Stop op windenergie onnodig

Omdat de Raad van State de landelijke normen voor windmolenparken van tafel heeft geveegd, vonden lid Goudzwaard, FvD, SP en PVV dat alle ontwikkeling met nieuwe windmolens in de provincie gestopt moest worden. Dat vond GrienLinks onnodig. “Omdat het in Fryslân níet gaat om nieuwe parken maar waarschijnlijker om plaatselijk welkome dorpsmolens, willen wij dat niet verder frustreren. Deze motie is te kort door de bocht en steunen wij daarom niet”, sprak Charda Kuipers.Verder lezen

Aan de slag met hoofdfietsroutes

In de Statenvergadering van 16 februari 2022 stonden hoofdfietsroutes op de agenda. GrienLinks stemde voor. “Ga aan de slag met de gemeenten die de cofinanciering al op orde hebben”, sprak Statenlid Elsa van der Hoek in het debat. “Gemeenten die al wel hebben geïnvesteerd, riskeren een gat in hun begroting als we nu niets doen. Wel zijn we van mening dat er duidelijke afspraken over veiligheid moeten worden gemaakt met de gemeenten.”Verder lezen

Vragen over stop op geitenhouderij in Fryslân

De provinciale Statenfracties van de PvdA, GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, ChristenUnie en 50PLUS stellen vragen aan gedeputeerde Fokkinga over het bericht dat de minister van landbouw aan Fryslân heeft gevraagd om een geitenstop te overwegen. Het aantal geiten in de provincie neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren zijn er 3500 geiten bij gekomen en er liggen nog aanvragen voor 4500 extra geiten. Geitenhouderijen vormen een risico op longproblemen voor de omgeving. Daarom willen de partijen van de gedeputeerde weten of hij contact heeft gehad met de minister over een geitenstop. Verder lezen

Opbrengst zonnepanelen Thialf moet bijdrage provincie en gemeente lager maken

Elsa van der Hoek diende in de Statenvergadering op 16 februari 2022 een amendement in over de investering van 400.000 euro voor het herstel van de zonnepanelen op het dak van Thialf. Elsa: “Er is ruis ontstaan over wat er met de opbrengst van de zonnepanelen gaat gebeuren. In het stuk staat dat de exploitatiebijdrage van de provincie aan Thialf daardoor omlaag zal gaan. Maar de gedeputeerde liet er twijfel over ontstaan of er niet ook ándere (exploitatie)zaken van betaald gaan worden. Dat zou een verkapte verhoging van de bijdrage van de provincie aan Thialf zijn. Dat willen we niet.” Het amendement werd, aangepast, aangenomen.Verder lezen

Discussie over landbouw, natuur, wind en weidevogels wel voeren

hgsr_1bloemenbiodiversiteit2015 GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat woansdei 23 maart 2016 tsjin de ‘startnotysje en diskusjenotysje Omjouwingsfisy’ stimd. Hy fynt dat de provinsjale polityk himsels te folle beheint, troch fjouwer ûnderwerpen foar de ‘diskusje mei de mienskip’ yn it foar al út te sluten: de lânbou, wynmûnen, it feangreidegebiet, greidefûgels en de ekologyske haadstruktuer (ûnderdiel fan it natoerbelied).
De provinsje moat – lykas alle provinsjes – in nije Omjouwingsfisy opstelle, dêr’t (hast) alle romtlik, miljeu-, ferkears- en wetterbelied yn bondele wurde. Doel is om hjiroer ek wiidweidich mei de befolking yn petear te gean.

“De dúdlikens is op himsels in goede saak. Mar as wy serieus mei de Fryske befolking yn oerlis wolle oer de takomst fan Fryslân, dan moatte wy de ynbring fan de befolking ek earnstich nimme”, neffens Van der Honing. “Derby hat it kolleezje de lânbou folslein búten skot hâlden in ‘e diskusje en leit alles oer de natuer iepen. Dat kin nèt, omdat it júst de tsjinstelling tusken lânbou en natuer is, die’t oan ‘e oarder is op dit stuit.”Verder lezen