Vragen over de gaswinning bij de Ripen in Nij Beets

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil in het gebied Lange en Korte Ripen bij Nij Beets een proefboring voor het winnen van gas uitvoeren. Het gaat hierbij om een volledig nieuwe winlocatie, waarvoor de provincie en de gemeente vergunningen moeten verlenen. De proefboring zal een aanzienlijke aantasting vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. De landschappelijke waarden van dit veenontginningsgebied zijn als relatief zeldzaam voor Nederland aan te merken. De gemeente Opsterland, bewoners en bedrijven in het gebied maken zich ernstig zorgen over de voorgenomen proefboring en de eventuele toekomstige gaswinning. Daarom heeft Jochem Knol hier namens GrienLinks en de PvdA Fryslân op 12 juni 2024 vragen over gesteld.

Update 16 juli 2024: Lees hier de antwoorden van het college.

Schriftelijke vragen over gasboring boven Schiermonnikoog

Het kabinet heeft eind mei besloten alsnog vergunning te verlenen aan het aan ONE-Dyas om boven Schiermonnikoog naar gas te boren. De boorlocatie ligt circa 20 km ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De Waddenzee wordt van alle kanten bedreigd en ook deze nieuwe activiteit is in strijd met het beleid de natuurwaarden in en rond de Waddenzee te
behouden en te verbeteren. Daarnaast is het vreemd dat de provincie Fryslan actief bijdraagt aan een project om de stikstofemissie en -depositie op Schiermonnikoog bij landbouwers te verminderen en dat de Rijksoverheid meewerkt aan een project waardoor de stikstofdepositie op Schiermonnikoog wordt verhoogd.
De fracties van GrienLinks, PvdA, D66, CU, FNP, Lijst Jonker en PvdD hebben daarom op 6 juni 2024 schriftelijke vragen gesteld. Verder lezen