De petitie van de bond Friese Vogel Wachten (BFVW) is misleidend

De petitie van de bond Friese Vogel Wachten (BFVW) is misleidend. Dat zegt fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten van Fryslân Retze van der Honing. Zijn partij begon vorige week de petitie www.laatliggendatei.nl waarmee een verbod op het rapen van kievitseieren wordt bepleit.

Als reactie begon de BVFW ook een petitie met als oproep “De Friese bescherming van weidevogels moet blijven”. “Op deze manier wordt verwarring gezaaid en kunnen mensen denken dat ze tekenen voor het verbod om kievitseieren te rapen. Maar in werkelijkheid gaat het er om dat de BVFW wil bereiken dat de eieren geraapt mogen worden. En dat is precies wat de petitie www.laatliggendatei.nl wil voorkomen.” Volgens van der Honing is het goede nieuws dat de stemmen van de petitie van de BVWF met deze vraagstelling kunnen worden opgeteld bij die van www.laatliggendatei.nl. Inmiddels is de petitie Laat Liggen dat Ei! door ruim 530 mensen ondertekend.

Voor meer informatie
Retze van der Honing
0658886062

GrienLinks kritisch over uitvoering natuurpact

bloemenmeisje De twaalf provincies en de rijksoverheid hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over het natuurbeleid. Enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘overeenkomst’ (Fryslân stemde daar toen niet mee in) met staatssecretaris Henk Bleker (CDA) zijn:
– de provincies krijgen geen 17, maar vijftig miljoen euro (was voorheen zeventig miljoen!);
– natuurbeleid buiten de Ecologische Hoofdstructuur (netwerk van natuurgebieden) wordt óók de verantwoordelijkheid van de provincies; die moeten dus in feite Europees natuurbeleid uitvoeren, onder andere wat betreft biodiversiteit. Het gaat echter niet om een resultaatverplichting, maar om een inspanningsverplichting.
GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing heeft er in de statencommissie Lân, Loft en Wetter over doorgevraagd. Gedeputeerde Johannes Kramer deed wat afhoudend, maar ambtenaar Menco Groeneweg was wat royaler met de beantwoording.
Hij erkende dat de provincie eigen beleid dient te formuleren, wat betreft de instandhouding van soorten, in het kader van het agrarisch natuurbeheer. Verder lezen

‘Biodiversiteit’ yn it miljeuprogramma

13 bloemen It begryp ‘biodiversiteit’ – ‘ferskaat fan libbenssoarten’ yn it Frysk – komt amper út de ferve yn it lanlike en Fryske natoer- en miljeubelied. It is om samar te sizzen fuortbesunige. De ‘Ecologische Hoofdstructuur’ is der noch wol, mar it Fryske natoerbelied rjochtet him foaral op it beskermjen – foar safier ’t it net ál te djoer wurdt – fan greidefûgels én it ôfsjitten fan twa soarten guozzen, ek: foar safier’t it net ál te djoer wurdt. Nederlân as gehiel bongelet yn Europa mei de ‘biodiversiteit’ tegearre mei Malta en Cyprus sa ûngefear ûnderoan.
De GrienLinks-fraksje makket him hjir soargen oer. Yn de steatefergadering fan 16 oktober 2013 greep Retze van der Honing de oanpassing fan it Fryske miljeuprogramma oan, om oandacht te freegjen foar de biodiversiteit. Hy diende in moasje yn mei as fersyk oan it kolleezje:”Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat ynsjoch jout yn de besteande en te nimmen maatregels om de ‘biodiversiteit’ te ferbetterjen”. PS 16 oktober 2013 – milieuprogramma – motie GrienLinks – biodiversiteit “Us bern moatte hjir skielk ek noch in goed libben hawwe kinne”, sei Van der Honing. Verder lezen