Greidefûgelkompensaasje by Ljouwert is weismiten jild

Súdwestlik fan Ljouwert wurdt in soad boud. De rûnwei ‘Heak om Ljouwert’ wurdt oanlein, der komt in nij bedriuwsterrein – Newtonpark – en de nije wenwyk Wiarda stiet op priemmen. Foar dizze plannen geane grutte stikken greide ferlern, dêr’t it fanâlds optilde fan de fûgels, skriezen en ljippen foaral. Dy hektares moatte kompensearre wurde – sa stiet yn it Streekplan fan de Provinsje Fryslân. Dy stekt dêr miljoenen euro’s yn. Mar de kompensaasje bart op in wize, dat it foar de fûgels weismiten jild is.
Nederlandse versie van dit stuk.
Verder lezen

Takomst feangreidegebiet “noch dit jier”

Der moat noch dit jier in lange termyn-takomstfizy komme foar it feangreidegebiet. De provinsje Fryslân moat dy meitsje yn gearwurking mei de belanghawwenden, lykas Wetterskip Fryslân, “boeren, burgers en buitenlui” en ûndernimmers (de rekreaasjesektor bygelyks). ‘Koproduksje’ wurdt dat neamd. Dat hawwe Provinsjale Steaten woansdei 25 jannewaris 2012 ienriedich besletten. Wat fansels net sizze wol dat der in ienriedige fizy komt. Want de belangen ferskille frijwat fan elkoar.
Verder lezen