Zuiderzeelijn

1-zweeftr.jpg
Tja, en nu gaat de Zuiderzeelijn definitief niet door. Het verbaast me niets. Het Noorden heeft zich, met gangmaker Alders als voorman, onsterfelijk belachelijk gemaakt door jarenlang een MagneetZweefBaan te eisen. Te duur, de hoog gegrepen, niet nodig, en niet voor het doel; het inlopen van economische achterstand.
Lees verder in Irona’s weblog ! Dossier VERKEER: Klik op de kaartjesautomaat

dossier verkeer
SPOORVISIE NOORD-NEDERLAND
van GROENLINKS in Drenthe en Friesland
Hoe voorkomen we hier de files die de Randstad al dagelijks teisteren? spoorvisie.doc

GroenLinks maakt Noord-Nederland groener

imm013_14.jpg

GRIENLINKS/GROENLINKS IN NOORD-NEDERLAND

PERSBERICHT / UITNODIGING

LEEUWARDEN, 16 november 2007 – De samenwerkende statenfracties van GrienLinks en GroenLinks in Noord-Nederland introduceren samen met Twike Tours uit het Limburgse Wellerlooi komende woensdag 21 november een bijzonder soort auto: de Twike.

Verder lezen

Nieuwsbrief nr. 40 GRIENLINKS statenfractie November 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

De fractie heeft een solide start gemaakt bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2007. Daarnaast proberen we ons werk beter onder de aandacht te brengen, zodat meer kiezers zien wat GrienLinksers doen in de politiek. Dit lukt vooralsnog iets minder goed. Als je het leuk lijkt om te helpen bij acties of bijeenkomsten organiseren, krantenartikelen schrijven of andere dingen die GrienLinks meer “in the spotlights” kunnen zetten: JE BENT VAN HARTE WELKOM!

Ook reacties op de nieuwsbrieven vinden we erg leuk. We hopen dat je – als je aanleiding ziet – de moeite wilt nemen ons een bericht te sturen. Alvast bedankt!

Aankondiging: LEDENVERGADERING 10 december 2007, 19.30 uur, Oranjehotel Leeuwarden, thema: Openbaar Vervoer!

Vriendelijke groeten,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter ironagroeneveld.web-log.nl
Theo van de Bles, statenlid
Johanna Welfing, commissielid welfi78.hyves.nl/blog

Gerrit van der Meer, fractiemedewerker
Sanne van Wees, fractiemedewerker

INHOUD deze nieuwsbrief:

Verder lezen

GrienLinks bezorgd over Omrin-centrale

LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie in Fryslân is bezorgd over het plan voor een afvalcentrale van Omrin bij Harlingen. Want blijkens de bijbehorende Milieu-Effect-Rapportage (MER) is er geen sprake van het toepassen van de beste, beschikbare milieutechniek. GrienLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld.

De Waddenvereniging en de stichting ‘Afvaloven Nee’ hebben het milieu-onderzoeks-bureau van drs. ing. Johan G. Vollenbroek de MER laten beoordelen. Vollenbroek concludeert, dat het plan voor de nieuwe centrale op meerdere onderdelen in negatieve zin fors afwijkt van de gemiddelde milieukwaliteit van de huidige afvalovens in Nederland. Dat betreft de uitstoot van stof (factor drie van het gemiddelde), zwaveloxiden (zes maal het gemiddelde), fluoriden (acht maal het gemiddelde) en metalen (drie maal het gemiddelde). Verder lezen

GrienLinks bezorgd over CO2 opslag

De Friese statenfractie van GrienLinks maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van een nieuwe electricitetscentrale in Drachten. Daarbij wil de exploitant de vrijkomende CO2 opslaan in oude gasvelden in Midden-Fryslân. GrienLinks juicht het streven naar minder uitstoot van CO2 op zich van harte toe, maar ziet dat liever in de vorm van het voorkómen van die uitstoot, dan in de vorm van opslag van kooldioxide in de bodem. Daar is namelijk nog nauwelijks ervaring mee opgedaan. Een eerste proef, met opslag van 1600 ton kooldioxide in olievelden in Texas, wijzen op fikse milieuschade, of in elk geval opvallende chemische processen in de bodem. Verder lezen