Steun voor en zorgen om Fryske Akademy

“Als eerste wil ik opmerken dat we de Fryske Akademy een warm hart toedragen en het belang van de Akademy voor Fryslân en de Friese taal en cultuur zeker zien. We zien dan ook graag een goede toekomst voor dit instituut, maar er moet flink aan getrokken worden. Want we maken ons serieus zorgen over de Fryske Akademy”, zei Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. Ze stemde voor extra geld voor de Fryske Akademy en vroeg om extra controlemomenten en om te onderzoeken hoe letterkunde weer een reguliere plek kan krijgen binnen de Akademy. Helaas werd dat voorstel niet aangenomen.Verder lezen

Fryske Steaten al wer ienriedich oer stavering Frysk

Ofgeand op de reboelje oer de stavering fan it Frysk, yn 2013 en 2014, soe men ek reboelje, of alteast ferskil fan miening ferwachtsje oer dit ûnderwerp yn Provinsjale Steaten. Mar sawol op 24 april 2013 as op 10 en 17 desimber 2014 wiene Provinsjale Steaten ienriedich oer in tal wizigings yn de stavering fan it Frysk.

Dat is mei te tankjen oan it feit, dat it giet om in beheind tal wizigings. Neffens in berekkening fan de Fryske Akademy, dy’t de wizigings betocht hat, giet it om 332 wurden. Fan de rom 83.000 wurden dy’t yn it nije ‘griene boekje’ komme te stean, of better sein: op ‘Taalweb’ fan dyselde Akademy. Dat moat in rike, digitale boarne wurde foar it skreaune Frysk, ynklusyf oersethelp Frysk – Nederlânsk en Nederlânsk – Frysk. It is foaral dy digitale help, dêr’t de Steaten wakker nei útseagen (en –sjogge). GrienLinks hat der ta bydroegen, dat er der komt.Verder lezen

Stavering Frysk wurdt justjes oanpast

staveringOp ûnderdieltsjes wurdt de stavering (‘spelling’) fan it Frysk justjes oanpast. Provinsjale Steaten hawwe dat 24 april 2013 yn begjinsel besletten. Dat barde ienriedich, yn tsjinstelling ta 1976. Want doe wiene net allinne de Steaten, mar ek de measte fraksjes ferdield oer de oanpassing fan de stavering.

De Fryske Akademy kin no fierder oan ‘e slach mei it útwurkjen fan de oanpassing. Letter dit jier of begjin 2014 – is it stribjen – sille de Steaten gear oer de feitlike oanpassings. Wannear’t dy fan krêft wurde is lykwols noch ûnwis.
In pear skriftlike fragen fan GrienLinks yn april 2011 hawwe dit yn gong setten.Verder lezen