GrienLinks wil een Friese grondbank

bedrijventerrein Der moat in ûndersyk komme nei de mooglikheden om de eksploitaasje fan strategysk belangrike bedriuweterreinen yn de fjouwer grutte kearnen yn Fryslân yn in mienskiplike Fryske grûnbank ûnder te bringen. It giet dan om Ljouwert, Drachten, Hearrenfean en Snits. Dat wol de steatefraksje fan GrienLinks.
Verder lezen