingen is de deskundigheid bij de gemeente en andere organisaties nog niet op pijl. Wanneer hulp wordt gevraagd, wordt dus niet altijd de juiste informatie gegeven en wanneer er onduidelijkheid is, is er ook niet één contactpersoon die een oplossing zoekt. Mensen worden er moe van, dit alles komt bovenop de vaak aanwezige lichamelijke of psychische problematiek. Men is geneigd het op te geven. Zeker wanneer blijkt dat met veel (ook digitaal ingezonden) klachten niets wordt gedaan. De verhalen die op deze bijeenkomst naar voren kwamen kunnen daarom worden gezien als het topje van de ijsberg. Voor onze fractie is dit waardevolle informatie. Het biedt aanknopingspunten voor het stellen van vragen en om punten verder uit te zoeken. Lees verder hier.

Het provinciaal bestuur, Statenfractie, steunfractie, fractie en bestuurmedewerkers wensen jullie hele mooie feestdagen en een geweldig 2016!

******************