Gebruik NUON-geld voor échte energiebesparing

GrienLinks: “Te folle miljoenen nei praatsessy’s”

GrienLinks – artikel (nederlandstalig) – Maak écht werk van energiebesparing

Fryslân kin yn fyftjin oant tweintich jier ‘enerzjyneutraal’ wurde, teminsten wat de wenten en gebouwen oanbelanget. Dan moat der wol écht wat dien wurde oan enerzjybesparring. Dit yn tsjinstelling ta it tuike-tuike-belied fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mient GrienLinks. Retze van der Honing:”Brúk dat NUON-jild – ynstee foar al dy ‘praatklubkes’- foar échte enerzjybesparring!”

Oant 2025 wurdt der – by besteand belied – amper écht dien oan enerzjybesparring yn Fryslân. Dat skriuwe Deputearre Steaten yn de ‘beleidsbrief duurzame energie’. Dat moat oars, finet Retze van der Honing.

Verder lezen