Staten willen tot spijt van GL geen voorkeursrecht koop vrijkomende grond boeren

Met grote teleurstelling zag de GrienLinks-fractie een motie van Maarten Goudzwaard (ex-Forumlid, nu JA21 lid, maar afgesplitst in de Staten) aangenomen worden door een meerderheid van de Staten. In de motie spreken de Staten uit geen voorkeursrecht te willen voor de overheid als er grond van boeren vrijkomt. Jochem: “Ja voorzitter, er zijn wel 21 redenen te bedenken waarom deze motie niets bijdraagt aan de opgaven waar we in het landelijk gebied voor staan. GrienLinks kiest daarentegen voor boeren, woningzoekenden en natuur.” Verder lezen

Kans dat natuurnetwerk niet af komt, is levensgroot

Jochem Knol pleitte in de Statenvergadering op 20 april 2022 voor het afmaken van het hele Natuurnetwerk en wel met álle mogelijke instrumenten die er zijn. Dus óók onteigenen van (landbouw)grond voor natuur. Het onteigenen van grond ligt echter erg gevoelig bij de agrarische sector en stuit op serieuze weerstand in de Staten. Toch is er een klein stapje verder gezet om het onteigenen voor natuur mogelijk te maken. “Maar niet ver genoeg om het natuurnetwerk af te maken. De aanleg van natuur is zeker zo belangrijk als de bouw van huizen en de aanleg van wegen. Waarom mogen we voor huizen en wegen wel grond onteigenen en voor natuur niet?”, zegt Jochem Knol. Verder lezen

Gedoe over het onteigenen van grond

“Voor een toekomstperspectief voor natuur én landbouw in Fryslân is herinrichting van de provincie noodzakelijk”, zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering van 27 mei 2020. “We stemmen daarom van harte vóór het voorstel voor het instellen van een grondbank. En óók voor het inzetten van het instrument ‘onteigening van grond voor natuur’. Helaas werd het voorstel van GS tijdens de vergadering ernstig afgezwakt door meerdere partijen. Verder lezen

Wel grond onteigenen voor wegen, niet voor natuur?

ljippenDe provincie onteigent wel grond voor de aanleg van wegen, maar weigert ditzelfde instrument toe te staan voor de aanleg van natuur. In de ogen van Retze van der Honing een vreemd standpunt. “Hieruit blijkt dat dit college (CDA, VVD, FNP, SP) het halen van de afgesproken natuurdoelen niet serieus neemt.” Hij diende daarom tijdens de Statenvergadering van 28 september 2016 bij de behandeling van de “Evaluatie Grondbeleid” een amendement onteigening in samen met D66 en de Partij voor de Dieren. Dit amendement vraagt het college te bekijken hoe het instrument ‘onteigening grond’ in het uiterste geval ingezet kan worden voor het halen van deze ‘groene doelen’. Verder lezen

Mail van gedeputeerde over gronddeal inzet van stevige botsing

800px-ParregaastermeerGrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe ‘botsten’ woensdag 25 mei 2016 in de statenvergadering een paar keer met elkaar in een debat naar aanleiding van de Jaarrekening 2015. Een minder saai onderwerp dan het lijkt, zeker als het gaat over acht ton wellicht onterechte ‘staatssteun’ van de kant van de provincie Fryslân.

Overigens was nu eerst vooral de wijze waarop de gedeputeerde Provinciale Staten hierover (niet) had ingelicht aan de orde. Verder lezen

Enkête fan PS oer grûnbelied hie better west

De provinsje Fryslân hat de útfiering fan it grûnbelied noch lang net op oarder. It is sels mar de fraach oft it yn dizze kolleezjeperioade (noch rom twa jier) op oarder komt. Dat sei Retze van der Honing 23 jannewaris yn it spoeddebat oer it rapport fan Bureau Berenschot oer de oanpak fan grûnoankeapen troch de provinsje.

Hy pleite, krekt as op 17 oktober 2012 nei oanlieding fan it rapport fan de ‘Noordelijke Rekenkamer’ oer itselde ûnderwerp, foar in ‘parlementêre enkête’ troch Provinsjale Steaten. In moasje foar it hâlden fan sa’n enkête, yntsjinne troch PVV en SP, krige dan ek de stipe fan GrienLinks. Mar fierders allinne fan D66, sadat dit foarstel it net helle.
Dêr foaroer stie in moasje fan de VVD, mei yntsjinne troch alle oare fraksjes op de PVV nei, om in ûndersyk te dwaan nei de hiele organisaasje fan de provinsje Fryslân, om nei te gean oft der mear misstannen binne. Op oantrún fan GrienLinks komt der ek in soarte fan begeliedingskommisje mei steateleden, om dit ûndersyk mei stal te jaan. Verder lezen