Farwei nei Drachten: in noait einigjend ferhaal?

vrachtschip in kanaal ‘A never ending story’, ‘in noait einigjend ferhaal’, liket de kwestje fan de farwei nei Drachten wol. Om de safolle jier komt dit ûnderwerp werom yn de Fryske, provinsjale polityk. De alternative oplossings wurde (opnij) ûndersocht. GrienLinks hat him net fersetten tsjin it ûndersyk. “Mar it sil dúdlik wêze dat wy gjin ferlet hawwe fan in nij kanaal dwars troch in natoergebiet”, murk Retze van der Honing (GL) woansdei 24 febrewaris 2016 op.Verder lezen

GrienLinks wil een Friese grondbank

bedrijventerrein Der moat in ûndersyk komme nei de mooglikheden om de eksploitaasje fan strategysk belangrike bedriuweterreinen yn de fjouwer grutte kearnen yn Fryslân yn in mienskiplike Fryske grûnbank ûnder te bringen. It giet dan om Ljouwert, Drachten, Hearrenfean en Snits. Dat wol de steatefraksje fan GrienLinks.
Verder lezen