Landbouw

Landbouw

Ons landschap en de leefbaarheid hebben de afgelopen decennia geleden onder de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. De biodiversiteit en het aantal weidevogels zijn sterk afgenomen, terwijl megastallen en grote opslagloodsen verrezen. Het is tijd voor verandering.

GrienLinks werkt samen met boeren aan de verduurzaming van de landbouw. Wij willen samen met boeren de sector groener maken, de koeien vaker in de wei, minder veevoer uit het buitenland en het uitbannen van kunstmest. Wij willen een omschakeling naar grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Wij willen biologische landbouw stimuleren en geen concessies doen op het gebied van dierenwelzijn. Wij willen af van megastallen.

Een groot punt van zorg in onze provincie is het veenweidegebied. Wij maken ons sterk voor een veenweidevisie met innovatieve en duurzame oplossingen. Door uitdroging van het veen komt er jaarlijks in Nederland 7 miljoen ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan de uitstoot van twee miljoen auto’s of twee kolencentrales. Het is tijd om dat te stoppen, tijd om het grondwaterpeil omhoog te brengen. Daarvoor is het belangrijk om over te schakelen op een biologische, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw, zodat boeren een levensvatbaar bedrijf kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van hun en onze toekomst.