Gedoe over het onteigenen van grond

“Voor een toekomstperspectief voor natuur én landbouw in Fryslân is herinrichting van de provincie noodzakelijk”, zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering van 27 mei 2020. “We stemmen daarom van harte vóór het voorstel voor het instellen van een grondbank. En óók voor het inzetten van het instrument ‘onteigening van grond voor natuur’. Helaas werd het voorstel van GS tijdens de vergadering ernstig afgezwakt door meerdere partijen. Verder lezen

Wel grond onteigenen voor wegen, niet voor natuur?

ljippenDe provincie onteigent wel grond voor de aanleg van wegen, maar weigert ditzelfde instrument toe te staan voor de aanleg van natuur. In de ogen van Retze van der Honing een vreemd standpunt. “Hieruit blijkt dat dit college (CDA, VVD, FNP, SP) het halen van de afgesproken natuurdoelen niet serieus neemt.” Hij diende daarom tijdens de Statenvergadering van 28 september 2016 bij de behandeling van de “Evaluatie Grondbeleid” een amendement onteigening in samen met D66 en de Partij voor de Dieren. Dit amendement vraagt het college te bekijken hoe het instrument ‘onteigening grond’ in het uiterste geval ingezet kan worden voor het halen van deze ‘groene doelen’. Verder lezen

Mail van gedeputeerde over gronddeal inzet van stevige botsing

800px-ParregaastermeerGrienLinks-statenlid Retze van der Honing en CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe ‘botsten’ woensdag 25 mei 2016 in de statenvergadering een paar keer met elkaar in een debat naar aanleiding van de Jaarrekening 2015. Een minder saai onderwerp dan het lijkt, zeker als het gaat over acht ton wellicht onterechte ‘staatssteun’ van de kant van de provincie Fryslân.

Overigens was nu eerst vooral de wijze waarop de gedeputeerde Provinciale Staten hierover (niet) had ingelicht aan de orde. Verder lezen

Enkête fan PS oer grûnbelied hie better west

De provinsje Fryslân hat de útfiering fan it grûnbelied noch lang net op oarder. It is sels mar de fraach oft it yn dizze kolleezjeperioade (noch rom twa jier) op oarder komt. Dat sei Retze van der Honing 23 jannewaris yn it spoeddebat oer it rapport fan Bureau Berenschot oer de oanpak fan grûnoankeapen troch de provinsje.

Hy pleite, krekt as op 17 oktober 2012 nei oanlieding fan it rapport fan de ‘Noordelijke Rekenkamer’ oer itselde ûnderwerp, foar in ‘parlementêre enkête’ troch Provinsjale Steaten. In moasje foar it hâlden fan sa’n enkête, yntsjinne troch PVV en SP, krige dan ek de stipe fan GrienLinks. Mar fierders allinne fan D66, sadat dit foarstel it net helle.
Dêr foaroer stie in moasje fan de VVD, mei yntsjinne troch alle oare fraksjes op de PVV nei, om in ûndersyk te dwaan nei de hiele organisaasje fan de provinsje Fryslân, om nei te gean oft der mear misstannen binne. Op oantrún fan GrienLinks komt der ek in soarte fan begeliedingskommisje mei steateleden, om dit ûndersyk mei stal te jaan. Verder lezen

Grondbeleid: starre houding coalitiepartijen leidt tot motie van wantrouwen

De GrienLinks-statenfractie heeft woensdag 17 oktober 2012 samen met VVD, PVV, SP, ChristenUnie en D66 een motie van wantrouwen ingediend, gericht aan de vijf gedeputeerden van het college van GS van Fryslân. De motie haalde het overigens niet, omdat deze door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP werd weggestemd. En zij hebben de meerderheid.

Retze van der Honing vond het triest dat deze motie de uitkomst was van een lang debat, maar weet dit aan de starre houding van de coalitiepartijen: “wy hawwe ús maksimaal útrekt om de politike ferhâldingen te ferbetterjen. En om in goed polityk debat te fieren, dat misse wy eins al hiel lang. Dêr hawwe wy echt ús bêst foar dien. En dan rint it fêst op wêr’t it eigenlik altiten op fêst rint: dat de koalysjepartijen sizze: “ja jongens, wy ha jim heard, mar it gebeurt sa as wy it wolle en jimme hearre noch fan ús hoe ‘t it ôfrint.”
Verder lezen

GrienLinks: College heeft zaakjes niet op orde bij grondaankopen.


Retze van der Honing nam Gedeputeerde Johannes Kramer flink onder handen in de commissievergadering van woensdag 10 oktober 2012. Het onderwerp: rapport van de Noordelijke Rekenkamer over grondaankopen in de provincie Fryslân in de periode 2007-2010. Hoofdconclusie: te veel grond aangekocht, te hoge prijzen en de dossiers zijn niet in orde. Taxaties werden achteraf gemaakt.

Het College onderschrijft de conclusies niet, maar neemt de aanbevelingen wel over.

Retze van der Honing: “ De deputearre hat de boel net yn ‘e stokken. Wy wolle net foar de safolste kear hearre: it sypt ús tige en ja, wy sille der wat oan dwaan. En it is te gek foar wurden dat de deputearre seit: it falt allegearre binnen it belied dat wy in 2007 feststeld hawwe.”

Verder lezen